Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 35

INtshumayelo YaseNtabeni

INtshumayelo YaseNtabeni

UMATHEWU 5:1–7:29 ULUKHA 6:17-49

  • INTSHUMAYELO YASENTABENI

Kumele ukuthi uJesu udiniwe njengoba ekhuleke ubusuku bonke njalo wakhetha abafundi abangu-12 ukuthi babe ngabaphostoli. Lanxa kunjalo uJesu ulokhu elamandla lesifiso sokunceda abantu. Yikho ngemva kokukhetha abaphostoli uya ewatheni lentaba eseGalile ukuze afundise abantu. Indawo le kungenzeka iseduze lalapho ahlala khona nxa esenza inkonzo yakhe eKhaphenawume.

Kubuye abantu abanengi bevela ezindaweni ezikhatshana. Abanye bavela eJerusalema laseJudiya kanye laseThire leSidoni okungamadolobho aseduze lolwandle. Bafunani kuJesu? ‘Balande ukuzomlalela lokuzokwelatshwa imikhuhlane yabo’ futhi yena ‘uyabasilisa bonke.’ UJesu uphinde ancede abantu abathwaliswe nzima yizingilosi ezimbi zikaSathane. Welapha bonke ‘abahlutshwa ngamadimoni.’​—ULukha 6:17-19.

UJesu uthola indawo echayileyo entabeni futhi ixuku liyamgombolozela. Kungenzeka ukuthi abaseduze kwakhe ngabafundi bakhe, ikakhulu abaphostoli abangu-12. Bonke bafuna ukuzwa okuzatshiwo ngumfundisi lo owenza izimangaliso. Ngemva kwalokhu uJesu uqalisa intshumayelo enceda abamlaleleyo. Intshumayelo le isincede abantu abanengi. Lathi ingasinceda ngoba ilezinto ezingenza sibe lobuhlobo obuhle loJehova ezichasiswe ngendlela elula njalo ecacileyo. Entshumayelweni le uJesu ukhuluma ngezinto abantu abazijayeleyo. Lokhu kwenza abantu abafuna ukuthokozisa uNkulunkulu bazwisise okumele bakwenze. Yiziphi izinto eziqakathekileyo uJesu akhuluma ngazo?

NGOBANI ABATHOKOZAYO?

UJesu uyakwazi ukuthi bonke abantu bayakufuna ukuthokoza yikho uqala ngokukhuluma ngalabo abathokozayo. Kumele ukuthi abantu bathiye indlebe ngesikhathi ekhuluma ngalokho. Lanxa kunjalo, kukhona okunye okungabe kubaphica.

UJesu uthi: ‘Bayathokoza abakunanzelelayo ukuthi kumele bakhokhelwe nguNkulunkulu, ngoba uMbuso wezulu ngowabo. Bayathokoza abalilayo, ngoba bazaduduzwa. Bayathokoza abalambele futhi abomele ukulunga, ngoba bazasuthiswa. Bayathokoza asebeke bahlukuluzwa ngenxa yokwenza okulungileyo, ngoba uMbuso wamazulu ngowabo. Liyathokoza nxa abantu belithethisa, belihlukuluza ngenxa yami. Thabani futhi lijabule kakhulu.’​—UMathewu 5:3-12.

Utshoni uJesu nxa esithi “bayathokoza”? Kakhulumi ngokuthaba loba ukukholisa into ethile. Ukuthokoza akhuluma ngakho kukhulu kulalokhu ngoba kwenza umuntu asuthiseke empilweni.

UJesu uthi abantu abathokozayo yilabo abananzelelayo ukuthi kumele bakhokhelwe nguNkulunkulu. Abantu laba badaniswa yikuthi balesono besebefunda ngoNkulunkulu njalo bamkhonze. Lanxa bezondwa futhi behlukuluzwa ngenxa yokwenza okufunwa nguNkulunkulu, bayathokoza ngoba benza lokho okumjabulisayo futhi bayakwazi ukuthi uzabanika umvuzo wokuphila okungapheliyo.

