Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 114

UKhristu Wahlulela Izimvu Lezimbuzi Esebusa

UKhristu Wahlulela Izimvu Lezimbuzi Esebusa

UMATHEWU 25:31-46

  • UJESU ULANDISA UMZEKELISO WEZIMVU LEZIMBUZI

UJesu usanda kulandisa umzekeliso wezintombi ezilitshumi lowamathalenta eNtabeni Yama-Oliva. Khathesi uyigoqa njani indaba ebuzwe ngabafundi bakhe ephathelane lesibonakaliso sokuba khona kwakhe kanye leyesiphetho somumo wezinto? Ubalandisela umzekeliso wokucina owezimvu lezimbuzi.

UJesu uqala athi kubo: “Nxa iNdodana yomuntu isisiza enkazimulweni yayo ilezingilosi zonke, izahlala esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo.” (UMathewu 25:31) Emzekelisweni lo, wenza kucace ukuthi ukhuluma ngaye ngoba wayejayele ukukhuluma ngokuthi ‘uyiNdodana yomuntu.’​—UMathewu 8:20; 9:6; 20:18, 28.

Kuzakwenzakala nini lokho uJesu akhuluma ngakho emzekelisweni lo? Kuzakwenzakala ‘esesiza enkazimulweni yakhe’ elezingilosi futhi esehlala ‘esihlalweni sakhe sobukhosi esikhazimulayo.’ Ubeke wakhuluma ‘ngeNdodana yomuntu isiza ngeyezi ilamandla lenkazimulo enkulu’ njalo ilezingilosi zayo. Kuzakwenzakala nini lokhu? “Masinyane nje, ngemva kokuhlupheka.” (UMathewu 24:29-31; UMakho 13:26, 27; ULukha 21:27) Yikho-ke, lokho uJesu akhuluma ngakho emzekelisweni wakhe kuzakwenzakala esikhathini esizayo esesiza enkazimulweni. UJesu uzakwenzani ngalesosikhathi?

Uthi: ‘Nxa iNdodana yomuntu isisiza, zonke izizwe zizabuthelwa kuyo futhi izakwehlukanisa abantu babe ngamaqembu amabili, njengomelusi esehlukanisa izimvu lezimbuzi. Uzabeka izimvu esandleni sakhe sokudla, izimbuzi azibeke kwesenxele.’​—UMathewu 25:31-33.

UJesu ukhuluma ngezimvu ezisesandleni sokudla esithi: “Ngemva kwalokho iNkosi izakuthi kulabo abasesandleni sayo sokudla: ‘Wozani lina elibusiswe nguBaba, lidle ilifa loMbuso elawulungiselwa kusukela ekusungulweni  komhlaba.’” (UMathewu 25:34) Kuyini okwenza izimvu zithole umvuzo lo?

INkosi ithi: “Ngangilambile langinika ukudla; ngangomile langinathisa. Ngangiyisihambi langamukela ngezandla zombili, nganginqunu langigqokisa. Ngangigula langinakekela. Ngangisejele langivakatshela.” Kodwa izimvu, okutsho “abalungileyo” ziyambuza ukuthi zakwenza nini lokho, yena abeseziphendula esithi: “Loba yini elayenzela omunye walaba abafowethu abancane, layenzela mina.” (UMathewu 25:35, 36, 40, 46) Izinto lezi kabazenzi ezulwini ngoba akulanjwa futhi akugulwa khonale. Kumele ukuthi bazenzela abafowabo bakaKhristu abasemhlabeni.

Kuzakwenzakalani embuzini ezisesandleni sokunxele? UJesu uthi: “Ngemva kwalokho [iNkosi] izakuthi kwabasesandleni sayo senxele: ‘Sukani phansi kwami lina eliqalekisiweyo, liye emlilweni waphakade olungiselwe uDeveli lezingilosi zakhe, ngoba ngangilambile kodwa kalinginikanga ukudla; ngangomile kodwa kalinginathisanga. Ngangiyisihambi kodwa kalingamukelanga ngezandla zombili; nganginqunu kodwa kalingigqokisanga; ngangigula njalo ngisejele kodwa kalizange linginakekele.’” (UMathewu 25:41-43) Kuzifanele imbuzi lezi ukuthi zahlulelwe kanje ngoba bekumele zibaphathe kuhle abafowabo bakaKhristu, kodwa zona kazikwenzanga lokho.

Abaphostoli bayakubona ukuthi nxa ungahlulelwa ube seqenjini lezimvu uzathola ukuphila okungapheliyo kodwa ungahlulelwa ube seqenjini lembuzi uzabhujiswa. UJesu ubatshela athi: “[INkosi izakuthi], ‘Ngiqinisile ngithi kini, loba yini elingayenzelanga omunye walaba abafowethu abancane, kaliyenzelanga mina.’ Laba bazakuya ekubhujisweni kwaphakade, kodwa abalungileyo bazakuya ekuphileni okungapheliyo.”​—UMathewu 25:45, 46.

Impendulo uJesu ayinika abaphostoli bakhe iphethe okunengi abalandeli bakhe bonke abangacabangisisa ngakho njalo iyabanceda ukuthi bazihlole.