Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 80

UMelusi Omuhle Kanye Lezibaya Zezimvu

UMelusi Omuhle Kanye Lezibaya Zezimvu

UJOHANE 10:1-21

  • UJESU UKHULUMA NGOMELUSI OMUHLE KANYE LEZIBAYA ZEZIMVU

UJesu uqhubeka efundisa eJudiya abesekhuluma umzekeliso wezimvu lezibaya zezimvu. Abamlaleleyo bakujayele lokho akhuluma ngakho. AmaJuda angabe ekhumbula amazwi kaDavida athi: “UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza.” (IHubo 23:1, 2) Kwelinye ihubo uDavida watshela isizwe sako-Israyeli wathi: “Kasiguqe phambi kukaJehova uMenzi wethu; ngokuba unguNkulunkulu wethu, thina singabantu bedlelo lakhe.” (IHubo 95:6, 7) Kuyakhanya-ke ukuthi lakudala ama-Israyeli ayengaphansi koMthetho ayefaniswa lomhlambi wezimvu.

‘Izimvu’ lezi ‘bezisesibayeni’ ngoba zazizelwe ngaphansi kwesivumelwano soMthetho kaMosi. UMthetho lo wawuluthango olwaluvikela isizwe lesi ukuthi singathathi imikhuba yabantu ababengekho ngaphansi kwawo eyayingabaphambanisa. Kodwa amanye ama-Israyeli ayewuphatha kubi umhlambi kaNkulunkulu. UJesu uthi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, lowo ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa okhwela angene ngenye indawo, ulisela njalo uyisigebenga. Ongena ngesango nguye umelusi wezimvu.”​—UJohane 10:1, 2.

Amazwi la angabe ekhumbuza abantu ngabanye abazithi banguKhristu kumbe uMesiya. Abantu laba banjengamasela lezigebenga. Abantu akumelanga bawalandele amaqili la, kodwa kumele balandele “umelusi wezimvu,” lowo uJesu akhuluma ngaye esithi:

“Olinda esangweni uyamvulela futhi izimvu ziyalilalela ilizwi lakhe. Izimvu zakhe uzibiza ngamabizo, azikhokhele aphume lazo. Nxa esezikhiphile zonke ezakhe, uhamba phambi kwazo njalo ziyamlandela ngoba ziyalazi ilizwi lakhe. Kazingeke zilandele umuntu ezingamaziyo kodwa ziyambalekela ngoba kazilazi ilizwi lezihambi.”​—UJohane 10:3-5.

UJohane uMbhabhathizi owayenjengolinda esangweni wake waveza ukuthi izimvu ezingaphansi koMthetho kumele zilandele uJesu. Ezinye izimvu ezilapha eJudiya leziseGalile sezilinanzelele ilizwi likaJesu. Pho ‘uzazikhokhela aphume lazo’ ezisa ngaphi? Zizatholani nxa zingamlandela? Kumele ukuthi abanye abezwa umzekeliso lo bayazibuza imibuzo le ngoba ‘kabazwisisi ukuthi utshoni.’​—UJohane 10:6.

UJesu uyachasisa athi: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, mina ngilisango izimvu ezingena ngalo. Bonke ababuye bezenza mina bangamasela futhi bayizigebenga, kodwa izimvu kazizange zibalalele. Mina ngilisango; loba ngubani ongena ngami uzasindiswa njalo uzangena aphume, athole amadlelo.”​—UJohane 10:7-9.

Kusegcekeni ukuthi uJesu usekhuluma ngento entsha. Abamlaleleyo bayakwazi ukuthi yena kayisilo isango lesivumelwano soMthetho ebesikhona kusukela kudaladala. Yikho kungenzeka ukuthi izimvu ‘azikhokhela ephuma lazo’ kumele ziyengena kwesinye isibaya. Zizatholani?

UJesu uqhubeka echasisa lokho azakwenza, uthi: “Mina ngabuya ukuze abantu bathole ukuphila futhi baphile isikhathi eside. Ngingumelusi omuhle. Umelusi omuhle unikela ngokuphila kwakhe ngenxa yezimvu zakhe.” (UJohane 10:10, 11) UJesu wayeke waduduza abafundi bakhe esithi: “Lingesabi mhlambi omncane ngoba uYihlo kwamthokozisa ukulinika uMbuso.” (ULukha 12:32) Kuyacaca ukuthi ababumba ‘umhlambi omncane’ yibo uJesu azabakhokhela ebasa esibayeni sezimvu esitsha ukuze “bathole ukuphila futhi baphile isikhathi eside.” Kuyisibusiso sibili ukuba phakathi komhlambi lo.

 Kodwa uJesu kapheleli lapho. Uqhubeka esithi: “Ngilezinye izimvu ezingasizo zalesi isibaya. Lazo kumele ngizilethe, futhi zizalilalela ilizwi lami, zibe ngumhlambi owodwa phansi komelusi oyedwa.” (UJohane 10:16) ‘Ezinye izimvu’ akhuluma ngazo ‘kayisizo zalesi isibaya.’ Ngakho kumele ukuthi ngezesinye isibaya esingayisiso ‘somhlambi omncane’ ozathola ilifa loMbuso. Imihlambi yezimvu esezibayeni lezi ezimbili izathola imivuzo etshiyeneyo. Lanxa kunjalo, okuzakwenziwa nguJesu kuzanceda amaqembu la womabili. Uthi: “Yikho uBaba engithanda, ngoba nginikela ngokuphila kwami.”​—UJohane 10:17.

Abanengi exukwini bathi: “Uledimoni futhi usephambene.” Kodwa abanye bayakukholisa ukulalela uJesu futhi bazimisele ukulandela uMelusi Omuhle. Bathi: “La akusimazwi omuntu oledimoni. Kambe idimoni lingavula amehlo eziphofu?” (UJohane 10:20, 21) Kukhanya bakhuluma ngendoda esiliswe nguJesu eyayizelwe iyisiphofu.