Abantu abanengi bacabanga ukuthi inotho lokuphilela ukukholisa yikho okwenza umuntu athokoze. Kodwa uJesu kavumelani lakho lokhu. Ukhuluma eqathanisa njalo kumele ukuthi lokhu kwenza abamlaleleyo bacabangisise ngendaba le. Uthi: “Maye kini lina elinothileyo ngoba kalisayikuphiwa lutho phezu kwalokho eselikutholile. Maye kini lina elisuthayo khathesi ngoba lizabulawa yindlala. Maye kini lina elihlekayo khathesi ngoba lizalila njalo likhale. Maye kini nxa bonke abantu belibuka ngoba yikho okhokho babo ababekwenza kubaphrofethi bamanga.”​—ULukha 6:24-26.

 Kungani uJesu esithi maye ngabantu abanothileyo, abahlekayo labakholisa ukubukwa ngabanye? Uhlupho yikuthi nxa umuntu angaqakathekisa izinto lezi angacina eseswela isikhathi sokukhonza uNkulunkulu futhi angayitholi intokozo. UJesu katsho ukuthi ukuswela loba ukulamba yikho okwenza umuntu athokoze. Akutshoyo yikuthi isikhathi esinengi umuntu oswelayo nguye owamukela lokho uJesu akufundisayo futhi ocina ethokoza.

UJesu ekhuluma ngabafundi bakhe uthi: “Lina lilisawudo lomhlaba.” (UMathewu 5:13) Kodwa katsho isawudo elifakwa ekudleni. Isawudo lisetshenziswa ukuze kulondolozwe ukudla. Liphinda limele ukungonakali loba ukungaboli. Kwakulelinengi elaligcinwa eduze le-alithare ethempelini likaNkulunkulu elalivuvuzelwa eminikelweni. (ULevi 2:13; UHezekheli 43:23, 24) Abafundi bakaJesu ‘balisawudo lomhlaba’ ngoba banceda abantu ukuthi bangonakali kodwa balondoloze ubungane babo loJehova futhi baziphathe kuhle. Abakutshumayelayo kungazilondoloza sibili impilo zalabo ababalalelayo.

UJesu uphinda athi kubafundi bakhe: “Lina liyikukhanya komhlaba.” Isibane kasifakwa ngaphansi kwebhasikiti kodwa sifakwa phezu koluthi lwesibane ukuze sikhanyise. Yikho uJesu esithi: “Ukukhanya kwenu kakukhanye ebantwini ukuze babone imisebenzi yenu emihle, besebekhazimulisa uYihlo osezulwini.”​—UMathewu 5:14-16.

INDLELA ABALANDELI BAKHE OKUMELE BAPHILE NGAYO

Abakhokheli benkolo bathi uJesu wephula uMthetho kaNkulunkulu futhi basanda kubumba icebo lokumbulala. Yikho uJesu uthi: “Lingacabangi ukuthi ngilande ukuzotshabalalisa uMthetho loba abaPhrofethi. Ngilande ukuzogcwalisa, hatshi ukuzotshabalalisa.”​—UMathewu 5:17.

UJesu uyawuqakathekisa sibili uMthetho kaNkulunkulu futhi ufundisa abantu ukuthi labo bawuqakathekise. Uthi: “Ngakho loba ngubani owephula omunye wemilayo le emincane futhi afundise labanye ukuthi benze njalo, kuzathiwa uMbuso wamazulu kawumfanelanga.” Lapha  uJesu utsho ukuthi umuntu lo kasoze angene eMbusweni. Uqhubeka esithi: “Kodwa loba ngubani oyilandelayo imilayo le futhi ayifundise labanye, kuzathiwa uMbuso wamazulu umfanele.”​—UMathewu 5:19.

