Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 55

Amazwi KaJesu Ethusa Abanengi

Amazwi KaJesu Ethusa Abanengi

UJOHANE 6:48-71

  • UKUDLA INYAMA YAKHE LOKUNATHA IGAZI LAKHE

  • ABANENGI BAYAKHUBEKA FUTHI BAYAMTSHIYA

Esinagogeni eliseKhaphenawume uJesu ufundisa ngokuthi nguye isinkwa seqiniso esivela ezulwini. Uqhubeka ngalokho abekukhuluma labantu abaphenduke bevela empumalanga yoLwandle LwaseGalile abadle izinkwa lenhlanzi khonale.

Uthi: “Okhokho benu bafa lanxa badla imana enkangala.” Kodwa uphinda athi: “Yimi isinkwa sokuphila esehla sivela ezulwini. Loba ngubani odla isinkwa lesi uzaphila kuze kube nini lanini. Isinkwa engizanikela ngaso yinyama yami ezakwenza ukuthi umhlaba uthole ukuphila.”​—UJohane 6:48-51.

Ngentwasa ka-30 C.E. uJesu watshela uNikhodemu ukuthi uNkulunkulu wawuthanda kakhulu umhlaba waze wanikela ngeNdodana yakhe ukuthi ibe nguMsindisi. Khathesi uJesu utshengisa ukuthi kuqakathekile ukudla inyama yakhe, okutsho ukuba lokholo emhlatshelweni asazowunikela. Lokhu yikho okuzakwenza abantu bathole ukuphila okungapheliyo.

Kodwa abantu kabavumelani lalokho uJesu akutshoyo. Bathi: “Indoda le ingasipha njani inyama yayo ukuthi siyidle?” (UJohane 6:52) UJesu kafuni ukuthi bawathathe enjengoba enjalo amazwi awakhulumileyo futhi uyachasisa ukuthi utshoni.

Uthi: ‘Nxa lingasayidlanga inyama yeNdodana yomuntu lanatha legazi layo kalilakho ukuphila phakathi kwenu. Loba ngubani odla inyama yami anathe legazi lami ulokuphila okungapheliyo, ngoba inyama yami yikudla kweqiniso legazi lami ngokunathwayo okweqiniso. Loba ngubani odla inyama yami anathe legazi lami uzahlala emunye lami.’​—UJohane 6:53-56.

Kumele ukuthi amazwi la ayawazondisa amaJuda alalele uJesu. Mhlawumbe acabanga ukuthi uJesu uthi kumele adle inyama yomuntu loba ukuthi ephule umthetho kaNkulunkulu othi igazi akumelanga lidliwe. (UGenesisi 9:4; ULevi 17:10, 11) Kodwa uJesu katsho ukuthi abantu laba kumele bayidle sibili inyama yakhe loba banathe igazi lakhe. Amazwi akhe atshengisa ukuthi bonke abafuna ukuphila phakade kumele babe lokholo emhlatshelweni azawenza nxa esenikela ngomzimba wakhe ongelasono futhi esechitha igazi lakhe. Kodwa abafundi bakhe abanengi kabakuzwisisi lokhu. Abanye bathi: “Amazwi la ayethusa, ngubani ongawalalela?”​—UJohane 6:60.

UJesu uyananzelela ukuthi abanye abafundi bakhe sebekhonona, yikho uyababuza athi: ‘Kuyalikhuba yini lokhu? Pho lizathini lingabona iNdodana yomuntu iphakama isiya lapho eyayikhona kuqala? Amazwi engilitshele wona angumoya lokuphila. Kodwa kulabanye benu abangakholwayo.’ Esetsho njalo abafundi abanengi bayamtshiya.​—UJohane 6:61-64.

Ngemva kwalokho uJesu ubuza abaphostoli bakhe abangu-12 esithi: “Lani lifuna ukuhamba yini?” UPhetro uthi: “Nkosi singaya kubani? Wena ulamazwi okuphila okungapheliyo. Sesikholiwe futhi sesikwazi ukuthi ungoNgcwele kaNkulunkulu.” (UJohane 6:67-69) Amazwi kaPhetro atshengisa ukuthi uzimisele ukuhlala loJesu lanxa yena labanye abaphostoli belokhu bengakazwisisi ukuthi uJesu ubesitshoni.

UJesu uyathokoza esizwa impendulo kaPhetro. Kodwa uthi: “Lakhethwa yimi lina abalitshumi lambili angithi? Lanxa kunjalo, omunye wenu ungumnyundeli.” (UJohane 6:70) Lapha uJesu utsho uJudasi Iskariyothi. Kungenzakala ukuthi usenanzelele ukuthi uJudasi seqalisa ukuhlanhlatha.

Loba kunjalo, uJesu uyathokoza nxa ebona uPhetro labanye abaphostoli bengaphambuki kodwa bezimisele ukuqhubeka bemlandela futhi besenza laye umsebenzi owenza abantu bathole ukuphila.