Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 123

Uthandaza Inhliziyo Ibuhlungu Kakhulu

Uthandaza Inhliziyo Ibuhlungu Kakhulu

UMATHEWU 26:30, 36-46 UMAKHO 14:26, 32-42 ULUKHA 22:39-46 UJOHANE 18:1

  • UJESU ESESIVANDENI SEGETSEMANE

  • IZITHUKUTHUKU ZAKHE ZIBA NJENGAMATHONSI EGAZI

UJesu useqedile ukukhuleka labaphostoli bakhe abathembekileyo. Ngemva kwalokho ‘bahlabela izingoma zokudumisa, besebephuma baye eNtabeni Yama-Oliva.’ (UMakho 14:26) Baphuma beqonda empumalanga esivandeni okuthiwa yiGetsemane uJesu ajayele ukuya kuso.

UJesu labaphostoli bakhe bayafika endaweni le enhle elezihlahla zama-oliva. Kodwa abaphostoli bakhe abayisitshiyagalombili kumele ukuthi basala duze lentuba yesivande ngoba uthi kubo: “Hlalani lapha ngisake ngiyethandaza laphaya.” Uthatha abaphostoli abathathu uPhetro loJakhobe kanye loJohane abesengena phakathi esivandeni. Uyakhathazeka kakhulu abesesithi kubo: “Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu, kuthi ngife. Salani lapha, lihlale liphapheme kanye lami.”​—UMathewu 26:36-38.

UJesu uyasuka aye phambidlana afike ‘azilahle phansi aqalise ukuthandaza.’ Uthandaza esithini kuNkulunkulu ngalesisikhathi esinzima? Uthi: “Baba, uyenelisa ukwenza zonke izinto; susa inkomitsho le kimi. Kodwa kungabi ngokufunwa yimi, kube ngokufunwa nguwe.” (UMakho 14:35, 36) Kambe uJesu engabe ecela ukuthi angasabi yinhlawulo yabantu? Hatshi.

AmaRoma ayebahlukuluza kabuhlungu abantu ayebabulala njalo uJesu wathi esezulwini wakubona lokho. Ngakho kuyamkhathaza ukuthi laye uzakuzwa ubuhlungu obunjalo nxa esesifa. Kanti njalo okumzwisa ubuhlungu kakhulu yikuthi uzabulawa njengesigebenga besekungcolisa ibizo likaYise. Ngemva kwamahola amalutshwana nje uzabethelwa esigodweni angani ngumuntu othuke uNkulunkulu.

Ngemva kokukhuleka okwesikhathi eside uJesu uyaphenduka afice abaphostoli bakhe abathathu bebuthuza ubuthongo. Uthi kuPhetro: “Kambe uswele amandla okuthi uhlale uphapheme kanye lami okwehola elilodwa nje? Hlalani liphapheme futhi lihlale likhuleka ukuze lingangeni ekulingweni.” UJesu uyananzelela ukuthi abaphostoli bakhathazekile njengaye futhi badiniwe. Uqhubeka esithi: “Umoya uyafisa sibili kodwa inyama ibuthakathaka.”​—UMathewu 26:40, 41.

UJesu uyasuka futhi, abesecela ukuthi uNkulunkulu asuse “inkomitsho le” kuye. Uthi ephenduka afice abaphostoli bakhe abathathu sebejumekile bona bekumele bakhuleke ukuze bangangeni ekulingweni. UJesu uthi ekhuluma labo ‘baswele lokuthi bamphendule bathini.’ (UMakho 14:40) Uyabuyela futhi, afike aguqe aqalise ukukhuleka.

UJesu ukhathazeke kakhulu ngokuthi ukubulawa kwakhe njengesigebenga kuzangcolisa  ibizo likaYise. Kodwa uJehova uyayizwa imithandazo yeNdodana yakhe. Uze athumele lengilosi ukuthi imqinise. Lanxa kunjalo uJesu kayekeli ukukhuleka emncenga uYise. Uqhubeka “ekhuleka ngenhliziyo yonke” ngoba udabuke kakhulu. Kumele abulawe ukuze yena kanye labantu abalokholo baphile phakade, yikho uthwele umthwalo osindayo sibili. ‘Izithukuthuku zakhe zize zibe njengamathonsi egazi ethontela phansi.’​—ULukha 22:44.

Uthi esebuyela okwesithathu kubaphostoli bakhe abafice belele futhi, abesesithi kubo: “Ngesikhathi esinje lilele futhi liyaphumula! Ihola lokuthi iNdodana yomuntu inikelwe ezandleni zezoni seliseduze. Sukumani sihambe. Umthengisi wami usesondele!”​—UMathewu 26:45, 46.