UJesu ukhuluma ngokwenza umuntu acine esephula uMthetho kaNkulunkulu. Esekhulume ngokuthi uMthetho uthi “Ungabulali,” uqhubeka esithi: “Loba ngubani oqhubeka ethukuthelele umfowabo uzahanjiswa emthethwandaba.” (UMathewu 5:21, 22) Ukuqhubeka uzondele omunye umuntu kuyingozi ngoba kwesinye isikhathi kungenza ucine umbulele. Yikho uJesu utshengisa ukuthi umuntu kumele enze konke okusemandleni akhe ukuze abe lokuthula labanye. Uthi: “Ngakho nxa uzonikela ngesipho sakho e-alithareni, uthi usulapho ubusukhumbula ukuthi umfowenu ukucaphukele, tshiya isipho sakho khonapho phambi kwe-alithare, uhambe. Qala wenze kube lokuthula phakathi kwakho lomfowenu, ubusuphenduka uzonikela ngesipho sakho.”​—UMathewu 5:23, 24.

EMthethweni kulomunye umlayo omayelana lokuphinga. UJesu uthi: “Lezwa ukuthi kwathiwa: ‘Ungaphingi.’ Kodwa mina ngithi kini, loba ngubani oqhubeka ekhangele owesifazana aze afise ukulala laye, usephinge laye enhliziyweni yakhe.” (UMathewu 5:27, 28) Lapha uJesu kakhulumi ngomcabango nje ongafika engqondweni udlule kodwa utshengisa ukuthi kuyingozi ukuthi umuntu ‘aqhubeke ekhangele.’ Izikhathi ezinengi umuntu owenza lokhu uba lesifiso sokuya emacansini. Nxa ithuba livela angacina ephinga. Pho kuyini okumele akwenze ukuze lokhu kungenzakali? Kudingeka ukuthi alwise sibili. UJesu uthi: ‘Nxa ilihlo lakho lesokudla likwenzisa isono, likopole ulilahlele khatshana lawe. Nxa lesandla sakho sikwenzisa isono, siqume usilahlele khatshana lawe.’​—UMathewu 5:29, 30.

Abanye abantu bayavuma ukuqunywa ingalo loba unyawo olulomkhuhlane ukuze baqhubeke bephila. UJesu laye utshengisa ukuthi kuqakatheke kakhulu ‘ukulahlela khatshana’ loba yini engenza umuntu acabange ngezemacansini acine esephinga, lanxa leyonto ingaba ligugu njengelihlo loba isandla. Uthi: “Kungcono ukuthi ulahlekelwe yisitho somzimba esisodwa kulokuthi umzimba wakho wonke ucine useGehena,” (indawo eyayiphandle kweJerusalema lapho okwakutshiselwa khona izibi) okutsho ukubhujiswa phakade.

UJesu uphinda akhulume ngendlela yokuphatha abantu abafuna ukulwa lathi kanye lababangela ingxabano. Uthi: “Lingaxabani lomuntu omubi, kodwa loba ngubani okutshaya ngempama esihlathini sokudla, mnike lesinye isihlathi.” (UMathewu 5:39) UJesu katsho ukuthi umuntu akusamelanga azivikele loba avikele imuli yakhe nxa ihlaselwa. Impama kayilimazi njalo kayibulali muntu kodwa iyacaphula. Lapha uJesu ufundisa ukuthi ungaphindiseli nxa  umuntu ekuhlokoza efuna lilwe loba lixabane ngokukutshaya ngempama loba ngokukhuluma amazwi ahlabayo.

Lokhu kuhambelana lomthetho kaNkulunkulu okhuluma ngokuthanda umakhelwane. UJesu uthi kwabamlaleleyo: “Qhubekani lithanda izitha zenu futhi libathandazela abalihlukuluzayo.” Esekhulume lokho uqhubeka echasisa ukuthi kungani kuqakathekile ukwenza lokhu. Uthi: “Ukuze litshengise ukuthi lingamadodana kaYihlo osezulwini, njengoba yena esenza ukuthi ilanga lakhe liphume kwababi labahle, lezulu line kwabalungileyo labangalunganga.”​—UMathewu 5:44, 45.

UJesu uphetha ingxenye le yentshumayelo yakhe ngokuthi: “Ngakho kumele libe ngabapheleleyo, njengoba uYihlo osezulwini ephelele.” (UMathewu 5:48) Katsho ukuthi abantu bangaba ngabapheleleyo abangaphambanisi lutho kodwa utsho ukuthi nxa singalingisela uNkulunkulu singathanda ngitsho lezitha zethu. Lokhu ukugcizelela ngamazwi athi: “Qhubekani lilesihawu njengoba nje loYihlo elesihawu.”​—ULukha 6:36.

