Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 83

Ukunxuswa Edilini

Ukunxuswa Edilini

ULUKHA 14:7-24

  • UBAFUNDISA MAYELANA LOKUTHOBEKA

  • ABANXUSIWEYO BALANDISA LOKHU LALOKHUYA

UJesu ulokhu esendlini yomFarisi ngemva kokwelapha indoda ebivuvuke inyawo lezandla. UJesu unanzelela ukuthi abanye abanxusiweyo bakhetha ukuyahlala endaweni zabahlonitshwa, ahle abone kungcono ukuthi afundise mayelana lokuthobeka.

Uthi: “Nxa kulomuntu okunxuse edilini lomtshado, ungafiki uhlale ezindaweni zabahlonitshwa ngoba kungenzeka ukuthi kulomunye oqakatheke kulawe onxusiweyo kulelodili. Besekusithi lowo olinxusileyo abuye athi kuwe, ‘Sukuma khonapho kuhlale indoda le;’ uhambe usulenhloni usiya endaweni ephansi kulazo zonke.”​—ULukha 14:8, 9.

UJesu uqhubeka esithi: “Nxa unxusiwe hamba uyehlala endaweni ephansi kulazo zonke ukuze kuthi nxa indoda ekunxusileyo ifika, ithi kuwe, ‘Mngane, buya uzohlala phambili.’ Lapho-ke uzahlonitshwa yibo bonke abanxusiweyo.” Le kayisindaba yokuba lobuntu kuphela ngoba uJesu uthi: “Wonke umuntu oziphakamisayo uzakwehliswa, futhi loba ngubani ozehlisayo uzaphakanyiswa.” (ULukha 14:10, 11) Kuyacaca ukuthi ukhuthaza abamlaleleyo ukuthi babe ngabantu abathobekileyo.

Ngemva kwalokho uJesu utshengisa umFarisi omnxusileyo ukuthi kumele anxuse obani edilini ukuze athokozise uNkulunkulu. Uthi: “Nxa usenza idili kumbe ubiza abantu ekudleni kwantambama, ungabizi abangane bakho kumbe abafowenu kumbe izihlobo zakho kumbe omakhelwane bakho abanothileyo, ngoba labo bangakunxusa besekusiba yimbadalo kuwe. Kodwa nxa usenza idili nxusa abayanga, labagogekileyo, labaqhulayo labayiziphofu. Ungenza njalo uzathokoza ngoba kabalalutho abangakubhadala ngalo.”​—ULukha 14:12-14.

Kujayelekile ukuthi sinxuse abangane, izihlobo kumbe omakhelwane ezindlini zethu njalo uJesu katsho ukuthi lokhu kubi. Lanxa kunjalo, utshengisa ukuthi ukunxusa abantu abaphansi ngokwesibonelo abayanga, abagogekileyo kumbe iziphofu kwenza umuntu abusiswe. UJesu utshela lowo omnxusileyo athi: “Uzabhadalwa nxa sekuvuswa abalungileyo.” Omunye wabanxusiweyo uyavumelana lamazwi kaJesu, uthi: “Uyathokoza odla eMbusweni kaNkulunkulu.” (ULukha 14:15) Umuntu lo uyakubona ukuthi kuyisibusiso esikhulu lokho. Loba kunjalo, ayisibo bonke abakubona kuyisibusiso, futhi uJesu uyakucacisa lokhu emzekelisweni othi:

‘Kulendoda eyanxusa abantu abanengi edilini layo elikhulu lantambama. Yathuma inceku yayo ukuthi iyekuthi kwabanxusiweyo, ‘Buyani ngoba konke sekulungile.’ Kodwa bonke baqalisa ukulandisa lokhu lalokhuya. Owokuqala wathi kuyo, ‘Ngithenge insimu, manje ngifuna ukuyayibona; ngicela ungixolisele.’ Omunye wathi, ‘Ngithenge izipani zenkomo ezinhlanu, ngisayazikhangela; ngicela ungixolisele.’ Omunye laye wathi, “Ngeke ngenelise ukubuya ngoba ngisanda kutshada.”’​—ULukha 14:16-20.

Lezi yizizatho ezingazwakaliyo. Angithi kujayelekile ukuthi umuntu aqale ahlole insimu loba izifuyo engakathengi, yikho-ke kuyabe kungasela sizatho sokujaha ukuthi akuhlole nxa esekuthengile. Indoda yesithathu kayilungiseleli ukutshada ngoba vele isitshadile. Lokhu ngeke kuyivimbele ukuthi iye edilini eliqakatheke kangaka. Umnikazi wedili uthi esizwa ukuthi amadoda anxusiweyo alandisa lokhu lalokhuya, avuke ngolaka athi encekwini yakhe:

“Phangisa uye emigwaqweni emikhulu lasezindledlaneni zedolobho, ubize abayanga, labagogekileyo, leziphofu kanye labaqhulayo.” Inceku iyakwenza lokhu, kodwa indawo isesekhona. Umnikazi wedili utshela inceku yakhe athi: “Hamba emigwaqweni lasezindleleni ukhuthaze  abantu ukuthi babuye ukuze indlu yami igcwale, ngoba ngithi kuwe kakho loyedwa kulabo ebengibanxusile ozanambitha ukudla kwami kwantambama.”​—ULukha 14:21-24.

Umzekeliso lo utshengisa ukuthi uJehova uNkulunkulu wathuma uJesu Khristu ukuthi anxuse abantu eMbusweni wamazulu. AmaJuda, ikakhulu abakhokheli bawo benkolo yiwo anxuswa kuqala kodwa ngesikhathi uJesu esenza inkonzo yakhe kawavumanga ukunxuswa. Kodwa bakhona abanye abazanxuswa. Okutshiwo nguJesu kucacisa ukuthi abantukazana abangamaJuda kanye labezizweni abaphendukele okholweni lwesiJuda labo bazanxuswa. Ngemva kwalokho kuzanxuswa abokucina futhi laba ngabantu amaJuda abona angani abemukelwa nguNkulunkulu.​—ImiSebenzi 10:28-48.

Ngakho aliqiniso sibili amazwi akhulunywe ngomunye onxusiweyo endlini yomFarisi, athi: “Uyathokoza odla eMbusweni kaNkulunkulu.”