Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 116

Ubafundisa Ukuthobeka EPhasikeni Lokucina

Ubafundisa Ukuthobeka EPhasikeni Lokucina

UMATHEWU 26:20 UMAKHO 14:17 ULUKHA 22:14-18 UJOHANE 13:1-17

  • UJESU UDLA IPHASIKA OKOKUCINA ELABAPHOSTOLI

  • UFUNDISA ABAPHOSTOLI ISIFUNDO NGOKUBAGEZISA INYAWO

UPhetro loJohane bakwenzile lokho uJesu abatshele khona, baya eJerusalema ukuyalungiselela iPhasika. Ngemva kwesikhathi uJesu labanye abaphostoli abalitshumi bayalandela. UJesu labafundi bakhe behla eNtabeni Yama-Oliva sekuntambama ilanga selisiyatshona. Uyacina ukubona indawo le khathesi, uzaphinda ayibone esevusiwe.

Kungakayi ngaphi uJesu labafundi bakhe bayafika edolobheni futhi baya endlini abazadlela kuyo iPhasika. Baqonda endlini enkulu ephezulu. Bafica zonke izinto abazazisebenzisa ePhasikeni sezilungile. UJesu ubelilindele ngabomvu ilanga leli, uthi: “Bengifisa kakhulu ukulidla lani iPhasika leli ngingakahlupheki.”​—ULukha 22:15.

Kwasekuleminyaka eminengi kuqaliswe umkhuba wokuthi abasePhasikeni baqhubelane inkomitsho ezinengi zewayini. UJesu uthi esemukele enye inkomitsho abonge uNkulunkulu abesesithi: “Thathani inkomitsho le liyiqhubelane, ngoba ngilitshela ukuthi kusukela khathesi kangisoze ngiphinde nginathe iwayini elenziwe ngamagilebisi kuze kufike uMbuso kaNkulunkulu.” (ULukha 22:17, 18) Kumele ukuthi kuyabacacela abafundi ukuthi ukufa kwakhe sekuseduze.

Bathi besadla, uJesu enze into ebamangalisayo. Uyasukuma abeke izembatho zakhe zangaphandle eceleni athathe ithawulo, abesethela amanzi enditshini eseduze khonapho. Izikhathi ezinengi umnikazi wendlu nguye owayesiba leqiniso lokuthi inyawo zabantu bemzini ziyageziswa, mhlawumbe ethuma inceku ukuthi ikwenze lokho. (ULukha 7:44) Kodwa lapho abakhona umnikazi wendlu kakho, yikho uJesu esenza umsebenzi lo. Abaphostoli bebengawenza, kodwa akula ngitsho loyedwa osukumayo awenze. Mhlawumbe kukhona abalokhu bekubanga. Kungelani lokuthi kuyini okwenza bangagezisani inyawo, baba lenhloni nxa uJesu esebagezisa.

UJesu uthi esefuna ukugezisa inyawo zikaPhetro yena ale athi: “Kawusoze ugezise inyawo zami loba sekutheni.” UJesu umphendula athi: “Kawulasabelo lami ngaphandle ngingakugezisa.” UPhetro abesesithi kuye: “Nkosi, ungangigezisi inyawo kuphela, ngigezisa lezandla lekhanda.” Kufanele ukuthi uyamangala esizwa impendulo kaJesu ethi: “Ogeze umzimba kadingi kugeziswa okunye futhi ngaphandle kwenyawo, uyabe esehlanzeke waphelela. Lina madoda lihlanzekile, kodwa kayisini lonke elihlanzekileyo.”​—UJohane 13:8-10.

 UJesu ugezisa inyawo zabafundi bakhe abangu-12, okutsho ukuthi ugezisa lezikaJudasi Iskariyothi. Ugqoka izembatho zakhe zangaphandle, abesehlala futhi etafuleni ababuze athi: “Liyakuzwisisa yini lokhu engikwenze kini? Lingibiza ngokuthi ‘Mfundisi’ langokuthi ‘Nkosi,’ njalo liqondile ngoba nginguye. Yikho-ke nxa mina engiyiNkosi loMfundisi ngiligezise inyawo, lani kumele ligezisane inyawo, ngoba ngilitshiyele isibonelo ukuze lani lenze njengoba ngenzile kini. Ngiqinisile sibili ngithi kini, inceku kayinkulu kulenkosi yayo, lalowo othunyiweyo kamkhulu kulalowo omthumileyo. Nxa lizazi izinto lezi lizathokoza lingazenza.”​—UJohane 13:12-17.

Lesi yisifundo esihle kakhulu esiphathelane lokuthobeka. Abalandeli bakaJesu akumelanga bazikhukhumeze, becabanga ukuthi baqakathekile lokuthi yibo okumele benzelwe izinto ngabanye. Kodwa kumele bamlingisele, hatshi ngokulandela umkhuba wokugezisana inyawo kodwa ngokuzimisela ukuthi bathobeke benzele wonke umuntu okuhle kungelani lokuthi ngubani.