UKUTHANDAZA LOKUTHEMBA UNKULUNKULU

UJesu uyaqhubeka ngentshumayelo yakhe futhi uthi kwabamlaleleyo: “Qaphelani ukuthi kalenzi okulungileyo phambi kwabantu lisenzela ukuthi balibuke.” Amazwi la atshengisa ukuthi uJesu kakwamukeli ukuthi umuntu enze imisebenzi emihle esenzela ukubukwa. Uqhubeka esithi: “Nxa usipha abayanga, ungaqali utshaye icilongo, njengalokho okwenziwa ngabazenzisi.” (UMathewu 6:1, 2) Kungcono ukunceda abayanga kungelamuntu okubonayo.

UJesu uphinda athi: “Nxa lithandaza, lingenzi njengabazenzisi ngoba bathanda ukukhuleka bemi emasinagogeni lalapho okuhlangana khona imigwaqo emikhulu ukuze babukwe ngabantu. Kodwa nxa wena uthandaza, ngena endlini yakho uvale umnyango, ubusukhuleka kuYihlo osekusithekeni.” (UMathewu 6:5, 6) Lapha uJesu katsho ukuthi abantu akusamelanga bakhuleke besendaweni ababonwa khona ngabanye ngoba laye wayethandaza ebantwini. Angavumelani lakho yikuthandaza umuntu esenzela ukubukwa kumbe ukunconywa ngabantu.

Utshela ixuku athi: “Ngesikhathi lithandaza, lingaphindi izinto ezifananayo kanenginengi njengabantu bezizweni.” (UMathewu 6:7) UJesu katsho ukuthi umuntu akusamelanga akhuleke kanenginengi ngendaba efananayo. Angavumelani lakho yikuthandaza umuntu esitsho imitsho ayibambe ngekhanda “kanenginengi” loba ephinda. Ngemva kwalokho utshengisa abamlaleleyo indlela yokuthandaza ngokutsho umthandazo oyisibonelo olezicelo eziyisikhombisa. Ezokuqala ezintathu ziveza ukuthi uNkulunkulu nguye ofanele abuse futhi zitshengisa ukuthi uhlose ukungcwelisa ibizo lakhe lokuthi uMbuso wakhe uze kanye lokuthi intando yakhe yenziwe. Ngemva kwezicelo lezo, sesingacela ukuphiwa  ukudla kwansuku zonke lokuthi sithethelelwe izono. Okunye esingakucela yikuthi singalingwa okudlula lokho esingenelisa ukukubekezelela kanye lokuthi sikhululwe komubi.

Kumele siyibone njani impahla esilayo? UJesu uthi exukwini: “Yekelani ukubuthelela inotho emhlabeni, ngoba iyadliwa yizibungu lerusi njalo kulapho amasela agqekeza khona antshontshe.” Akutshoyo kuyanceda sibili ngoba inotho ingatshabalala futhi ukuba layo akusincedi ukuthi sibe ngabangane bakaNkulunkulu. Ngakho uJesu uqhubeka esithi: “Buthelelani inotho ezulwini.” Lokhu singakwenza ngokuqakathekisa izinto ezimayelana loNkulunkulu ukwedlula loba yini. Akulamuntu ongasithathela ubungane bethu loJehova loba umvuzo wokuphila okungapheliyo. Aliqiniso sibili amazwi kaJesu athi: “Lapho okulenotho yakho khona, yikho lapho okuzakuba lenhliziyo yakho khona.”​—UMathewu 6:19-21.

