Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 97

Umzekeliso Wezisebenzi Zesivande Samagilebisi

Umzekeliso Wezisebenzi Zesivande Samagilebisi

UMATHEWU 20:1-16

  • IZISEBENZI ‘ZOKUCINA’ ESIVANDENI SAMAGILEBISI ZIBA “NGEZOKUQALA”

UJesu usanda kutshela abamlaleleyo ePhereya ukuthi “abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina njalo abokucina bazakuba ngabokuqala.” (UMathewu 19:30) Ucacisa akutshoyo ngomzekeliso wezisebenzi zesivande samagilebisi, uthi:

“UMbuso wamazulu unjengomnikazi wendlu owaphuma ekuseni kakhulu wayaqhatsha izisebenzi zesivande sakhe samagilebisi. Uthe esevumelane lezisebenzi lezo ukuthi uzazibhadala udenariyu ngelanga, wathi ziye esivandeni sakhe. Waphuma futhi ngehola lesithathu, wabona abanye emakethe bengaqhatshwanga; wasesithi kubo, ‘Lani hambani esivandeni samagilebisi, ngizalinika lokho okufaneleyo.’ Lakanye bahamba. Waphinda waphuma ngehola lesithupha langehola lesitshiyagalolunye wayaqhatsha ezinye izisebenzi. Kwathi sekulihola letshumi lanye, waphuma futhi wathola nampo abanye beyimayima khonapho, wasesithi kubo, ‘Kanti lama khonapho ilanga lonke lingaqhatshwanga kutheni?’ Baphendula bathi, ‘Akulamuntu osiqhatshileyo.’ Yena wathi kubo, ‘Lani hambani esivandeni samagilebisi.’”​—UMathewu 20:1-7.

Kumele ukuthi abalalele uJesu bacabanga ngoJehova uNkulunkulu nxa besizwa ekhuluma ‘ngoMbuso wamazulu’ ‘lomnikazi wendlu.’ IMibhalo itshengisa ukuthi uJehova ngumnikazi wesivande njalo isivande leso kwakuyisizwe sako-Israyeli. (IHubo 80:8, 9; U-Isaya 5:3, 4) Abantu abasesivumelwaneni soMthetho bafaniswa lezisebenzi zesivande. Lanxa kunjalo uJesu kakhulumi ngokwenzakala kudala kodwa ukhuluma ngalokho okwenzakala esikhathini sakhe.

Abakhokheli benkolo kanye labaFarisi balomlandu wokuqhubeka besenza inkonzo kaJehova. Banjengezisebenzi eziqhatshwe ukuthi zisebenze ilanga lonke njalo ezikhangelele ukunikwa udenariyu, iholo lelanga elilodwa.

Abaphristi labakhokheli benkolo bakhangelela phansi ukukhonza kwamaJuda angabantukazana, angani ayizisebenzi zesikhatshana esivandeni sikaNkulunkulu. Emzekelisweni kaJesu amaJuda la yizisebenzi eziqhatshwa “ngehola lesithathu” (ngabo-9 ekuseni) ngehola lesithupha, ngelesitshiyagalolunye kanye leletshumi lanye (ngabo-5 ntambama).

Amadoda labesifazana abalandela uJesu babonwa ‘njengabantu abaqalekisiweyo.’ (UJohane 7:49) Abantu laba bebengabagoli benhlanzi okwesikhathi eside njalo abanye babo bebesenza eminye imisebenzi. Kwasekusithi ngo-29 C.E., “umnikazi wesivande” wathuma uJesu ukuthi abize abantu laba abaphansi ukuthi basebenzele uNkulunkulu bengabafundi bakaKhristu. Yibo ‘abokucina’ uJesu akhuluma ngabo, izisebenzi zesivande ezifika ngehola letshumi lanye.

UJesu uphetha umzekeliso wakhe ngokutsho okwenzakala izisebenzi sezisiyatshayisa, uthi: “Ntambama umnikazi wesivande wathi kumphathi wezisebenzi, ‘Biza izisebenzi uziphe umholo wazo, uqalise ngezokucina, ucine ngezokuqala.’ Amadoda ayeqhatshwe ngehola letshumi lanye athi efika, ngamunye waphiwa udenariyu. Ngakho ababeqhatshwe kuqala bathe befika, bazitshela ukuthi bona bazaphiwa imali enengi, kodwa labo baholiswa udenariyu. Sebephiwe udenariyu, baqalisa ukusola umnikazi wendlu besithi, ‘Abantu laba abafike ekucineni basebenze ihola elilodwa; kodwa ubaphathe njengathi thina esisebenze nzima ilanga lonke siwoswa lilanga!’ Kodwa waphendula wathi komunye wabo, ‘Ndoda, angikonelanga lutho mina. Kanti kasivumelananga udenariyu?  Thatha okungokwakho uhambe. Ngifuna ukupha lo owokucina okulingana lengikuphe khona. Kanti kangilalungelo lokwenza engikufunayo ngezinto zami? Kumbe ilihlo lakho lilomona yini ngoba mina ngiyaphana?’ Ngakho-ke abokucina bazakuba ngabokuqala, abokuqala babe ngabokucina.”​—UMathewu 20:8-16.

Kungenzeka ukuthi abafundi bayazibuza ukuthi amazwi okucina omzekeliso kaJesu atshoni. Kuyini okuzakwenza ukuthi abakhokheli benkolo abangamaJuda abazibona ‘bengabokuqala’ babe “ngabokucina?” Abafundi bakaJesu bazakuba njani “ngabokuqala”?

AbaFarisi babona abafundi bakaJesu labanye ‘bengabokucina,’ kodwa abafundi laba bazakuba “ngabokuqala” bathole iholo eligcweleyo. Nxa uJesu esefile iJerusalema lasemhlabeni lizalahlwa, uNkulunkulu abesekhetha isizwe esitsha, ‘u-Israyeli kaNkulunkulu.’ (KwabaseGalathiya 6:16; UMathewu 23:38) UJohane uMbhabhathizi watshengisa ukuthi kulalabo ababezabumba u-Israyeli kaNkulunkulu omutsha ngesikhathi ekhuluma ngobhabhathizo oluzayo olomoya ongcwele. Labo akade ‘bengabokucina’ bazakuba ngabokuqala ukuthola ubhabhathizo lolu futhi bazaphiwa isibusiso sokuba ngofakazi bakaJesu “kuze kuyefika emaphethelweni omhlaba.” (ImiSebenzi 1:5, 8; UMathewu 3:11) Nxa abafundi bekuzwisisa kuhle lokho okutshiwo nguJesu kungenzeka sebekubona ukuthi bazazondwa kakhulu ngabakhokheli benkolo abazakuba “ngabokucina.”