Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 87

Woba Lokuhlakanipha Okusebenzayo, Ulungiselele Ikusasa

Woba Lokuhlakanipha Okusebenzayo, Ulungiselele Ikusasa

ULUKHA 16:1-13

  • UMZEKELISO WOMPHATHI ONGALUNGANGA

  • “ZENZELENI ABANGANE” NGENOTHO YENU

Abathelisi lababhali kanye labaFarisi bekumele kubacacele ukuthi umzekeliso wendodana yolahleko uJesu asanda kuwulandisa utshengisa ukuthi uNkulunkulu uzimisele ukuthethelela izoni eziphendukayo. (ULukha 15:1-7, 11) Khathesi uJesu ukhuluma labafundi bakhe futhi ubalandisela umzekeliso wendoda enothileyo ezwa ukuthi umphathi wayo kawenzi kuhle umsebenzi wakhe.

UJesu uthi umphathi lo umangalelwa ngokuthi utshaphaza impahla yenkosi yakhe, yikho inkosi ithi umphathi uzaxotshwa emsebenzini. Umphathi uyazibuza athi: “Manje ngizakwenzani njengoba inkosi yami isingithathela umsebenzi wokuba ngumphathi? Angilamandla okugebha futhi ngilenhloni zokucela.” Ufuna ukulungiselela ikusasa yikho uthi: “Sengikwazi ukuthi ngizakwenzani ukuze abantu bangamukele emizini yabo nxa sengixotshiwe emsebenzini.” Uhle abize munye ngamunye olesikwelede, ambuze esithi, “Ulesikwelede esinganani enkosini yami?”​—ULukha 16:3-5.

Owokuqala uthi: “Ngilesikwelede samafutha e-oliva angamalitha angu-2 200.” Umuntu lo kungenzakala wayelensimu enkulu elezihlahla zama-oliva loba wayengumthengisi wamafutha. Umphathi uthi kuye: “Thatha nansi isivumelwano sakho esibhaliweyo, uhlale phansi uhle ubhale ukuthi angu-1 100.”​—ULukha 16:6.

Umphathi ubuza omunye olesikwelede athi: “Wena ulesikwelede esinganani?” Uphendula esithi: “Amasaka angu-100 engqoloyi.” Umphathi abesesithi kuye, “Thatha nansi isivumelwano sakho esibhaliweyo, ubhale ukuthi angu-80.” Yikho-ke umkhiphela amasaka angu-20 esikweledini sakhe.​—ULukha 16:7.

Umphathi kakaxotshwa umsebenzi, ngakho nguye osaphethe ezezimali njalo ulemvumo yokuphungulela abantu izikwelede zabo. Nxa esenza njalo uzenzela abangane abazamnceda nxa esexotshiwe umsebenzi.

Ngemva kwesikhathi inkosi yomphathi iyezwa ngendaba le. Umphathi lo uphungulile obekumele kutholwe yinkosi yakhe. Lanxa kunjalo, inkosi iyamncoma ngoba ‘lanxa engalunganga utshengise ukuthi ulokuhlakanipha okuncedayo.’ UJesu uqhubeka esithi: “Indlela abantu bakulo umumo wezinto abaphatha ngayo isizukulwane sabo itshengisa ukuthi ukuhlakanipha lokhu abalakho kwedlula okwamadodana okukhanya.”​—ULukha 16:8.

Kayisikho ukuthi uJesu uvumelana lalokho okwenziwa ngumphathi lo njalo kakhuthazi abantu ukuthi benze ubuqili endabeni zebhizimusi. Pho uJesu ubafundisani abafundi bakhe? Uthi: “Zenzeleni abangane ngenotho engalunganga ukuze balamukele ezindaweni zokuhlala zaphakade nxa inotho leyo ingaphela.” (ULukha 16:9) Umzekeliso lo utshengisa ukuthi kuqakathekile ukulungiselela ikusasa lokuba lokuhlakanipha  okusebenzayo. Izinceku zikaNkulunkulu ‘ezingamadodana okukhanya’ kumele zisebenzise impahla yazo kuhle, ngendlela ezakwenza zithole ukuphila okungapheliyo.

NguJehova uNkulunkulu leNdodana yakhe kuphela abangavumela umuntu ukuthi angene eMbusweni wezulu loba ePharadayisi. Yikho kumele sizimisele sibili ukuba ngabangane babo ngokusebenzisa inotho esilayo ukuze sisekele umsebenzi woMbuso. Singenza njalo sizaba leqiniso lokuthi sizathola ukuphila okungapheliyo lanxa igolide lesiliva lenye inotho kungaphela loba kutshabalale.

UJesu uphinda athi labo abatshengisa ukuthi bathembekile ekuphatheni lasekusebenziseni inotho loba impahla abalayo bazathembeka lanxa bengaphathiswa izinto ezinkulu. Uthi: “Ngakho nxa indlela elisebenzisa ngayo inotho engalunganga itshengisa ukuthi kalithembekanga, ngubani ozaliphathisa inotho yeqiniso [ngokwesibonelo umsebenzi woMbuso]?”​—ULukha 16:11.

Lapha uJesu utshengisa abafundi bakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukuze bamukelwe “ezindaweni zokuhlala zaphakade.” Akulamuntu ongaba yisigqili sikaNkulunkulu ngapha eyisigqili senotho engalunganga. UJesu uphetha ngokuthi: “Akulanceku engaba yisigqili samakhosi amabili ngoba izazonda enye ithande enye, kumbe izanamathela kwenye idelele enye. Ngeke libe yizigqili zikaNkulunkulu lezeNotho.”​—ULukha 16:9, 13.