UJesu ugcizelela lokhu ngomzekeliso othi: “Isibane somzimba lilihlo. Ngakho nxa ilihlo lakho lithe nhlo entweni eyodwa, umzimba wakho wonke uzakhanya. Kodwa nxa ilihlo lakho lilomona, umzimba wakho wonke uzakuba mnyama.” (UMathewu 6:22, 23) Nxa ilihlo lethu lisebenza kuhle lizasikhanyisela njengesibane. Kodwa lokhu kungenzeka nxa likhangele into eyodwa kuphela. Nxa likhangele izinto ezinengi singacina silahleka. Ukuqakathekisa inotho kulokukhonza uNkulunkulu kungenza ‘umzimba wethu wonke ube mnyama,’ sicine sesithanda ubumnyama.

UJesu ukhuluma omunye umzekeliso. Uthi: “Kakho ongaba yisigqili samakhosi amabili ngoba uzazonda enye athande enye, kumbe uzanamathela kwenye adelele enye. Ngeke libe yizigqili zikaNkulunkulu lezeNotho.”​—UMathewu 6:24.

Kungenzeka ukuthi bakhona abanye abalalele uJesu abazibuzayo ukuthi kumele bathini ngezinto zokuziphilisa. UJesu ubatshela ukuthi akumelanga bakhathazeke nxa beqakathekisa lokho okufunwa nguNkulunkulu. Uthi: “Khangelisisani izinyoni zezulu; kazihlanyeli, kazivuni futhi kazibutheli kudla eziphaleni, kodwa uYihlo  osezulwini uyazinika ukudla.”​—UMathewu 6:26.

Amaluba eganga anjengalawo asentabeni uJesu afundisa ekuyo wona-ke? UJesu uthi “ngitsho loSolomoni enkazimulweni yakhe yonke kazange acece njengelilodwa lawo.” Lokhu kutshengisani? “Nxa uNkulunkulu ezigqokisa njalo izinto ezimila egangeni, ezikhona lamuhla kusasa beseziphoselwa emlilweni, ngeke yini azimisele kakhulu ukuligqokisa lina?” (UMathewu 6:29, 30) UJesu ukhuthaza abamlaleleyo ngokuthi: ‘Lingaqali ukukhathazeka lisithi, “Sizakudlani?” kumbe, “Sizanathani?” kumbe, “Sizagqokani?” UYihlo osezulwini uyakwazi ukuthi liyaziswela zonke izinto lezi. Ngakho qhubekani lifuna kuqala uMbuso kanye lokulunga kwakhe, kuzakuthi-ke zonke lezi ezinye izinto lazo liziphiwe.’​—UMathewu 6:31-33.

INDLELA YOKUTHOLA UKUPHILA

Abaphostoli labanye abathembekileyo bafuna ukuphila ngendlela ethokozisa uNkulunkulu kodwa lokhu akulula. Okunye okwenza kube njalo yikuthi abaFarisi abanengi bathanda ukusola lokwahlulela abanye ngendlela elukhuni. Yikho uJesu uthi kwabamlaleleyo: “Yekelani ukwahlulela ukuze lani lingahlulelwa, ngoba lizakwahlulelwa ngendlela elahlulela ngayo.”​—UMathewu 7:1, 2.

Kuyingozi ukulandela abaFarisi laba abathanda ukusola futhi uJesu ucacisa lokhu ngomzekeliso. Uthi: “Kambe isiphofu singakhokhela esinye isiphofu? Angithi zombili zingawela egodini?” Abalalele uJesu akumelanga bathande ukusola abanye ngoba lokhu yikona sibili. UJesu ubuza athi: “Ungatsho njani kumfowenu ukuthi, ‘Mfowethu wothi ngikukhiphe ucezwana oluselihlweni lakho,’ wena ungaluboni ugodo olukhulu olukwelakho ilihlo? Mzenzisi! Qala ukhiphe inkalakatha yogodo elihlweni lakho, ungenza njalo uzabona kuhle ukuthi ungalukhipha njani ucezwana oluselihlweni lomfowenu.”​—ULukha 6:39-42.

UJesu katsho ukuthi abafundi bakhe bangasahluleli ngitsho. Uthi kubo: “Linganiki izinja izinto ezingcwele futhi lingajikeli amaphareli enu engulubeni.” (UMathewu 7:6) Iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu liligugu njengamaphareli. Yikho abafundi kumele babatshiye abantu abenza njengezinyamazana abangaliqakathekisiyo iqiniso leli, besebedinga abazabalalela.

