Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 131

INkosi Engelacala Ithwala Nzima Esigodweni

INkosi Engelacala Ithwala Nzima Esigodweni

UMATHEWU 27:33-44 UMAKHO 15:22-32 ULUKHA 23:32-43 UJOHANE 19:17-24

  • UJESU UBETHELWA ESIGODWENI SOKUHLUTSHWA

  • IBHAKANE ELIPHEZU KWEKHANDA LIKAJESU LENZA ACHOTHOZWE

  • UTHEMBISA OMUNYE UKUTHI UZAKUBA SEPHARADAYISI EMHLABENI

UJesu lezigebenga ezimbili bahanjiswa endaweni eseduze ledolobho abazabulawelwa kuyo. Indawo le ibizwa ngokuthi yiGoligotha loba iNdawo YoKhakhayi futhi yindawo umuntu angayibona ‘ekhatshana.’—UMakho 15:40.

Sebefikile khonale bakhitshwa izembatho zabo. Ngemva kwalokho baphiwa iwayini elihlanganiswe lesidakamizwa okuthiwa yimure lomhluzi obabayo. Iwayini leli okungenzeka lilethwe ngabesifazana beJerusalema liyabuthundubeza ubuhlungu futhi amaRoma kawali ukuthi abantu ababulawayo baliphiwe. Kodwa uJesu uthi eselinambithile ale ukulinatha. Kungani esala? Kafuni kube lento ezamphambanisa ngesikhathi lesi esiqakatheke kangaka njalo ufuna ukuhlala ephapheme futhi ethembekile aze afe.

Amasotsha alalisa uJesu esigodweni abesebethela izipikili ezandleni lasenyaweni zakhe futhi izipikili lezo zidabula inyama lemisipha, azwe ubuhlungu obukhulu. (UMakho 15:25) Isigodo sithi siphakanyiswa umzimba wakhe udonse lapho abethelwe khona, ubuhlungu buqine ngamandla. Lanxa kunjalo, uJesu kawatshingeli amasotsha. Ukhuleka athi: “Baba, bathethelele ngoba kabakwazi abakwenzayo.”​—ULukha 23:34.

AmaRoma ajayele ukufaka ibhakane elitshengisa ukuthi umuntu obulawayo wenzeni. Khathesi uPhilathu ufake ibhakane elilamazwi athi: “UJesu UmNazaretha, INkosi YamaJuda.” Libhalwe ngesiHebheru, ngesiLathini langesiGrikhi ukuze abantu abanengi benelise ukulibala. Okwenziwe nguPhilathu kutshengisa ukuthi kavumelani lobekutshiwo ngamaJuda abeqina ngokuthi uJesu kumele afe. Lokhu akubaphathi kuhle abaphristi abakhokhelayo yikho bathi: “Ungabhali ukuthi, ‘INkosi YamaJuda,’ bhala ukuthi yena wathi, ‘NgiyiNkosi YamaJuda.’” Kodwa uPhilathu kafuni ukuthi abantu laba babe belokhu bemenza udoli wabo, uthi: “Engikubhalileyo ngikubhalile.”​—UJohane 19:19-22.

Abaphristi laba abazondileyo bayaziphinda izinto akade bemangalela ngazo uJesu ngesikhathi ethonisiswa yiSanihedrini. Yikho labantu abazidlulelayo benyikinya amakhanda futhi bekhuluma kubi besithi: “Ehe! Wena owawusithi uzadiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu, zisindise phela, wehle esigodweni sokuhlutshwa.” Kanti njalo abaphristi abakhokhelayo lababhali bakhuluma bebodwa besithi: “Kehle phela uKhristu iNkosi ka-Israyeli esigodweni sokuhlutshwa, ukuze sibone futhi sikholwe.” (UMakho 15:29-32) Lezigebenga ezimphahlileyo ziyamthethisa lanxa engelacala.

Amasotsha eRoma amane lawo amenza inhlekisa. Kumele ukuthi abenatha iwayini elimunyu njalo kukhanya khathesi asemphoxa ngokwenza angani afuna ukumqhubela, wona  ebona ukuthi ngeke alifikele. Aphinda amqale ngalokho okubhalwe ebhakaneni elingaphezu kwakhe. Athi: “Zisindise nxa uyiNkosi yamaJuda.” (ULukha 23:36, 37) Kambe indoda le etshengise ukuthi iyindlela, leqiniso kanye lokuphila yiyo esiphathwa kubi kangaka futhi isenziwa inhlekisa kanje? Lanxa kunjalo uJesu uyakumela konke lokhu. Kawathethisi amaJuda abukeleyo lamasotsha amenza inhlekisa kumbe izigebenga ezimbili ezimphahlileyo.

Amasotsha amane athethe izembatho zikaJesu zangaphandle azehlukanisa zaba zingxenye ezine asesenza inkatho ukuze abelane ingxenye lezi. Kodwa isembatho sikaJesu sangaphakathi sona ngesohlonzi ngoba ‘kasilamthungo futhi selukiwe kusukela phezulu kusiya phansi.’ Amasotsha akhuluma ewodwa athi: “Kasingasidabuli lesi, kodwa kasenzeni inkatho ukuze sibone ukuthi sizathathwa ngubani.” Lokhu kugcwalisa umbhalo othi: “Babelana izembatho zami, futhi benza inkatho ukuze bathathe izigqoko zami.”​—UJohane 19:23, 24; IHubo 22:18.

Ngokuhamba kwesikhathi omunye wezigebenga uyananzelela ukuthi uJesu uyinkosi sibili. Ukhuza esinye isigebenga athi: “Kanti kawumesabi ngitsho uNkulunkulu? Kawuboni yini ukuthi sonke sithole isigwebo esifananayo? Kodwa thina sisifanele ngoba sithola umvuzo wezinto esazenzayo. Indoda le yona kayonanga lutho.” Ngemva kwalokho isigebenga lesi sithi kuJesu: “Ungikhumbule nxa ufika eMbusweni wakho.”​—ULukha 23:40-42.

UJesu usiphendula esithi: “Ngikutshela iqiniso lamuhla ngithi, uzakuba lami ePharadayisi.” (ULukha 23:43) Isithembiso lesi sitshiyene laleso uJesu asenze labaphostoli bakhe esokuthi bazahlala laye ezihlalweni zobukhosi eMbusweni. (UMathewu 19:28; ULukha 22:29, 30) Kodwa kungenzeka ukuthi isigebenga lesi esingumJuda siyayazi indaba yePharadayisi lasemhlabeni uJehova ayefuna libe likhaya lika-Adamu lo-Eva lezizukulwane zabo. Khathesi isigebenga lesi sesizakufa silethemba lokuphila ePharadayisi.