Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 32

UMthetho Uthi Kuyini Okuvunyelwayo NgeSabatha?

UMthetho Uthi Kuyini Okuvunyelwayo NgeSabatha?

UMATHEWU 12:9-14 UMAKHO 3:1-6 ULUKHA 6:6-11

  • WELAPHA ISANDLA SENYE INDODA NGESABATHA

Ngelinye iSabatha uJesu uvakatshela esinagogeni okungenzakala ukuthi liseGalile. Ufica kulendoda elesandla sokudla esigogekileyo. (ULukha 6:6) Ababhali labaFarisi bakhangele uJesu ngelihlo lokhozi. Abakuhlosileyo kukhanya ngesikhathi bebuza besithi: “Kusemthethweni yini ukwelapha ngeSabatha?”​—UMathewu 12:10.

Abakhokheli benkolo bathi nxa kuliSabatha umuntu kumele elatshwe nxa kuyikuthi ugulela ukufa kuphela. Ngokwesibonelo bathi ngeSabatha akukho emthethweni ukuthi umuntu elulwe nxa eqhuzukile kumbe abotshwe ngebhanditshi nxa enyelile ngoba ngeke afe ngenxa yezinto lezi. Kusegcekeni ukuthi ababhali labaFarisi kababuzeli ukuthi bayayizwela indoda le ethwele nzima. Bazama ukudinga indlela yokufaka uJesu icala.

Kodwa yena uyakwazi ukuthi indlela abacabanga ngayo inxele. Uyananzelela ukuthi sebelemithetho elukhuni futhi engekho emibhalweni mayelana lemisebenzi okungamelanga yenziwe ngeSabatha. (U-Eksodusi 20:8-10) Sebeke bayichothoza imisebenzi yakhe emihle. Khathesi usezakwenza into ezabazondisa kakhulu ngoba utshela indoda elesandla esigogekileyo athi: “Sukuma uze lapha phakathi.”​—UMakho 3:3.

UJesu ukhangela ababhali labaFarisi athi kubo: “Nxa ulemvu eyodwa ibisiwela egodini ngeSabatha, kambe ukhona phakathi kwenu ongeke ayibambe ayikhiphele phandle?” (UMathewu 12:11) Nxa umuntu wayelemvu wayeyabe ezigcinele inotho, yikho wayengeke atshiye imvu ewele egodini kuze kube lilanga elilandelayo ngoba yayingafa abeselahlekelwa yinotho yakhe. LeMibhalo ithi: “Umuntu olungileyo uyayinanzelela imfuyo yakhe.”​—IZaga 12:10.

UJesu ucacisa umzekeliso wakhe athi: “Phela umuntu uqakatheke kakhulu kulemvu! Ngakho kusemthethweni ukwenza into enhle ngeSabatha.” (UMathewu 12:12) Lokhu kutsho ukuthi kephuli mthetho weSabatha nxa esilisa indoda le. UJesu utshengise ukuthi uyayizwela indoda elesandla esigogekileyo njalo akukhulumileyo kulengqondo. Lokhu kwenza ukuthi abakhokheli benkolo bangaphikisani laye, bahle basale bequnywe imilomo.

UJesu uyabakhangela acaphuke futhi kumzwise ubuhlungu ukuthi balahlekile. Ngemva kwalokho uthi endodeni elesandla esigogekileyo: “Yelula isandla sakho.” (UMathewu 12:13) Iyaselula isandla sayo besesitshwaphuluka siqine. Lokhu kuyithokozisa kakhulu indoda le, kodwa kubaphatha njani labo abazama ukwethesa uJesu icala?

AbaFarisi akubathokozisi ukuthi isandla sendoda le selatshiwe. Bahle baphume bayecebisana “labalandeli bakaHerodi ukuze bambulale [uJesu].” (UMakho 3:6) Kumele ukuthi  labaSadusi bangamalunga eqembu labalandeli bakaHerodi. AbaSadusi labaFarisi kabazwanani kodwa khathesi sebebambene ngoba bonke baphikisana loJesu.