Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 71

AbaFarisi Bathonisisa Indoda Ebiyisiphofu

AbaFarisi Bathonisisa Indoda Ebiyisiphofu

UJOHANE 9:19-41

  • ABAFARISI BATHONISISA INDODA EBIKADE IYISIPHOFU

  • ABAKHOKHELI BENKOLO ‘BAYIZIPHOFU’

AbaFarisi babiza abazali bendoda ebiyisiphofu ngoba kunzima ukuthi bakwamukele ukuthi uJesu uyisilisile. Indaba le ingenza abazali bayo ‘baxotshwe esinagogeni.’ (UJohane 9:22) Lokhu kungenza baphile nzima emphakathini njalo badubeke.

AbaFarisi bababuza imibuzo emibili. Bathi: “Le yiyo yini indodana yenu elithi yazalwa iyisiphofu? Pho kwenzakale njani ukuthi icine isibona?” Abazali bayo baphendula bathi: “Thina esikwaziyo yikuthi uyindodana yethu lokuthi wazalwa eyisiphofu. Kodwa kasikwazi ukuthi kwenzakale njani ukuthi acine esebona lokuthi ngubani ovule amehlo akhe.” Lanxa indodana yabo ibatshelile ukuthi kwenzakaleni, kabafuni ukukhuluma okuzabahlupha yikho baphendula bathi: “Mbuzeni, ukhulile. Kumele azikhulumele.”​—UJohane 9:19-21.

Abazali laba bathi sebetsho njalo, abaFarisi baphinde babize indoda ebiyisiphofu besebeyethusela beyitshela ukuthi balobufakazi bokuthi uJesu wenza izinto ezimbi. Bathi: “Khazimulisa uNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi indoda le iyisoni.” Indoda ebiyisiphofu kayilandaba labakutshoyo kodwa ithi: “Lokho okokuthi iyisoni mina kangikwazi.” Iphinda ithi: “Engikwaziyo yikuthi kade ngiyisiphofu kodwa khathesi sengibona.”​—UJohane 9:24, 25.

AbaFarisi bayaphikelela bathi: “Ikwenzeni? Iwavule njani amehlo akho?” Indoda le ibaphendula ilesibindi ithi: “Ngilitshele kudala kodwa kalilaleli. Lifunelani ukuthi ngiphinde futhi? Kanti lani selifuna ukuba ngabafundi bayo?” AbaFarisi bayazonda bathi: “Wena ungumfundi wendoda leyo kodwa thina singabafundi bakaMosi. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma loMosi kodwa kasikwazi ukuthi indoda le ivela ngaphi.”​—UJohane 9:26-29.

Indoda le ephila ngokucela iyamangala ibisisithi: “Kuyamangalisa sibili ukuthi kalikwazi ukuthi ivela ngaphi, yona ivule amehlo ami.” Ngemva kwalokho ikhuluma amazwi alesisindo aphathelane lalabo uNkulunkulu abezwayo labamukelayo. Ithi: “Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu kalaleli izoni, kodwa ulalela loba ngubani omesabayo futhi owenza intando yakhe. Kusukela kudala kasikaze sizwe ukuthi kulomuntu owavula amehlo omuntu owazalwa eyisiphofu.” Icina ngokuthi: “Aluba umuntu lo ubengaveli kuNkulunkulu, ubengeke enze lutho.”​—UJohane 9:30-33.

AbaFarisi bayaswela ukuthi bayiphendule njani indoda le besebeyithuka besithi: “Kambe ungathi wazalwa ucwile esonweni ubususifundisa?” Ngemva kwalokho bayiphosela phandle.​—UJohane 9:34.

UJesu uhlangana lendoda le esezwile okwenzakale kuyo ayibuze athi: “Uyayikholwa yini iNdodana yomuntu?” Yona iphendula ithi: “Ingubani mnumzana? Ngitshela ukuze ngikholwe kuyo.” UJesu uyitshela engabhodi athi: “Usuyibonile, yiyonale ekhuluma lawe.”​—UJohane 9:35-37.

Indoda le iphendula ithi: “Ngiyakholwa kuyo Nkosi.” Ngemva kwalokho iyamkhothamela ukuze itshengise ukuthi ilokholo kanye lokuthi iyamhlonipha. UJesu abeseyitshela athi: “Ngabuya emhlabeni lo ukuze abantu bahlulelwe, abangaboniyo babone, lababonayo babe yiziphofu.”​—UJohane 9:38, 39.

AbaFarisi abakhonapho bayakwazi ukuthi kabayisizo ziphofu. Kodwa bacabanga ukuthi uJesu ukhuluma ngabo esitsho ukuthi kabakhokheli abantu endleleni eyiyo. Yikho babuza bathi: “Lathi siyiziphofu yini?” UJesu uthi kubo: “Aluba beliyiziphofu, belizabe lingelasono.  Kodwa lithi, ‘Siyabona.’ Isono senu sizahlala sikhona.” (UJohane 9:40, 41) Aluba bebengayisibafundisi babantu bako-Israyeli, bekungasoze kube yindaba enkulu ukuphika ukuthi uJesu nguMesiya. Kodwa ukumphika kwabo kuyisono esikhulu ngoba bayawazi uMthetho.