Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 45

Ulamandla Ukwedlula Amadimoni

Ulamandla Ukwedlula Amadimoni

UMATHEWU 8:28-34 UMAKHO 5:1-20 ULUKHA 8:26-39

  • UXOTSHELA AMADIMONI ENGULUBENI

Abafundi bathi sebephendukile ekhunjini ngemva kokubona okukhulu elwandle, baphinde babone into eyethusayo. Kulamadoda amabili alamadimoni futhi alodlakela olwesabekayo. Amadoda la athutsha evela emathuneni aseduze abesegijimela kuJesu. AmaVangeli akhuluma kakhulu ngenye yamadoda la. Kungenzakala ukuthi yiyo elodlakela ukwedlula enye njalo esilesikhathi eside ihlutshwa ngamadimoni.

Indoda le ezwisa usizi izihambela inqunu nje. Ebusuku lemini ‘imemeza isemathuneni lasezintabeni njalo iyazisika ngamatshe.’ (UMakho 5:5) Iyisilwane sibili ngoba abantu bayesaba lokudlula emgwaqweni oseduze lalapho ekhona. Abanye sebeke bazama ukuyibopha kodwa iyaqamula amaketane lezankosi ebotshwa ngazo. Kakho olamandla okuyichumisa.

Indoda le ithi isondela kuJesu njalo izilahla phansi enyaweni zakhe, amadimoni akuyo aklabalale esithi: “Kanti ufunani kimi Jesu, Ndodana kaNkulunkulu oPhezukonke? Funga kuNkulunkulu ukuthi kawusoze ungihlukuluze.” UJesu utshengisa ukuthi ulamandla ukwedlula amadimoni la, awatshele athi: “Phuma endodeni le, wena dimoni.”—UMakho 5:7, 8.

Indoda le ilamadimoni amanengi sibili. Nxa uJesu eyibuza esithi, “Ibizo lakho ungubani?” yona iphendula ithi: “Ibizo lami nguLigiyoni, ngenxa yokuthi sibanengi.” (UMakho 5:9) Iligiyoni yeRoma ibunjwa yizinkulungwane zamasotsha. Yikho amadimoni ahlasele indoda le manengi njalo ayakholisa ukuyibona ithwele nzima. Ancenga uJesu ukuthi “angawaxotsheli emgodini ongelamkhawulo.” Kukhanya wona lomkhokheli wawo uSathane bayakwazi ukuthi kumnyama phambili.—ULukha 8:31.

Kulomhlambi wengulube ezingaba ngu-2000 ozidlelayo khonapho eduze. UMthetho kaMosi uthi inyamazana lezi kazihlanzekanga njalo amaJuda akumelanga azifuye. Amadimoni athi: “Sithumele engulubeni siyengena kuzo.” (UMakho 5:12) UJesu uwatshela ukuthi ahambe, futhi ayahamba ayengena engulubeni. Zonke ingulube ezingu-2 000 ziyaphaphatheka ziqonda eliweni besezigalula elwandle.

Abelusi bengulube lezi bathi bebona lokhu bagijime bayebikela abantu edolobheni  lasemaphandleni. Abantu bayabuya bezobona okwenzakeleyo. Bathola indoda ebilamadimoni isiphilile njalo ingqondo zayo sezisebenza kuhle. Khathesi isigqokile futhi isihlezi enyaweni zikaJesu.

Abantu ababona indoda le kumbe abezwa okwenzakale kuyo bezwa besesaba ngoba kabakwazi ukuthi kuyini okunye uJesu asazokwenza endaweni yakibo. Ngakho batshela uJesu ukuthi ahambe. UJesu uthi esegada isikepe ukuthi asuke, indoda ebiledimoni iyamncenga ukuthi ihambe laye. Kodwa uyitshela athi: “Hamba ngakini ezihlotsheni zakho uyezibikela zonke izinto uJehova akwenzele zona kanye lesihawu akutshengise sona.”—UMakho 5:19.

UJesu ujayele ukutshela abantu abasilisileyo ukuthi bangahambi bekhuluma ngalokho ngoba kafuni ukuthi abantu bamkholwe ngenxa yamahungahunga nje. Okwenzakale endodeni le ebiledimoni kutshengisa amandla uJesu alawo futhi ingahamba ifakaza ebantwini uJesu angeke enelise ukubatshumayeza. Kanti njalo lokho ekufakazayo kunganceda ukuthi kungakhulunywa okungayisikho mayelana lalokho okwenzakale engulubeni. Yikho indoda le iyasuka ibisiqalisa ukutshela abantu kulo lonke elaseDekhapholi lokho uJesu ayenzele khona.