Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGXENYE 6

Inkonzo KaJesu Yokucina

“INkosi yakho iza kuwe.”​—UMathewu 21:5

Inkonzo KaJesu Yokucina

ENGXENYENI LE

ISAHLUKO 101

Udla Endlini KaSimoni EBhethani

UMariya udadewabo kaLazaro wenza into etshiya abantu besola kodwa uJesu uyamvikela.

ISAHLUKO 102

INkosi Ingena EJerusalema Igade Ithole Likababhemi

Ugcwalisa lokho okwakuphrofethwe eminyakeni engu-500 eyadlulayo.

ISAHLUKO 103

Ithempeli Liyahlanjululwa Futhi

Kukhanya angani ibhizimusi yabantu abathengisa eJerusalema isemthethweni, pho kungani uJesu ebabiza ngokuthi ngamasela?

ISAHLUKO 104

AmaJuda Azakholwa Yini Esezwe Ilizwi LikaNkulunkulu?

Ukuba lokholo kuJesu lokwenza izinto ezitshengisa ukuthi ulokholo kuye kuyafanana yini?

ISAHLUKO 105

Usebenzisa Isihlahla Somkhiwa Ukuze Afundise Ngokholo

UJesu ufundisa abafundi bakhe ngokuthi ukholo lulamandla abesechasisa ukuthi kungani uNkulunkulu elahla isizwe sako-Israyeli.

ISAHLUKO 106

Imizekeliso Emibili Emayelana Lezivande Zamagilebisi

Bala ubone ukuthi utshoni umzekeliso wendoda eyacela amadodana ayo ukuthi asebenze esivandeni sayo samagilebisi kanye lowendoda eyaqhatshisa isivande sayo kubalimi ababi.

ISAHLUKO 107

Inkosi Ibiza Abanxusiweyo Emtshadweni

Umzekeliso kaJesu uyisiphrofetho.

ISAHLUKO 108

Bayehluleka Ukuthiya UJesu

Impendulo zikaJesu ziquma abaFarisi labaSadusi imilomo.

ISAHLUKO 109

UJesu Uveza Ububi Babaphikisi Bakhe

Kungani uJesu engakwamukeli okufundiswa ngabakhokheli benkolo?

ISAHLUKO 110

Ilanga Lokucina Esethempelini

Ufundisa isifundo esiqakathekileyo esebenzisa isibonelo somfelokazi ongumyanga.

ISAHLUKO 111

Abaphostoli Bacela Isibonakaliso

Isiphrofetho sakhe saqalisa ukugcwaliseka ngesikhathi sabaphostoli. Kambe kukhona yini okunye okusesiphrofethweni lesi okuzagcwaliseka kulesisikhathi?

ISAHLUKO 112

Umzekeliso Wezintombi Ezilitshumi

Kambe uJesu wayesitsho ukuthi abanye abafundi bakhe bayizithutha lokuthi abanye bahlakaniphile?

ISAHLUKO 113

Umzekeliso Wamathalenta Ofundisa Ukukhuthala

UJesu ulandisa umzekeliso ochasisa amazwi akhe athi: “Wonke umuntu olakho uzaphiwa okunye futhi.”

ISAHLUKO 114

UKhristu Wahlulela Izimvu Lezimbuzi Esebusa

UJesu usebenzisa umzekeliso ukuze achasise ukuthi kuyini okuzakwenza abantu bahlulelwe esikhathini esizayo.

ISAHLUKO 115

UJesu Usezananza IPhasika Okokucina

Inhlamvu zesiliva ezingu-30 abakhokheli benkolo abathembisa ukubhadala ngazo uJudasi nxa engathengisa uJesu zitshengisani?

ISAHLUKO 116

Ubafundisa Ukuthobeka EPhasikeni Lokucina

Abaphostoli bayamangala bembona esenza umsebenzi ojayele ukwenziwa zinceku.

ISAHLUKO 117

ISidlo SeNkosi Sakusihlwa

UJesu usungula isikhumbuzo okumele abalandeli bakhe basinanze minyaka yonke ngoNisani 14.

ISAHLUKO 118

Baphikisana Ngokuthi Ngubani Omkhulu

Abaphostoli sebesikhohlwe kudala isifundo uJesu ake wabafundisa sona.

