Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 109

UJesu Uveza Ububi Babaphikisi Bakhe

UJesu Uveza Ububi Babaphikisi Bakhe

UMATHEWU 22:41–23:24 UMAKHO 12:35-40 ULUKHA 20:41-47

  • UKHRISTU UYINDODANA KABANI?

  • UJESU UCHAYA EGCEKENI UBUZENZISI BABAPHIKISI BAKHE

Abaphikisi bakaJesu bebefuna ukumkhipha isithunzi lokumthiya bambophise ngamaRoma, kodwa behlulekile. (ULukha 20:20) UJesu ulokhu esethempelini ngoNisani 11. Khathesi nguye osebabuza imibuzo njalo utshengisa ukuthi yena ungubani sibili. Ubabuza athi: “Lithini ngoKhristu? Yindodana kabani?” (UMathewu 22:42) Kuyaziwa ukuthi uKhristu loba uMesiya uzavela kusendo lukaDavida njalo yikho abaphikisi abamtshela khona.​—UMathewu 9:27; 12:23; UJohane 7:42.

UJesu ubuza athi: “Pho kungani uDavida ephefumulelwe wambiza ngokuthi Nkosi? Phela wathi, ‘UJehova wathi eNkosini yami: “Hlala esandleni sami sokudla ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwenyawo zakho.”’ Manje nxa uDavida embiza ngokuthi Nkosi, uyindodana yakhe njani?”​—UMathewu 22:43-45.

AbaFarisi baswela impendulo ngoba bakhangelele umuntu ozavela kusendo lukaDavida ongabakhulula embusweni wamaRoma. Kodwa uJesu utsho amazwi kaDavida akuHubo 110:1, 2 ukuze atshengise ukuthi uMesiya kasoze abe ngumbusi nje. UyiNkosi kaDavida futhi uzathi esehlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu abuse. Abaphikisi bakhe kabaphindi bambuze.

Abafundi kanye labanye abanengi bebelalele. Khathesi uJesu usekhuluma labo ebaxwayisa ngababhali kanye labaFarisi. Amadoda la ‘azihlalise esihlalweni sikaMosi’ ngokufundisa uMthetho kaNkulunkulu. UJesu utshela abamlaleleyo athi: “Zonke izinto abalitshela zona zenzeni lizilandele, kodwa lingenzi lokho abakwenzayo ngoba bayakhuluma kodwa kabakwenzi abakutshoyo.”​—UMathewu 23:2, 3.

Ngemva kwalokho uJesu ukhuluma ngokunye okutshengisa ukuthi bangabazenzisi, uthi: “Bawenza abe makhulu amabhokisi alemibhalo abawabophela emabunzini lasengalweni ukuze bazivikele.” Amanye amaJuda ayelawo amabhokisi la alamazwi amalutshwana athethwe eMthethweni. AbaFarisi bona bawenza abe makhulu ukuze kukhanye angani bayawulandela sibili uMthetho. Benza “lemiphetho yezembatho zabo ibe mide.” Lanxa ama-Israyeli kwakumele afake imiphetho ezembathweni zawo, abaFarisi bona basebesenza eyabo ibe mide. (AmaNani 15:38-40) Konke lokhu babekwenzela “ukubukwa ngabantu.”​—UMathewu 23:5.

Abafundi bakaJesu labo bangacina sebefuna ukubukwa ngabantu, yikho uJesu ubalaya esithi: “Kodwa lina akumelanga libizwe ngokuthi Rabi ngoba munye uMfundisi wenu. Lina lonke lingabafowabo bomunye lomunye. Kanti njalo lingabizi muntu emhlabeni ngokuthi baba ngoba munye uYihlo, lowo osezulwini. Akumelanga libizwe langokuthi lingabakhokheli ngoba munye uMkhokheli wenu, uKhristu.” Pho abafundi kumele benzeni? UJesu uthi: “Kodwa omkhulu kulani lonke kufanele abe yinceku yenu. Loba ngubani oziphakamisayo uzakwehliswa, futhi loba ngubani ozehlisayo uzaphakanyiswa.”​—UMathewu 23:8-12.

Ngemva kwalokho uJesu uqalisa ukusola ababhali labaFarisi abazenzisayo. Uthi kubo: “Maye kini babhali labaFarisi, bazenzisi, ngoba livalela abantu uMbuso wamazulu! Lina kalingeni kuwo njalo labasendleleni yokuyangena kuwo liyabavimbela.”​—UMathewu 23:13.

UJesu uyabasola abaFarisi ngenxa yokuthi kabalandaba lalokho uNkulunkulu akuqakathekisa kakhulu. Ngokwesibonelo bathi: “Nxa umuntu angafunga ngethempeli akulandaba; kodwa nxa angafunga ngegolide elisethempelini, ulomlandu wokugcwalisa isifungo sakhe.” Lokhu kutshengisa ukuthi bayiziphofu sibili ezingaboni  okuqakatheke kakhulu. Baqakathekisa igolide elisethempelini kulokuthi baqakathekise ithempeli abakhonza kulo uJehova lalapho abasondela khona kuye. Kanti njalo ‘badela izindaba eziqakathekileyo zoMthetho eziphathelane lokwahlulela okuhle, ukuba lesihawu kanye lokuthembeka.’​—UMathewu 23:16, 23; ULukha 11:42.

UJesu uthi abaFarisi laba ‘ngabakhokheli abayiziphofu, abacenga imiyane kodwa behubula ikamela!’ (UMathewu 23:24) Bacenga imiyane ewayinini labo ngenxa yokuthi uMthetho uthi isibungu leso asihlanzekanga. Indlela abadela ngayo izindaba eziqakathekileyo zoMthetho injengokuhubula ikamela, lalo elingahlanzekanga ngokoMthetho. Umehluko yikuthi lona likhulu kulemiyane.​—ULevi 11:4, 21-24.