Yeqa uye kokuphakathi

Tshela Abanye “Izindaba Ezinhle!”

Umhlangano Wesabelo WaboFakazi BakaJehova Ka-2024

Kungenwa mahala Akucelwa mali

Okuzabe Kusenzakala

NgoLwesihlanu: Uzabona ubufakazi bokuthi izindaba ezinhle ezimayelana loJesu ezisemaVangelini zisitshela iqiniso ngempilo yakhe. Uzafunda lokuthi indaba ezisemaVangelini zisinceda njani lamuhla.

NgoMgqibelo: Yiziphi iziphrofetho ezimayelana lokuzalwa kukaJesu lokukhula kwakhe futhi zagcwaliseka yini?

NgeSonto: Entshumayelweni esekelwe eBhayibhilini elesihloko esithi “Asizesabi Izindaba Ezimbi,” uzafunda ukuthi kungani izigidi zabantu lamuhla zihlalisekile futhi zingesabi lanxa izinto ziqhubeka zisiba zimbi.

Umdlalo

Izindaba Ezinhle Ezimayelana LoJesu: Ingxenye 1

Uyikukhanya Kweqiniso Emhlabeni

UJesu wazalwa ngendlela eyisimanga njalo kulezinye izinto ezingajayelekanga ezenzakala ngemva kwalokho. Abazali bakhe babaleka laye baya eGibhithe ngesikhathi ezingelwa yinkosi eyayifuna ukumbulala. Wathi esekhulakhulile watshiya abafundisi ababehlonitshwa ngalesosikhathi bebambe owangaphansi. Uzakubona konke lokhu kanye lokunye emdlalweni ozabukelwa ngoLwesihlanu langoMgqibelo.

Bukela amavidiyo alandelayo amayelana lomhlangano walonyaka

Kuyini Okwenzakala Emihlanganweni Yethu Yezabelo?

Kuvidiyo le uzabona ukuthi kuyini ongakuthola emhlanganweni wesabelo.

Umhlangano Wesabelo WaboFakazi BakaJehova Ka-2024 olesihloko esithi: Tshela Abanye “Izindaba Ezinhle!

Bukela ividiyo le uzwe ukuthi sizafundani emhlanganweni walonyaka.

Inzwisa yomdlalo othi: Izindaba Ezinhle Ezimayelana LoJesu

Abantu abanengi bayakwazi ukuthi uJesu wazalwa ngendlela eyisimangaliso. Kodwa kwenzakalani uJesu engakazalwa langesikhathi esakhula?