Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 122

Umkhuleko KaJesu Wokucina Esendlini Ephezulu

Umkhuleko KaJesu Wokucina Esendlini Ephezulu

UJOHANE 17:1-26

  • UMVUZO WOKWAZI UNKULUNKULU LENDODANA YAKHE

  • UJEHOVA LOJESU LABAFUNDI BAMUNYE

UJesu uyabathanda kakhulu abaphostoli bakhe, yikho ubebancedisa ukuthi bazilungiselele njengoba esezasuka. Khathesi uphakamisa amehlo akhe akhangele ezulwini akhuleke kuyise athi: “Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana yakho ikukhazimulise, njengoba nje uyiphe amandla phezu kwabo bonke abantu ukuthi ibaphe ukuphila okungapheliyo bonke obanike yona.”​—UJohane 17:1, 2.

Kuyakhanya ukuthi uJesu uyananzelela ukuthi ukukhazimulisa uNkulunkulu kuqakatheke kakhulu. Kanti njalo kuyaduduza ukuthi ukhuluma langokuphila okungapheliyo. UJesu enganceda abantu bonke ngenhlawulo yakhe ngenxa yokuthi unikwe “amandla phezu kwabo bonke abantu.” Kodwa kayisibo bonke abazancedwa yinhlawulo yakhe. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi uJesu uzanceda labo abenza lokhu akutshoyo emazwini alandelayo, uthi: “Ukuze bathole ukuphila okungapheliyo, kumele bakwazi wena onguwe wedwa uNkulunkulu weqiniso lalowo omthumileyo, uJesu Khristu.”​—UJohane 17:3.

Umuntu kumele amazi kuhle uNkulunkulu kanye leNdodana yakhe njalo asondele kubo. Indlela abona ngayo izinto kumele ifanane lendlela ababona ngayo njalo kumele alingisele ubuntu babo obuhle, aphathe kuhle abanye. Kanti njalo kumele azwisise ukuthi lanxa abantu kumele bathole ukuphila okungapheliyo, ukukhazimulisa uNkulunkulu kuqakathekile ukwedlula lokhu. Khathesi uJesu uyaqhubeka ngendaba yokukhazimulisa uNkulunkulu, uthi:

“Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngiwuqedile umsebenzi obungiphe wona. Khathesi-ke Baba, ngikhazimulisa eceleni kwakho ngenkazimulo engangilayo ngiseceleni kwakho umhlaba ungakabi khona.” (UJohane 17:4, 5) Lapha uJesu ucela ukuthi avuswe kwabafileyo abesebuyiselwa enkazimulweni yasezulwini.

Lanxa kunjalo uJesu kayikhohlwanga imisebenzi ayenzileyo enkonzweni yakhe. Uthandaza esithi: “Sengenze laziwa ibizo lakho ebantwini owangipha bona emhlabeni. Babengabakho wangipha bona, njalo baligcinile ilizwi lakho.” (UJohane 17:6) UJesu wenza ibizo likaNkulunkulu elithi Jehova laziwa ngesikhathi etshumayela njalo wanceda abaphostoli bakhe ukuthi bamazi uJehova, bakwazi ukuthi unjani njalo bayazi lendlela aphatha ngayo abantu.

Abaphostoli sebemazi uJehova lokuthi iNdodana yakhe yalandani emhlabeni njalo sebezazi izinto ebezifundiswa nguJesu. Uthi: “Sengibaphile amazwi owanginika wona njalo bawamukele. Sebekwazi mhlophe ukuthi ngabuya ngingummeli wakho futhi bayakholwa ukuthi ungithumile.”​—UJohane 17:8.

Ngemva kwalokhu uJesu utshengisa umehluko okhona phakathi kwabalandeli bakhe labantu abasemhlabeni nje, uthi: “Ngiyabacelela; kangiceleli umhlaba kodwa ngicelela labo ongiphe bona ngoba bangabakho . . . Baba Ongcwele, bakhangele ngenxa yebizo lakho ongiphe lona ukuze babe munye njengoba nje lathi simunye. . . . Bengibavikela njalo kakho loyedwa wabo oselahlekile ngaphandle kwendodana yokubhujiswa,” okutsho uJudasi Iskariyothi osezimisele ukuthi athengise uJesu.​—UJohane 17:9-12.

UJesu uqhubeka esithi: “Umhlaba ubazondile. . . . Angiceli ukuthi ubasuse emhlabeni kodwa engikucelayo yikuthi ubakhangele ngenxa yomubi. Kabasibo bomhlaba njengoba nje  lami ngingayisuye womhlaba.” (UJohane 17:14-16) Lanxa abaphostoli labanye abafundi besemhlabeni, okutsho umphakathi wabantu obuswa nguSathane, kumele bazehlukanise lawo lezinto ezimbi ezikuwo. Bangakwenza njani lokhu?

Kumele bahlale bengcwele, okutsho ukuthi behlukaniselwe ukukhonza uNkulunkulu. Lokhu bangakwenza ngokulandela iqiniso eliseMibhalweni yesiHebheru kanye lalelo uJesu alifundisayo. UJesu uthi: “Bangcwelise ngeqiniso, ilizwi lakho liliqiniso.” (UJohane 17:17) Ngokuhamba kwesikhathi abanye abaphostoli bazabhala amabhuku aphefumulelweyo njalo ‘aliqiniso’ anganceda umuntu ukuthi abe ngcwele.

Kodwa kuzakuba labanye abazalamukela ‘iqiniso.’ Yikho uJesu kakhulekeli ‘[labo alabo] kuphela, ucelela lalabo abathi bangezwa ilizwi lakhe babe lokholo kuye.’ Kuyini uJesu akucelayo? Uthi: “Ukuze bonke babe munye njengoba wena Baba umunye lami, lami ngimunye lawe. Ngifuna babe munye lathi.” (UJohane 17:20, 21) Kayisikho ukuthi uJesu loYise bangumuntu oyedwa kodwa bamunye ngenxa yokuthi bayavumelana ezintweni zonke. UJesu ukhulekela ukuthi abalandeli bakhe labo babe munye.

Uke watshela uPhetro labanye abafundi ukuthi uzabalungisela indawo, esitsho indawo ezulwini. (UJohane 14:2, 3) Khathesi usephinda akhulume ngalokhu emthandazweni wakhe, uthi: “Baba, ngifuna ukuthi ongiphe bona babe lami lapho engikhona ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona ngoba wangithanda umhlaba ungakasungulwa.” (UJohane 17:24) Amazwi akhe atshengisa ukuthi uNkulunkulu wayeyithanda iNdodana yakhe ezelwe yodwa uJesu Khristu kusukela kudala u-Adamu lo-Eva bengakabi labantwana.

UJesu uthi esephetha umkhuleko wakhe aphinde akhulume ngebizo likaYise lokuthi uNkulunkulu uyabathanda abaphostoli labanye abazalamukela ‘iqiniso.’ Uthi: “Sengenze balazi ibizo lakho njalo ngizalenza laziwe ukuze uthando owangithanda ngalo lube kubo, lami ngibe munye labo.”​—UJohane 17:26.