Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 30

UJesu UyiNdodana KaNkulunkulu

UJesu UyiNdodana KaNkulunkulu

UJOHANE 5:17-47

  • UNKULUNKULU UNGUYISE KAJESU

  • UKHULUMA NGOKUVUSWA KWABAFILEYO

Amanye amaJuda asola uJesu esithi wephule umthetho weSabatha ngokwelapha indoda ebigula. UJesu uwaphendula esithi: “UBaba ulokhu esebenza kuze kube khathesi, lami ngiqhubeka ngisebenza.”​—UJohane 5:17.

UJesu kephuli umthetho kaNkulunkulu ophathelane leSabatha. Nxa etshumayela futhi eselapha ulingisela uNkulunkulu owenza imisebenzi emihle. Ngakho uJesu uqhubeka esenza okuhle nsuku zonke. Kodwa abamsolayo bayazonda kakhulu nxa besizwa impendulo yakhe baze bafune lokumbulala. Kuyini okubazondisa kangaka?

Nxa uJesu esithi uyiNdodana kaNkulunkulu amaJuda ayazonda kakhulu njengoba ebevele ezondele ukuthi wephule umthetho weSabatha ngokwelapha ngelanga leli. Akubona kuyikuthuka uNkulunkulu lokho ngoba acabanga ukuthi ngokutsho amazwi la uJesu uzenza olingana loNkulunkulu. Kodwa uJesu kawesabi futhi uqhubeka ewachazela indlela yena loNkulunkulu abathandana ngayo. Uthi: “UBaba uyayithanda kakhulu iNdodana futhi uyitshengisa konke akwenzayo.”​—UJohane 5:20.

UNkulunkulu nguye onika abantu ukuphila futhi lokhu kwakhanya ngesikhathi enika abantu abathile endulo amandla okuvusa abafileyo. UJesu uqhubeka esithi: “INdodana iphilisa loba ngubani efuna ukumphilisa, njengoba nje loBaba evusa abafileyo abenze baphile.” (UJohane 5:21) Amazwi la enza abantu babe lethemba sibili. Okwenziwa yiNdodana kufanana lokuvusa abantu abafileyo ngoba inceda abantu ukuthi bamazi uJehova. Yikho uJesu esithi: “Loba ngubani olizwayo ilizwi lami amkholwe Lowo ongithumileyo, ulokuphila okungapheliyo njalo kasoze ahlulelwe, kodwa usesukile ekufeni wadlulela ekuphileni.”​—UJohane 5:24.

Akulandawo lapho osekukhulunywe khona ngokuthi uJesu uvuse umuntu ofileyo. Lanxa kunjalo, utshela abamsolayo ngokuvuswa kwabantu okuzakwenzakala. Uthi: “Isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni abazalizwa khona ilizwi layo baphume.”​—UJohane 5:28, 29.

UJesu ulomsebenzi omkhulu wokuba ngumahluleli lowokuvusa abantu abafileyo. Kodwa wenza kucace ukuthi uNkulunkulu ulesikhundla esiphezulu kulesakhe. Uthi: ‘Ngeke ngenze loba yini engizicabangela yona. Kangifuni ukwenza intando yami, kodwa intando yalowo ongithumileyo.’ (UJohane 5:30) Lanxa kunjalo, uJesu ukhuluma ngomsebenzi oqakathekileyo azawenza ukuze lokho uNkulunkulu akuhlosileyo kugcwaliseke njalo khathesi usekuveza kakhulu. Kodwa okukhulunywa nguJesu ayisibo bodwa ubufakazi obumayelana lokuthi ungubani lokuthi uzakwenzani. Uthi kulabo abamsolayo: “Selike lathuma abantu kuJohane [uMbhabhathizi], yena wafakazela iqiniso.”​—UJohane 5:33.

Kungenzeka ukuthi abasola uJesu bezwa ukuthi eminyakeni engaba mibili edlulileyo, uJohane watshela abakhokheli benkolo ngaLowo owayezakuza ngemva kwakhe owayebizwa ngokuthi ‘ngumPhrofethi’ langokuthi ‘nguKhristu.’ (UJohane 1:20-25) Ubakhumbuza ukuthi babemhlonipha njani uJohane osebotshiwe. Uthi kubo: ‘Okwesikhatshana lalizimisele ukuthokoza kakhulu ekukhanyeni kwakhe.’ (UJohane 5:35) Kodwa ubufakazi yena abulethayo bubedlula khatshana obukaJohane uMbhabhathizi.

 Uqhubeka esithi: “Imisebenzi uBaba athe ngiyenze [egoqela lesimangaliso asanda kusenza], yona le engiyenzayo, iyafakaza ukuthi uBaba ungithumile. UBaba ongithumileyo laye ufakazile ngami.” (UJohane 5:36, 37) Ngokwesibonelo, uNkulunkulu wafakaza ngoJesu ngesikhathi ebhabhathizwa.​—UMathewu 3:17.

Abasola uJesu kabalaso ngitsho isizatho sokungamkholwa. IMibhalo abathi bayayazi iyafakaza ngaye. UJesu uphetha ngokuthi: “Aluba belimkholwa uMosi, belizangikholwa lami ngoba wabhala ngami. Kodwa lizakukholwa njani engikutshoyo lina lingakukholwa okwabhalwa nguye?”​—UJohane 5:46, 47.