Yeqa uye kokuphakathi

Ukuchasiswa Kwamavesi AseBhayibhilini

Engxenyeni le kuchasiswa amavesi kanye lemitsho ejayelekileyo etholakala eBhayibhilini. Ukubala izihloko ezilapha kuzakunceda uzwisise okutshiwo ngamavesi athile lokuthi kwakutheni aze abhalwe. Ukuhlola amabala angaphansi achasisa okunengi ngevesi ethile kanye leminye imibhalo ekhuluma ngendaba efananayo kuzakunceda uzwisise iBhayibhili.

Ukuchasiswa KukaHubo 37:4—“Thokoza ENkosini”

Ihubo leli lisinceda njani ukuthi sihlakaniphe njalo senze izinto ezithokozisa uNkulunkulu?

Ukuchasiswa KukaHubo 46:10—“Thulani, Lazi Ukuba Mina NginguNkulunkulu”

Ivesi le itsho ukuthi sithule yini nxa sisesontweni?

Ukuchasiswa KukaZaga 17:17—“Umngane Utshengisa Uthando Izikhathi Zonke”

Isaga lesi siveza ukuthi umngane weqiniso unjani sibili.

Ukuchasiswa KukaZaga 22:6—“Fundisa Umntwana Indlela Okumele Ahambe Ngayo”

Yiphi “indlela” umntwana okumele ahambe ngayo? Iyatshiyana yini indlela yakhona kusiya ngomuntu?

Ukuchasiswa Kuka-Isaya 26:3—“Uyamnika Ukuthula Okupheleleyo Lowo Olengqondo Ebambelele Kuwe”

Kambe umuntu angaba lakho yini ukuthula okupheleleyo? Kutshoni ukubambelela kuNkulunkulu?

Ukuchasiswa Kuka-Isaya 40:31—“Labo Abathemba UJehova Bazaphinda Babe Lamandla”

Kungani iMibhalo isithi umuntu ophiwa amandla nguNkulunkulu ufana lokhozi?

Ukuchasiswa KukaJeremiya 11:11—“Ngizabehlisela Okubi”

UNkulunkulu nguye yini owabangela ukuthi izinto ezimbi zehlele abantu bakhe kumbe wavumela nje kuphela ukuthi zibehlele?

Ukuchasiswa KukaJeremiya 33:3—“Ngibizani Mina Ngizaliphendula”

UNkulunkulu uthembisa ukuveza “izinto ezimangalisayo lezingazwisisekiyo” kulabo abathandaza kuye. Yiziphi lezozinto? Lokhu kuyenzakala yini lamuhla?

Ukuchasiswa KukaLukha 1:37—“Ngoba KuNkulunkulu Kakulalutho Olwahlulayo”

Akulalutho olungehlula uNkulunkulu uSomandla ukuthi agcwalise lokho akuthembisayo. Lokhu kutshoni kuwe?

Ukuchasiswa KukaJohane 16:33—“Mina Ngiwunqobile Umhlaba”

Amazwi kaJesu abanceda njani abalandeli bakhe?

Ukuchasiswa KwemiSebenzi 1:8—“Lizakwamukela Amandla”

Yiwaphi amandla uJesu awathembisa abalandeli bakhe futhi amandla lawo ayezabanceda ukuthi benzeni?

Ukuchasiswa Kuka-1 KwabaseKhorinte 10:13—“UNkulunkulu Uthembekile”

Ukuthembeka kukaNkulunkulu kusinceda ngaziphi izindlela ikakhulu nxa sihlangana lezilingo?

Ukuchasiswa Kuka-2 KwabaseKhorinte 12:9—“Umusa Wami Ukwanele”

Umusa omkhulu kaNkulunkulu wamnceda njani uPhawuli? Thina usinceda njani?

Ukuchasiswa KukaGalathiya 6:9—“Kasingadinwa Yikwenza Okuhle”

Kuzawahambela njani amaKhristu aqhubeka esenza okuhle?

Ukuchasiswa KukaFiliphi 4:13—“Ngingakwenza Konke NgoKristu”

Wayesitshoni umphostoli uPhawuli ngesikhathi esithi wayezaphiwa amandla “okwenza zonke izinto”?

Ukuchasiswa KukaHebheru 4:12—“Ilizwi LikaNkulunkulu Liyaphila Njalo Liyasebenza”

Uyalivumela yini ilizwi likaNkulunkulu ukuthi lisebenze empilweni yakho? Lokhu kuvezani ngawe?

Ukuchasiswa KukaHebheru 11:1—“Ukholo Luyikuqiniseka Kwezinto Ezithenjwayo”

Ukholo lweqiniso lukhanya njani futhi kungani kuqakathekile ukuba lalo?

Ukuchasiswa KukaSambulo 21:4—“Uzakwesula Zonke Izinyembezi”

Ivesi le ilesithembiso esihle esimayelana lekusasa.