UJesu uyaphinda ukukhuluma ngomthandazo etshengisa ukuthi kuqakathekile ukuqhubeka sithandaza. Uthi: “Qhubekani licela, lizaphiwa.” UNkulunkulu uzimisele ukulalela imithandazo futhi uJesu ukwenza kucace lokhu ngamazwi athi: ‘Ngubani sibili phakathi kwenu ongathi indodana yakhe icela isinkwa ayiqhubele ilitshe? Ngakho nxa lina elibabi lisenelisa ukupha abantwabenu izipho ezinhle, kutsho ukuthi uYihlo osezulwini yena uzimisele kakhulu ukubapha izinto ezinhle labo abacela kuye!’​—UMathewu 7:7-11.

Ngemva kwalokho uJesu ukhuluma amazwi ajayelwe ngabantu abanengi futhi atshengisa indlela okumele siphathane ngayo. Uthi:  “Yikho-ke zonke izinto elifuna abantu bazenze kini, lani kumele lizenze kubo.” Le yindlela sonke okumele siphathe ngayo abanye. Kodwa lokhu kungaba nzima njalo uJesu wakuveza emazwini athi: “Ngenani ngesango elincane ngoba isango elikhulu kanye lendlela ebanzi kuyisa ekubhujisweni, njalo banengi abangena ngalo; kodwa isango elincane kanye lendlela encinyane kuyisa ekuphileni, futhi balutshwana abayitholayo.”​—UMathewu 7:12-14.

Kulabantu abazazama ukuphambukisa abafundi ukuze bangahambi ngendlela eya ekuphileni, yikho uJesu uxwayisa abafundi esithi: “Qaphelani abaphrofethi bamanga abeza kini bezigqokise isikhumba semvu kodwa ngaphakathi bezimpisi ezifuna ukulidlithiza.” (UMathewu 7:15) UJesu uthi izihlahla ezinhle lezimbi zikhanya ngezithelo zazo. Labantu banjalo. Yikho abaphrofethi bamanga singababona ngalokho abakufundisayo kanye labakwenzayo. UJesu utshengisa ukuthi okwenza umuntu abe ngumfundi wakhe ayisikho akutshoyo kuphela kodwa lalokho akwenzayo. Abanye abantu bathi uJesu yiNkosi yabo kodwa kabenzi lokho uNkulunkulu akufunayo. UJesu uthi: “Ngizathi kubo: ‘Angilazi ngitsho! Sukani phansi kwami, lina elenza okubi!’”​—UMathewu 7:23.

UJesu uphetha intshumayelo yakhe ngamazwi athi: “Ngakho loba ngubani ozwa amazwi ami abesewenza, uzafanana lendoda ehlakaniphileyo eyakhetha ukwakha indlu yayo edwaleni. Izulu laselithululeka kwaba lezikhukhula, kwavunguza lomoya omkhulu wayitshaya indlu leyo. Lanxa kunjalo, kayizange idilike ngoba yayakhelwe edwaleni.” (UMathewu 7:24, 25) Kungani indlu le ingazange idilike? Ayidilikanga ngoba indoda eyayakhayo “yagebha yatshona yayafika edwaleni, yasisakhela isisekelo sayo phezu kwalo.” (ULukha 6:48) Yikho akumelanga sicine ngokuwezwa amazwi kaJesu kodwa kumele sisebenze nzima ukuthi ‘siwenze.’

Kodwa umuntu ‘ozwa amazwi la angawenzi ufanana lendoda eyisithutha eyakhetha ukwakha indlu yayo etshebetshebeni.’ (UMathewu 7:26) Izulu lezikhukhula kanye lomoya kuyayidiliza indlu le.

Amaxuku asala ebambe owangaphansi esezwe indlela uJesu abefundisa ngayo. UJesu kawafundisi njengabakhokheli bawo benkolo kodwa uwafundisa njengomuntu olamandla avela kuNkulunkulu. Mhlawumbe abanengi akade bemlalele baba ngabafundi bakhe.