Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 13

Funda Endleleni UJesu Anqoba Ngayo Izilingo

Funda Endleleni UJesu Anqoba Ngayo Izilingo

Ngemva kokuba uJesu esebhabhathizwe nguJohane, umoya kaNkulunkulu uyamkhokhela umuse enkangala yaseJudiya. Kunengi okumele acabange ngakho. Uthe ebhabhathizwa ‘amazulu avuleka.’ (UMathewu 3:16) Ngenxa yalokhu uyenelisa ukukhumbula izinto azifundayo kanye lazenzayo esezulwini. Kuyakhanya ukuthi kunengi okumele acabangisise ngakho.

UJesu uhlala enkangala okwamalanga angu-40 lobusuku obungu-40 njalo kuso sonke lesi isikhathi kadli lutho. Ngesikhathi uJesu eselambe kakhulu uSathane uDeveli uyabuya ezomlinga esithi: “Nxa uyindodana kaNkulunkulu, tshela amatshe la ukuthi abe yizinkwa.” (UMathewu 4:3) UJesu kavumi ukulingwa ngoba uyakwazi ukuthi kakukuhle ukuthi asebenzise amandla akhe okwenza izimanga ukuze asuthise izifiso zakhe.

UDeveli kakhalali masinyane, uzama ukulinga uJesu ngenye indlela. Uthi uJesu kaziphose esuka esiqongweni sethempeli ukuze aganywe zingilosi. Kodwa uJesu kavumi ukwenza isenzo sokuzibonakalisa. UJesu usebenzisa iMibhalo ukutshengisa ukuthi kubi ukulinga uNkulunkulu ngendlela enjalo.

Esilingweni sesithathu uDeveli usebenzisa indlela ethile ukuthi atshengise uJesu “yonke imibuso yomhlaba kanye lenkazimulo yayo.” Uphinda athi kuye: “Ngizakupha zonke izinto lezi nxa ungaguqa phansi ungikhonze kanye nje kuphela.” UJesu engathandabuzi, uyala ukulingwa, athi: “Suka Sathane!” (UMathewu 4:8-10) Okwenza angavumi yikuthi uyakwazi ukuthi nguJehova kuphela okumele enzelwe inkonzo engcwele. Kuyakhanya ukuthi uzimisele ukuhlala ethembekile kuNkulunkulu.

Kukhona esingakufunda ezilingweni uJesu ahlangana lazo lasendleleni azinqoba ngazo. UDeveli kayisibobubi obusemuntwini ngoba wamlanda sibili uJesu wamlinga. Ngumuntu okhona sibili kodwa ongabonakaliyo. Okunye esikufundayo yikuthi ohulumende basemhlabeni bayimpahla kaDeveli, okutsho ukuthi nguye obaqondisayo. Aluba babengasibakhe wayengeke abasebenzise ukulinga uJesu.

Okunye esikunanzelelayo yikuthi uDeveli wathi wayezimisele ukunika uJesu umvuzo nxa angamkhonza kanye nje kuphela, waze wathembisa lokumnika yonke imibuso yomhlaba. Lokhu angakwenza lakithi, mhlawumbe ngokusinika amathuba amahle okuthola inotho yomhlaba, amandla loba isikhundla. Nxa sihlakaniphile sizalandela isibonelo sikaJesu ngokuhlala sithembekile kuNkulunkulu kungelani lokuthi silingwa ngesilingo esinjani. Khumbula ukuthi uDeveli kazange akhalale ukulinga uJesu kodwa ‘walindela ukuthola esinye isikhathi esihle.’ (ULukha 4:13) Yikho-ke, akumelanga silalise inkophe ngoba lakithi angakwenza lokhu.