Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 10

Imuli Yangakibo KaJesu Iya EJerusalema

Imuli Yangakibo KaJesu Iya EJerusalema

ULUKHA 2:40-52

  • UJESU UBUZA ABAFUNDISI IMIBUZO NGESIKHATHI ELEMINYAKA ENGU-12

  • UJESU UBIZA UJEHOVA NGOKUTHI ‘NGUBABA’

Sekusentwasa njalo sesifikile isikhathi sokuthi imuli kaJosefa kanye lezihlobo labangane baye eJerusalema njengoba behlala besenza minyaka yonke. Baya khonale ukuze bathakazelele umkhosi wePhasika njengokutsho koMthetho. (UDutheronomi 16:16) Nxa usuka eNazaretha usiya eJerusalema ngumango wamakhilomitha angaba ngu-120. Abantu bayadidizela belungiselela futhi bonke bayathokoza. UJesu useleminyaka engu-12 futhi ukulindele ngabomvu ukuya emkhosini lokuphinda abe seduze lethempeli.

Umkhosi wePhasika oyathakazelelwa nguJesu labangakibo kawuthathi ilanga elilodwa kuphela. Ngelanga elilandela iPhasika kuqalisa uMkhosi Wesinkwa Esingelamvubelo othatha amalanga ayisikhombisa. (UMakho 14:1) Umkhosi lo lawo uyingxenye yePhasika. Kwakuthatha imuli yangakibo kaJesu amaviki angaba mabili ukuya eJerusalema lokuhlala khona kanye lokuphenduka eNazaretha. Kodwa lonyaka uhambo lwabo luthatha isikhathi eside kulesijayelekileyo ngenxa yokuthile okwenziwa nguJesu sebebuyela eNazaretha.

UJosefa loMariya bazitshela ukuthi uJesu uhamba lezihlobo labangane. Kodwa bathi sebesima ukuthi baphumule ebusuku bananzelela ukuthi uJesu kakho. Yikho bayabhoda bamdinge ebantwini abahamba labo kodwa kabonakali. Njengoba bengayiboni indodana yabo, uJosefa loMariya babuyela eJerusalema ukuyayidinga khona.

Bafika bamdinge uJesu ilanga lonke kodwa bangamtholi. Langelanga lesibili bayamdinga bamswele. Bacina sebemtholile ngelanga lesithathu esethempelini. Bambona ehlezi labafundisi, ebalalele njalo ebabuza imibuzo. Abafundisi laba bayamangala ngolwazi lukaJesu.

Unina ufika athi kuye: “Mntanami, kungani usenze sakhathazeka kangaka? Mina loyihlo sesibhudule sabhudula sikudinga.”​—ULukha 2:48.

UJesu uyamangala ukuthi bebengakwazi ukuthi ungaphi, yikho esithi: “Belingidingelani? Belingakwazi yini ukuthi kumele ngibe sendlini kaBaba?”​—ULukha 2:49.

Ngemva kwalokhu, uJesu ubuyela labazali bakhe eNazaretha njalo uqhubeka ezehlisa  kubo. Uqhubeka ekhula njalo ehlakanipha. Lanxa esesemncane uthandwa nguNkulunkulu labantu. Kusukela engumntwana omncane uJesu uba yisibonelo esihle ngoba uyaqakathekisa izinto eziphathelane lokukhonza futhi uyabahlonipha abazali bakhe.