Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 16

UJesu Utshisekela Ukukhonza Kweqiniso

UJesu Utshisekela Ukukhonza Kweqiniso

UJOHANE 2:12-22

  • UJESU UHLAMBULULA ITHEMPELI

UJesu uya eKhaphenawume esuka emtshadweni obuseKhana. Uhamba lonina kanye labafowabo uJakhobe, loJosefa, loSimoni kanye loJudasi.

Kungani uJesu esiya eKhaphenawume? Idolobho leli likhulu kuleNazaretha leKhana njalo kulabantu abanengi abahlangana kulo. Kanti njalo inengi labafundi bakaJesu abatsha lihlala eKhaphenawume loba eduze ledolobho leli. Lokhu kwenza uJesu athole ithuba lokubafundisa besendaweni yangakibo.

UJesu wenza izimangaliso ngesikhathi eseKhaphenawume futhi abantu abanengi abahlala edolobheni leli lakwezinye izindawo eziseduze bayakuzwa lokhu. Khathesi sekumele yena kanye labafundi bakhe abangamaJuda abaqakathekisa ukukhonza baye eJerusalema ukuze bayethakazelela iPhasika lika-30 C.E.

Bathi sebesethempelini eJerusalema, uJesu wenza okunye okumangalisa abafundi bakhe futhi abangakaze bakubone kusenzakala.

UMthetho kaNkulunkulu uthi abako-Israyeli kumele balethe imihlatshelo yezinyamazana ethempelini. Ngakho uMthetho uyavumela ukuthi abafika eJerusalema bevela khatshana beze lemali yokuthenga ‘inkomo lezimvu’ kanye lezinye izinto ezingabanceda ngesikhathi besedolobheni leJerusalema ngoba bayabe befuna lokudla ngesikhathi bekhonapho. (UDutheronomi 14:24-26) Yikho abathengisayo bebuya lezinyamazana kumbe izinyoni egumeni lethempeli njalo abanye bakhona baqila abantu ngokubathengisela ngemali emba eqolo.

UJesu uyazonda adle amalahle abesechitha imali yesiliva yalabo abantshintsha imali, agenqule amatafula abo njalo abadudule ethempelini. Uthi: “Susani izinto lezi lapha! Yekelani ukwenza indlu kaBaba indlu yokuthengiselana!”​—UJohane 2:16.

Abafundi bakaJesu bathi bebona lokhu bakhumbule isiphrofetho esimayelana leNdodana kaNkulunkulu esithi: “Ukutshisekela indlu yakho kuzangidla ngaphakathi.” Kodwa amaJuda ayabuza athi: “Yisibonakaliso bani ongasitshengisa sona njengoba usenza izinto lezi?” UJesu yena uphendula athi: “Dilizani ithempeli leli, mina ngizalivusa ngamalanga amathathu.”​—UJohane 2:17-19; IHubo 69:9.

AmaJuda acabanga ukuthi uJesu utsho lona kanye ithempeli eliseJerusalema, yikho amaJuda la esithi: “Kwathatha iminyaka engu-46 ukuthi ithempeli leli lakhiwe. Pho wena ungalivusa ngamalanga amathathu?” (UJohane 2:20) Kodwa nxa uJesu ekhuluma ngethempeli utsho umzimba wakhe. Ngemva kweminyaka emithathu, abafundi bayawakhumbula amazwi la ngesikhathi uJesu evuswa.