Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 1

Imibiko Emibili Evela KuNkulunkulu

Imibiko Emibili Evela KuNkulunkulu

ULUKHA 1:5-33

  • INGILOSI UGABRIYELI IKHULUMA NGOKUZALWA KUKAJOHANE UMBHABHATHIZI

  • UGABRIYELI UTSHELA UMARIYA NGOKUZALWA KUKAJESU

IBhayibhili lilonke nje singalibiza ngokuthi ngumbiko ovela kuNkulunkulu. UBaba wethu osezulwini usinike lona ukuze lisincede. Kodwa cabanga ngemibiko emibili eqakathekileyo esileminyaka edlula 2 000 yethulwa. Yethulwa yingilosi okuthiwa nguGabriyeli ‘ema phambi kukaNkulunkulu.’ (ULukha 1:19) Ingilosi le yayihambisa kubobani imibiko le eqakathekileyo?

Kungabe sekusele umnyaka owodwa ukuthi uJesu azalwe. UGabriyeli uwethula kubani umbiko wokuqala? Kulomphristi kaJehova okuthiwa nguZekhariya ohlala emaqaqeni aseJudiya, okumele ukuthi aseduze leJerusalema. UZekhariya lomkakhe sebegugile kodwa kabalabantwana. Khathesi sekulithuba likaZekhariya lokuthi enze inkonzo yobuphristi ethempelini likaNkulunkulu eJerusalema. Kodwa uthi esesethempelini, abone nango uGabriyeli eduze le-alithare lempepha.

Lokhu kuyamethusa uZekhariya. Kodwa ingilosi imtshela ithi: “Ungesabi Zekhariya ngoba umthandazo wakho wokuncenga uzwakele futhi umkakho u-Elizabethi uzakuzalela indodana. Uyinike ibizo elithi Johane.” UGabriyeli uphinda amtshele ukuthi uJohane ‘uzakuba ngumuntu oqakathekileyo phambi kukaJehova’ njalo imisebenzi yakhe izanceda “ukuthi abantu balungiselele ukukhonza uJehova.”​—ULukha 1:13-17.

UZekhariya kakukholwa lokho. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi yena lo-Elizabethi sebegugile. Ngakho uGabriyeli uthi kuye: “Uzahlala uthule, wehluleke ukukhuluma kuze kube lilanga lapho izinto lezi zisenzakala ngoba kawuwakholwanga amazwi ami.”​—ULukha 1:20.

Abantu phandle bayazibuza ukuthi kanti uZekhariya waphuza kangaka kutheni. Ucina esephuma kodwa engasenelisi ukukhuluma. Asekwenza yikukhuluma ngezandla kuphela. Kuyakhanya ukuthi ubone isimanga sezimanga ngesikhathi esethempelini.

UZekhariya uthi eseqedile inkonzo yakhe ethempelini abuyele emzini wakhe. Ngemva kwesikhatshana, u-Elizabethi uyazithwala. Okwezinyanga ezinhlanu kayi ebantwini, uzihlalela emzini wakhe esalindele ukuzalwa komntanakhe.

Ngemva kwalokho uGabriyeli ubonakala okwesibili. Ubonakala kwenye intombazana engatshadanga okuthiwa nguMariya. Ihlala edolobheni laseNazaretha enyakatho yeJerusalema, esabelweni esibizwa ngokuthi yiGalile. Ingilosi uGabriyeli imtshelani uMariya? Ithi: “UNkulunkulu usekwenzele umusa.” Iphinda ithi: “Uzazithwala ubelethe indodana. Uyinike ibizo elithi Jesu.” Ibisisithi: ‘Izakuba ngumuntu oqakathekileyo futhi izabizwa ngokuthi yiNdodana yoPhezukonke. Izakuba yiNkosi endlini kaJakhobe kuze kube nini lanini njalo uMbuso wayo kawusoze uphele.’​—ULukha 1:30-33.

Kufanele ukuthi uGabriyeli ukubona kuyisibusiso esikhulu ukuthunywa ukuthi afikise imibiko le emibili. Singaqhubeka sibala okunengi ngoJohane kanye loJesu, kuzasicacela ukuthi kungani imibiko le evela ezulwini iqakatheke kangaka.