Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 44

UJesu Uthulisa Isiphepho Elwandle

UJesu Uthulisa Isiphepho Elwandle

UMATHEWU 8:18, 23-27 UMAKHO 4:35-41 ULUKHA 8:22-25

  • UJESU UTHULISA ISIPHEPHO ELWANDLE LWASEGALILE

UJesu utshone efundisa futhi usediniwe. Kuthi sekuntambama atshele abafundi athi: “Kasichapheni siye ngaphetsheya kolwandle.” Bachapha besuka eKhaphenawume.—UMakho 4:35.

Ekhunjini elisempumalanga koLwandle LwaseGalile kulesabelo samaGerasini. Indawo le yaziwa langokuthi yiDekhapholi. KulamaGrikhi amanengi ahlala emadolobheni eDekhapholi kodwa lamaJuda amanengi ayatholakala endaweni le.

Abantu bayambona uJesu esuka eKhaphenawume. Ezinye izikepe lazo ziyachapha ulwandle zimlandele. (UMakho 4:36) Kakukhatshana kangako ukusuka ekhunjini usiya ngaphetsheya. ULwandle LwaseGalile lungamakhilomitha angaba ngu-21 ubude, lubanzi ngamakhilomitha angaba ngu-12 njalo luyatshona.

UJesu udiniwe njengoba etshone efundisa abantu. Yikho isikepe sithi sesisukile uya ngemuva kwaso afike alale eqamele.

Abaphostoli abanengi bakujayele ukugwedla isikepe kodwa uhambo lolu luzakuba nzima. ULwandle LwaseGalile lugonjolozelwe zintaba futhi amanzi alo aphezulu ajayele ukukhudumala. Kwesinye isikhathi kuba lomoya oqandayo ovunguza usuka ezintabeni lezi ofika uhlangane lamanzi akhudumalayo olwandle lolu. Lokhu kudala iziphepho ezilolaka elwandle njalo yikho kanye okwenzakalayo khathesi. Khonokho nje amagagasi atshaya isikepe, besesiqalisa “ukugcwala amanzi” njalo abaphostoli ‘sebesengozini.’ (ULukha 8:23) Kodwa uJesu ulokhu ezilalele.

Amadoda la azama ukuqondisa isikepe esebenzisa izindlela ajayele ukuzisebenzisa nxa kungaba lesiphepho elwandle. Kodwa kakula ngitsho leyodwa evumayo. Ayesaba ukuthi azacina efile, yikho avusa uJesu esithi: “Nkosi, sisindise, sesisifa!” (UMathewu 8:25) Abafundi besaba ukuthi bazagalula.

UJesu uyavuka abesesithi kubaphostoli: “Kungani lisesaba kangaka lina elilokholo oluncane?” (UMathewu 8:26) Ngemva kwalokho ukhuza umoya lolwandle esithi: “Thula! Thula zwi!” (UMakho 4:39) Umoya ovunguza ngamandla uyaphela futhi lolwandle luyathula. (UMakho loLukha baqala bakhulume ngesimangaliso sokuthuliswa kwesiphepho besebekhuluma ngokungabi lokholo kwabafundi.)

Ubona angani abafundi bezwa njani njengoba ulwandle abalubone lubheda seluthule cwaka? Basala besesaba kakhulu besebekhuluma bebodwa besithi: “Ngubani sibili yena lo? Phela lomoya kanye lolwandle kuyamlalela.” Ngemva kwalokho bafika kuhle ngaphetsheya kolwandle. (UMakho 4:41–5:1) Mhlawumbe lezinye izikepe ebeziselwandle zifike kuhle ekhunjini elisentshonalanga.

Kuyaduduza kakhulu ukwazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu ilamandla okuqondisa umumo womkhathi. Ngesikhathi isibusa umhlaba, abantu bonke bazabe sebevikelekile njengoba kuyabe kungaselamonakalo odalwa ngumumo womkhathi.