Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 1

UJesu Engakaqalisi Inkonzo Yakhe

“Izakuba ngumuntu oqakathekileyo.”​—ULukha 1:32

UJesu Engakaqalisi Inkonzo Yakhe

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 1

Imibiko Emibili Evela KuNkulunkulu

Ingilosi uGabriyeli yahambisa imibiko okwakunzima ukuyikholwa.

ISAHLUKO 2

UJesu Uyahlonitshwa Engakazalwa

U-Elizabethi kanye lomntanakhe ongakazalwa benzani okutshengisa ukuthi bayamhlonipha uJesu?

ISAHLUKO 3

Kuzalwa Ozalungisa Indlela

UZekhariya wathi esesenelisa nje ukukhuluma watsho isiphrofetho esiqakatheke kakhulu.

ISAHLUKO 4

UMariya Uzithwele Kodwa Katshadanga

UJosefa uyamkholwa yini uMariya nxa emtshela ukuthi wenziwe ngumoya ongcwele ukuthi azithwale kumbe ucabanga ukuthi woniwe ngenye indoda?

ISAHLUKO 5

UJesu Uzalelwa Ngaphi Futhi Nini?

Kuyini okwenza sithi uJesu kazalwanga mhlaka 25 December?

ISAHLUKO 6

Umntwana Okwakuthenjiswe Ukuthi Uzazalwa

Ngesikhathi uJosefa loMariya beletha uJesu ethempelini eseselusane, ama-Israyeli amabili asekhulile aphrofetha ngalokho okuzakwenzakala kuJesu.

ISAHLUKO 7

Izazi Zezinkanyezi Zivakatshela UJesu

Kungani inkanyezi ezayibona eMpumalanga yaqala yazikhokhela yazisa enkosini engumbulali uHerodi kulokuthi izise kuJesu?

ISAHLUKO 8

Babalekela Inkosi Elolunya

Kugcwaliseka iziphrofetho zeBhayibhili ezintathu ezikhuluma ngoMesiya ngesikhathi uJesu esesemncane.

ISAHLUKO 9

UJesu Ukhulela ENazaretha

UJesu wayelabafowabo labodadewabo abangaki?

ISAHLUKO 10

Imuli Yangakibo KaJesu Iya EJerusalema

UJosefa loMariya bayakhathazeka ngoba kabamboni uJesu. Yena uyamangala ukuthi kungani bengazange bahle bakwazi ukuthi ungaphi.

ISAHLUKO 11

UJohane UMbhabhathizi Ulungisa Indlela

UJohane usola abaFarisi labaSadusi abamlandileyo. Kungani ebasola?