Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 37

UJesu Uvusa Indodana Yomfelokazi

UJesu Uvusa Indodana Yomfelokazi

ULUKHA 7:11-17

  • UVUSA OFILEYO ENAYINI

Ngemva nje kokusilisa inceku yomkhokheli webutho, uJesu usuka eKhaphenawume aye edolobheni leNayini elikhatshana ngamakhilomitha adlula angu-32. Uhamba labafundi bakhe labanye abantu abanengi. Kumele ukuthi bafika emingceleni yeNayini sekuntambama. Besalapho babona udwendwe lwamaJuda lusiyangcwaba ijaha elifileyo phandle kwedolobho.

Odabuke kakhulu phakathi kwabantu laba ngunina wejaha leli. Ungumfelokazi njalo umntanakhe onguye yedwa usetshonile. Umkakhe wathi esifa, wasala lendodana yakhe angayithontisiyo. Kumele ukuthi ubeyithanda kakhulu njalo ekhangelele ukuthi izamgcina kusasa. Kodwa khathesi layo isitshonile. Pho usezasala lobani futhi ngubani ozamgcina?

UJesu uthi ebona owesifazana lo ohlulukelwe kangaka amzwele. Uyamduduza abesemtshela amazwi okumqinisa esithi: “Thula, ungakhali.” Kodwa kacini khonapho. Uyasondela athinte ithala elilesidumbu. (ULukha 7:13, 14) Abantu abaya emngcwabeni bathi bebona lokhu bahle bame. Mhlawumbe abanengi bayazibuza ukuthi utshoni lokuthi uzakwenzani.

Abahamba loJesu sebeke bambona esenza izimangaliso, esilisa abalemikhuhlane etshiyeneyo. Kodwa kungenzakala ukuthi kabazake bambone evusa umuntu ofileyo. Endulo abafileyo bake bavuswa sibili, kodwa uJesu engakwenza yini lokhu? (1 AmaKhosi 17:17-23; 2 AmaKhosi 4:32-37) Uthi: “Jaha, ngithi kuwe, vuka!” (ULukha 7:14) Lakanye liyavuka lihlale beseliqalisa ukukhuluma. UJesu ulibuyisela kunina osephelelwe kodwa othokozayo kakhulu. Khathesi kasayedwa.

Abantu bathi bebona ijaha leli seliphila badumise uJehova onguye onika ukuphila. Bathi: “Sekuvele umphrofethi omkhulu phakathi kwethu.” Abanye bathi: “UNkulunkulu ubakhumbulile abantu bakhe.” (ULukha 7:16) Ngesikhatshana nje, umbiko wesimangaliso lesi ugcwala kuzo zonke izindawo eziseduze lalowomango futhi kumele ukuthi ufika laseNazaretha,  edolobheni lakibo kaJesu elikhatshana ngamakhilomitha angaba ngu-10. AbaseJudiya labo bayayizwa indaba le.

UJohane uMbhabhathizi ulokhu esejele njalo uyafisa kakhulu ukwazi ngezimangaliso ezenziwa nguJesu. Abafundi bakhe bayamtshela ngazo. Uthini esezizwile?