Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 59

Ingubani INdodana Yomuntu?

Ingubani INdodana Yomuntu?

UMATHEWU 16:13-27 UMAKHO 8:22-38 ULUKHA 9:18-26

  • UJESU USILISA INDODA EYISIPHOFU

  • UPHETRO UZANIKWA AMAKHIYE OMBUSO

  • UJESU UKHULUMA NGOKUFA KWAKHE KANYE LOKUVUSWA KWAKHE

UJesu labafundi bakhe bafika eBhethisayida, abantu besebeletha kuye indoda eyisiphofu bamncenge ukuthi ayithinte ukuze isile.

UJesu ubamba indoda le ngesandla aphume layo ngaphandle kwedolobho. Uthi esekhafulele emehlweni endoda le, ayibuze athi: “Kulolutho olubonayo yini?” Indoda le iphendula uJesu isithi: “Ngibona abantu, kodwa bakhanya angani yizihlahla ezihambahambayo.” (UMakho 8:23, 24) UJesu ubeka izandla zakhe emehlweni ayo, ibisiqalisa ukubona kuhle. Uyayitshela ukuthi ibuyele ngekhaya njalo uyiqonqosela ukuthi ingangeni edolobheni.

Ngemva kwalokhu uJesu labafundi bakhe baqonda enyakatho esigabeni seKhesariya Filiphi. Umango wakhona ungumqanso ongaba ngamakhilomitha angu-40. Idolobho leKhesariya Filiphi liphezu kwentaba njalo ngemva kwalo kukhanya iNtaba iHemoni ende futhi elongqwaqwane phezulu. Uhambo lwabo lungathatha insuku ezimbili loba ezedlula lapho.

Phakathi kohambo uJesu uyasuka abe yedwa ukuze athandaze. Ukhathazekile ngabafundi bakhe ngoba sekusele izinyanga ezingaba yisitshiyagalolunye loba ezilitshumi ukuthi abulawe. Abanengi basanda kumtshiya njalo abanye bengabe bengazwisisi kumbe bedanile. Kungenzeka bayazibuza ukuthi kungani uJesu engavumanga lapho abantu befuna ukumenza inkosi lokuthi kungani engenzanga isibonakaliso ukuze atshengise abathandabuzayo ukuthi ungubani sibili.

Abafundi baya lapho uJesu akhuleka khona, abesebabuza athi: “Abantu bathi iNdodana yomuntu ingubani?” Baphendula bathi: “Abanye bathi inguJohane uMbhabhathizi, abanye bathi ingu-Elija, abanye bona bathi inguJeremiya loba omunye wabaphrofethi.” Kukhanya angani abantu bacabanga ukuthi uJesu ungomunye wamadoda la osevuswe ekufeni. UJesu ufuna ukwazi ukuthi abafundi bakhe bacabangani, yikho uyababuza athi: “Kodwa lina lithi ngingubani?” UPhetro uphendula masinyane esithi: “UnguKhristu, iNdodana kaNkulunkulu ophilayo.”​—UMathewu 16:13-16.

UJesu uthi uPhetro kumele athokoze ukuthi uNkulunkulu ukuvezile lokhu kuye njalo uphinda athi: “Ngithi kuwe: Wena unguPhetro, futhi phezu kwalelidwala ngizakwakha ibandla lami, njalo amagedi eNgcwaba kawasoze abelamandla kulalo.” UJesu uthi uzakwakha ibandla njalo iNgcwaba ngeke lenelise ukuwathumba kokuphela amalunga alo nxa engahlala ethembekile emhlabeni. Uthembisa uPhetro athi: “Ngizakunika amakhiye oMbuso wamazulu.”​—UMathewu 16:18, 19.

UJesu kaqakathekisi uPhetro ukwedlula abanye abaphostoli njalo katsho ukuthi nguye isisekelo sebandla. UJesu yilo iDwala lapho okuzakwakhelwa khona ibandla lakhe.  (1 KwabaseKhorinte 3:11; Kwabase-Efesu 2:20) Lanxa kunjalo, uPhetro uzakwamukela amakhiye amathathu. Nguye ozakuba lesibusiso sokuvulela amaqembu abantu ithuba lokungena eMbusweni wamazulu.

UPhetro wayezasebenzisa ikhiye yokuqala ngePhentekhosti lika-33 C.E., etshengisa amaJuda aphendukileyo kanye labantu abaphendukele okholweni lwesiJuda ukuthi bangasindiswa njani. Ikhiye yesibili wayezayisebenzisa ukuthi avulele amaSamariya ithuba lokuthi angene eMbusweni kaNkulunkulu. Ngo-36 C.E., uPhetro wayezasebenzisa ikhiye yesithathu ukuze avulele labeZizweni abangasokwanga lelothuba, abagoqela uKhoneliya kanye lezihlobo zakhe labangane.​—ImiSebenzi 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Engxoxweni le abaphostoli bakaJesu bayakhathazeka lapho ebatshela ukuthi uzahlupheka njalo abulawe eJerusalema esikhathini esiseduze. UPhetro kazwisisi ukuthi uJesu uzavuswa aye ezulwini, yikho umdonsela eceleni abesemkhuza esithi: “Zizwele isihawu Nkosi; lokho ngeke kwenzeke kuwe loba sekutheni.” Kodwa uJesu uyamfulathela aphendule esithi: “Yana emva kwami Sathane! Uyisikhubekiso kimi ngoba kawucabangi imicabango kaNkulunkulu kodwa ucabanga eyabantu.”​—UMathewu 16:22, 23.

Khathesi uJesu kasakhulumi labaphostoli kuphela kodwa ubiza labanye abafundi abesebachasisela ukuthi kakusoze kube lula ukuba ngumlandeli wakhe. Uthi kubo: “Loba ngubani ofuna ukungilandela kazidele, athwale isigodo sakhe sokuhlutshwa, aqhubeke engilandela, ngoba loba ngubani ofuna ukusindisa ukuphila kwakhe kuzamlahlekela, kodwa loba ngubani olahlekelwa yikuphila kwakhe ngenxa yami langenxa yezindaba ezinhle uzakusindisa.”​—UMakho 8:34, 35.

Abafundi bakaJesu kumele babe lesibindi njalo kumele bazidele ukuze bamukelwe nguye. UJesu uthi: “Loba ngubani oba lenhloni ngami kumbe ngamazwi ami kulesisizukulwane esingathembekanga njalo esonayo, iNdodana yomuntu layo izakuba lenhloni ngaye nxa isisiza isenkazimulweni kaYise ilezingilosi ezingcwele.” (UMakho 8:38) Yikho kanye uJesu azakwenza nxa esesiza, ‘uzanika ngamunye umvuzo wakhe kusiya ngokuthi uziphatha njani.’​—UMathewu 16:27.