Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 23

UJesu Wenza Izimanga EKhaphenawume

UJesu Wenza Izimanga EKhaphenawume

UMATHEWU 8:14-17 UMAKHO 1:21-34 ULUKHA 4:31-41

  • UJESU UKHIPHA IDIMONI

  • UNINAZALA KAPHETRO UYASILISWA

UJesu unxuse abafundi bakhe abane, uPhetro, lo-Andreya, loJakhobe kanye loJohane ukuthi babe ngabagoli babantu. NgeSabatha bonke bayasuka baye kwelinye isinagogi eKhaphenawume. UJesu ufika afundise khona njalo abantu bamangaliswa yindlela afundisa ngayo. Ufundisa njengomuntu olamandla hatshi njengababhali.

Ngelanga leli kulendoda ehlaselwe lidimoni esesinagogeni. Indoda le iqalisa ukumemeza isithi: “Kanti ufunani kithi Jesu waseNazaretha? Ulande ukuzosibhubhisa yini? Ngikwazi mhlophe ukuthi ungubani, ungoNgcwele kaNkulunkulu!” UJesu uyalikhuza idimoni elihlasele indoda le, athi: “Thula uphume kuye!”​—UMakho 1:24, 25.

Ngemva kwalokhu idimoni leli liphosela indoda le phansi liyigiqe lisayigiqa beselimemeza ngelizwi elikhulu. Kodwa liyaphuma “lingazange liyilimaze.” (ULukha 4:35) Abantu abayigombolozeleyo esinagogeni basala bebambe owangaphansi. Bayabuza bathi: “Kuyini lokhu?” besebeqhubeka besithi: “Ulamandla okukhipha lamadimoni njalo ayamlalela.” (UMakho 1:27) Akuthandabuzwa ukuthi indaba le emangalisayo iyasabalala kulo lonke iGalile.

UJesu labafundi bakhe bayasuka esinagogeni baye emzini kaSimoni obizwa langokuthi nguPhetro. Bathola uninazala kaPhetro egula kakhulu umzimba wakhe utshisa. Abafundi bakaJesu bayamncenga ukuthi amsilise. UJesu uya kuye ambambe ngesandla abesemvusa. Uhle asile masinyane njalo aqalise ukulungisela uJesu labafundi bakhe okudliwayo.

Ngezikhathi zantambama abantu bafika emzini kaPhetro bevela endaweni ezitshiyeneyo belabantu abagulayo. Ngesikhatshana abantu baba banengi okokuthi kuba sengathi idolobho lonke libuthene phambi komuzi kaPhetro. Okubalethe lapha yikuthi badinga ukwelatshwa. ‘Bonke abalabantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo babaletha kuye, uyabasilisa bonke ngokubabeka izandla.’ (ULukha 4:40) UJesu welapha loba yiwuphi umkhuhlane njengoba kwakukhulunyiwe. (U-Isaya 53:4) Uphinda ancede labo abalamadimoni. Amadimoni nxa ephuma ayamemeza athi: “Wena uyiNdodana kaNkulunkulu.” (ULukha 4:41) Kodwa uJesu uyawakhuza njalo kawavumeli ukuthi aqhubeke ekhuluma. Ayakwazi ukuthi uJesu unguKhristu njalo yena kafuni ukuthi amadimoni la azenzise enze angathi akhonza uNkulunkulu weqiniso.