Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 77

UJesu Uxwayisa Ngenotho

UJesu Uxwayisa Ngenotho

ULUKHA 12:1-34

  • UMZEKELISO WENDODA ENOTHILEYO

  • UJESU UKHULUMA NGAMAWABAYI LAMALUBA EGANGA

  • ‘UMHLAMBI OMNCANE’ UZABA SEMBUSWENI

UJesu uthi esadla endlini yomFarisi kufike izinkulungwane zabantu zibuthane phandle zimlindele. LaseGalile abantu bake bambuthanela. (UMakho 1:33; 2:2; 3:9) Abanengi eJudiya kabafanani labaFarisi abadla loJesu ngoba bafuna ukumbona lokumuzwa efundisa.

Lokhu uJesu akutsho kuqala kubafundi bakhe kuqakatheke kakhulu kubo, uthi: “Qaphelani imvubelo yabaFarisi eyikuzenzisa.” UJesu uke wakhuluma ngesixwayiso lesi, kodwa akubone esidla labaFarisi kumenza abone ukuthi kuqakathekile ukuthi asiphinde. (ULukha 12:1; UMakho 8:15) Lanxa abaFarisi bengazama ukufihla ububi babo ngokuzenza abakwazi ukukhonza, bayingozi okumele ivezwe egcekeni. UJesu uthi: “Phela akulalutho oluthukuziweyo olungasoze luvezwe, futhi akulalutho oluyimfihlo olungasoze lwaziwe.”​—ULukha 12:2.

Mhlawumbe abanengi ababuye bazobuthanela uJesu ngabantu baseJudiya abangazange bamuzwe efundisa eGalile. Yikho-ke uJesu uyaphinda amazwi aqakathekileyo ake wawatsho. Ukhuthaza bonke abamlaleleyo athi: “Lingabesabi ababulala umzimba kodwa bengenelisi ukwenza okunye ngemva kwalokho.” (ULukha 12:4) Uphinda ake akhuluma ngakho, akhuthaze abalandeli bakhe ukuthi bathembe ukuthi uNkulunkulu uzabanakekela. Kanti njalo kumele bayamukele iNdodana yomuntu futhi bakholwe ukuthi uNkulunkulu uzabanceda.​—UMathewu 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Indoda ethile esexukwini ifuna uJesu ayincedise ngohlupho elalo, ithi: “Mfundisi, tshela umfowethu abelane lami ilifa.” (ULukha 12:13) Indoda le akumelanga ikhonone ngoba uMthetho uthi izibulo kumele lithole isabelo selifa esiphindwe kabili. (UDutheronomi 21:17) Kodwa kukhanya isifuna okunengi kulalokhu okumele ikuthole. Yikho uJesu uyala ukuyingena indaba le, uthi: “Ndoda, ngubani ongibeke ukuthi ngibe ngumahluleli loba umlamuli wenu lobabili?”​—ULukha 12:14.

Ngemva kwalokhu uJesu uxwayisa wonke umuntu athi: “Hlalani livule amehlo futhi liqaphele yonke imihlobo yobuhwaba ngoba lanxa umuntu elokunengi, izinto alazo kayisizo ezimnika impilo.” (ULukha 12:15) Lanxa umuntu elenotho enengi, iqiniso yikuthi ngelinye ilanga uzakufa ayitshiye yonke. UJesu ugcizelela lokhu ngomzekeliso abantu abangeke bawukhohlwe ukuze atshengise ukuthi kuqakathekile ukuba lebizo elihle phambi kukaNkulunkulu.

Uthi: “Insimu yenye indoda enothileyo yathela kakhulu. Yikho yathi enhliziyweni yayo, ‘Pho ngizakwenzani njengoba ngingaselandawo yokufaka amabele ami?’ Yasisithi, ‘Nanku engizakwenza: Ngizadiliza iziphala zami ngakhe ezinkulu, ngibuthele khona wonke amabele ami lezinto zami zonke, besengisithi emphefumulweni wami: “Ulezinto ezinengi ezinhle ozigcinileyo ozazisebenzisa okweminyaka eminengi elandelayo; khululeka, udle, unathe futhi uzikholisele.”’ Kodwa uNkulunkulu wathi kuye, ‘Sithuthandini, lamuhla ebusuku bafuna impilo yakho. Manje ngubani ozathatha izinto ozibutheleleyo?’ Lokhu yikho okuzakwenzakala emuntwini obuthelela inotho kodwa enganothanga kuNkulunkulu.”​—ULukha 12:16-21.

Abafundi bakaJesu kanye labanye abamlaleleyo babengathatheka ngokudinga loba ngokubuthelela inotho. Izinkathazo zokuphila lazo zazingabaphambanisa ekukhonzeni uNkulunkulu. Yikho uJesu ubona kukuhle ukuthi aphinde isixwayiso ake asitsho esikhathini esingaba ngumnyaka lengxenye esidlulileyo eNtshumayelweni yaseNtabeni.

 Uthi: ‘Yekelani ukukhathazeka ngempilo yenu, ukuthi lizakudlani, kumbe ngemizimba yenu, ukuthi lizagqokani. Cabangani ngamawabayi: Kawahlanyeli futhi kawavuni; kawalaziphala loba izindlu zokugcinela ukudla, kodwa uNkulunkulu uyawanika ukudla. Kanti lina kaliqakathekanga kakhulu kulezinyoni yini? Khumbulani ukuthi amaluba eganga akhula njani: Kawasebenzi nzima njalo kaweluki; kodwa ngilitshela ukuthi ngitsho loSolomoni enkazimulweni yakhe yonke kazange acece njengelilodwa lawo. Ngakho yekelani ukuzihlupha ngokuthi lizakudlani langokuthi lizanathani njalo yekelani ukukhathazeka kakhulu. UYihlo uyakwazi ukuthi liyaziswela izinto lezi. Qhubekani lifuna uMbuso wakhe, izinto lezi lizaziphiwa lazo.’​—ULukha 12:22-31; UMathewu 6:25-33.

Ngobani abazafuna uMbuso kaNkulunkulu kuqala? UJesu uveza ukuthi linani elincane kakhulu, uthi ‘ngumhlambi omncane’ wabantu abathembekileyo ozabe usenza lokhu. Ngokuhamba kwesikhathi kuzavezwa ukuthi bayi-144 000. Yiziphi izibusiso abazazithola? UJesu uyabathembisa athi: “UYihlo kwamthokozisa ukulinika uMbuso.” Abantu laba kabasoze baphatheke ngokudinga inotho yasemhlabeni engantshontshwa ngamasela. Kodwa inhliziyo zabo zizakuba ‘senothweni engapheliyo ezulwini,’ lapho abazabusa khona loKhristu.​—ULukha 12:32-34.