Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 2

Inkonzo KaJesu Iyaqalisa

“Khangelani, nansi iMvana kaNkulunkulu esusa isono.”​—UJohane 1:29

Inkonzo KaJesu Iyaqalisa

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 12

UJesu Uyabhabhathizwa

Kungani uJesu wabhabhathizwa yena engazange one?

ISAHLUKO 13

Funda Endleleni UJesu Anqoba Ngayo Izilingo

Ukulingwa kukaJesu kusifundisa izinto ezimbili ngoDeveli.

ISAHLUKO 14

UJesu Uqalisa Ukwenza Abafundi

Kuyini okwenza abafundi bakaJesu abayisithupha bakholwa ukuthi sebemtholile uMesiya?

ISAHLUKO 15

Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuqala

UJesu utshengisa unina ukuthi lokho yena akwenzayo kumele kuvele kuYise osezulwini, hatshi kuye unina.

ISAHLUKO 16

UJesu Utshisekela Ukukhonza Kweqiniso

UJesu wayebazondelelani ababethengisa ethempelini njengoba uMthetho kaNkulunkulu wawuvumela ukuthi abantu bathenge izinyamazana zokunikela eJerusalema?

ISAHLUKO 17

Ufundisa UNikhodemu Ebusuku

Kutshoni ‘ukuzalwa kutsha’?

ISAHLUKO 18

UJesu Uyakhula, UJohane Uyancipha

Abafundi bakaJohane balomhawu lanxa uJohane engelawo.

ISAHLUKO 19

Ufundisa Owesifazana OngumSamariya

UJesu umtshela indaba okungenzeka kazake ayitshele omunye umuntu.