ISAHLUKO 119

UJesu Uyindlela, Leqiniso, Lokuphila

UJesu ufundisa ngokuthi kuyini okungenza abalandeli bakhe basondele kuNkulunkulu.

ISAHLUKO 120

Ingatsha Kumele Zithele Izithelo Ukuze Zibe Ngabangane BakaJesu

Kukhanya ngani ukuthi abafundi ‘bathela izithelo’?

ISAHLUKO 121

“Wobani Lesibindi! Mina Ngiwunqobile Umhlaba”

UJesu wawunqoba njani umhlaba wona wambulala?

ISAHLUKO 122

Umkhuleko KaJesu Wokucina Esendlini Ephezulu

Utshengisa ukuthi lanxa enika abantu insindiso, kukhona okunye okuqakatheke kakhulu akwenzileyo.

ISAHLUKO 123

Uthandaza Inhliziyo Ibuhlungu Kakhulu

Kungani uJesu ekhuleka esithi: “Susa inkomitsho le kimi”? Ucela ukuthi angasabi yinhlawulo yabantu yini?

ISAHLUKO 124

UKhristu Uyathengiswa Abesebotshwa

UJudasi uyamthola uJesu lanxa kuphakathi kobusuku.

ISAHLUKO 125

UJesu Uhanjiswa Ku-Anasi Abesehanjiswa KuKhayifasi

Abathonisisa uJesu kabayiphathi kuhle indaba yakhe.

ISAHLUKO 126

Uyaphikwa Endlini KaKhayifasi

Kwenzakala njani ukuthi uPhetro umuntu olokholo njalo ozinikeleyo afulathele uJesu masinyane kangaka?

ISAHLUKO 127

Uyathonisiswa Abesehanjiswa KuPhilathu

Abakhokheli benkolo baveza lokho abakuhlosileyo.

ISAHLUKO 128

UPhilathu LoHerodi Kabamboni Elecala

Kungani uPhilathu ehambisa uJesu kuHerodi ukuthi ahlulelwe? Kanti yena uPhilathu kalawo yini amandla okumahlulela?

ISAHLUKO 129

UPhilathu Umemeza Athi: “Khangelani! Nansi Indoda!”

UPhilathu uyabunanzelela ubuntu obuhle bukaJesu.

ISAHLUKO 130

Udluliselwa KumaJuda Abeseqhutshwa Esiyabethelwa

Kungani uJesu etshela abesifazana abalilayo ukuthi bengamkhaleli kodwa bazikhalele bona labantwababo?

ISAHLUKO 131

INkosi Engelacala Ithwala Nzima Esigodweni

UJesu uthembisa esinye isigebenga esiseceleni kwakhe okunye okuzakwenzakala esikhathini esizayo.

ISAHLUKO 132

“Indoda Le IbiyiNdodana KaNkulunkulu Sibili”

Ubumnyama obabakhona emini lokuzamazama komhlaba lokudabuka kwekhetheni lethempeli kutshengisa into eyodwa.

ISAHLUKO 133

Isidumbu SikaJesu Siyalungiswa Besesingcwatshwa

Kungani kumele uJesu angcwatshwe ilanga lingakatshoni?

ISAHLUKO 134

UJesu Uyavuswa

UJesu uthi esevusiwe aqale aziveze kumfundi ongowesifazana hatshi kubaphostoli bakhe.

ISAHLUKO 135

UJesu Ubonakala Kwabanengi Ngemva Kokuvuswa Kwakhe

UJesu wenzani ukuze abafundi bakhe bakholwe ukuthi usevusiwe?

ISAHLUKO 136

Ekhunjini LoLwandle LwaseGalile

UJesu umtshela kathathu uPhetro lokho okumele akwenze ukuze atshengise ukuthi uyamthanda.

ISAHLUKO 137

Ubonwa Ngabanengi Kungakabi LiPhentekhosti

UJesu uthi engakakhuphukeli ezulwini agcizelele kubafundi bakhe ukuthi bazatholani lokuthi kumele bakusebenzise njani.

ISAHLUKO 138

UKhristu Usesandleni Sokudla SikaNkulunkulu

UJesu wayezabe esenzani esalindele ukuthi abhubhise izitha zakhe?

ISAHLUKO 139

UJesu Uletha IPharadayisi Aqede Umsebenzi Wakhe

Kulokunengi okusamele akwenze engakabuyiseli uMbuso kuYise uNkulunkulu wakhe.