Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 33

Ugcwalisa Isiphrofetho Sika-Isaya

Ugcwalisa Isiphrofetho Sika-Isaya

UMATHEWU 12:15-21 UMAKHO 3:7-12

  • AMAXUKU AMINYEZELA UJESU

  • UJESU UGCWALISA ISIPHROFETHO SIKA-ISAYA

UJesu uya eLwandle LwaseGalile elabafundi bakhe esezwe ukuthi abaFarisi labalandeli bakaHerodi bafuna ukumbulala. Abantu bamlanda ngobunengi babo bevela eGalile, lasemadolobheni eThire leSidoni aseduze lolwandle, lasempumalanga yoMfula uJodani, laseJerusalema kanye lase-Idumiya. UJesu welapha abantu abanengi njalo lokhu kwenza abalemikhuhlane emibi basondele kuye bamminyezele. Kabameleli ukuthi abathinte kodwa bahle bamlande bamthinte bona ngokwabo.​—UMakho 3:9, 10.

Abantu banengi kakhulu okokuthi uJesu utshela abafundi bakhe ukuthi bamdingele isikepe esincane athi gudlu kancane ekhunjini ukuze ixuku labantu lingamminyezeli. Kanti njalo uyenelisa ukufundisa abantu esesikepeni loba ukuthi aye kwenye indawo ekhunjini ukuze ancede abanye abantu.

Umfundi uMathewu uthi lokho okwenziwa nguJesu kugcwalisa “okwakhulunywa kusetshenziswa umphrofethi u-Isaya.” (UMathewu 12:17) Yisiphi isiphrofetho esigcwaliswa nguJesu?

“Le yinceku yami engiyikhethileyo, engiyithandayo futhi esengiyamukele! Ngizafaka umoya wami kuyo, njalo izacacisela izizwe ukuthi ukulunga kuyini. Kayisoze ixabane lomuntu kumbe imemeze, njalo kakho ozakuzwa ilizwi layo emigwaqweni emikhulu. Akulamhlanga owephukileyo ezawuhlifiza njalo akulantambo ethunqayo ezayicitsha, ize iphumelele ukuletha ukulunga. Izizwe zizathemba ebizweni layo.”​—UMathewu 12:18-21; U-Isaya 42:1-4.

UJesu uyinceku kaNkulunkulu ayamukelayo futhi ayithandayo sibili. Imikhuba yenkolo yamanga yenza kungakhanyi ukuthi ukulunga kuyini, kodwa yena wenza kucace ukuthi ukulunga kweqiniso yikuphi. AbaFarisi bona kabancedi umuntu ogulayo ngeSabatha ngoba bawusebenzisa ngendlela yabo uMthetho kaNkulunkulu. Kodwa uJesu wethula abantu imithwalo yamasiko anzima ngoba ucacisa ukulunga kukaNkulunkulu njalo utshengisa ukuthi umoya kaNkulunkulu uphezu kwakhe. Okuzwisa usizi yikuthi abakhokheli benkolo bafuna ukumbulalela khonokho.

Kutshoni ukuthi “kayisoze ixabane lomuntu kumbe imemeze, njalo kakho ozakuzwa ilizwi layo emigwaqweni emikhulu”? Nxa uJesu eselapha  abantu ubatshela ukuthi ‘bangavezi ukuthi ungubani’ njalo lamadimoni kawavumeli ukuthi amveze. (UMakho 3:12) Kafuni ukuthi abantu bafunde ngaye besizwa emenyezelwa emigwaqweni kumbe ngamahungahunga.

UJesu ubatshela amazwi aduduzayo labo abanjengomhlanga owephukileyo wawela phansi. Baphinda babe njengentambo yesibane ethunqayo esizacitsha. UJesu kawuhlifizi umhlanga owephukileyo njalo kayicitshi intambo yesibane ethunqayo. Uvuselela abamnene ngokubaphatha kuhle langokutshengisa ukuthi uyabathanda. Izizwe ziyabe zingalahlekanga nxa zibeka ithemba lazo kuye.