Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 27

UMathewu Uyabizwa

UMathewu Uyabizwa

UMATHEWU 9:9-13 UMAKHO 2:13-17 ULUKHA 5:27-32

  • UJESU UBIZA UMATHEWU ONGUMTHELISI

  • UKHRISTU UDLA LEZONI UKUZE AZINCEDE

Ngemva kokwelapha indoda eyome umhlubulo, uJesu uhlala okwesikhatshana endaweni eseduze loLwandle LwaseGalile eKhaphenawume. Amaxuku ayamlanda futhi, njalo uyawafundisa. Uthi esehamba abone uMathewu obizwa langokuthi nguLevi ehlezi ewofisini yokubhadalisa imithelo. UJesu uthi kuye: “Woba ngumlandeli wami.”​—UMathewu 9:9.

Kukhanya uMathewu uyake ezwe ngalokho uJesu akufundisayo langezimangaliso azenzayo eKhaphenawume njengoba nje uPhetro lo-Andreya loJakhobe kanye loJohane bezwa izindaba ezinjalo. UMathewu uhle alandele uJesu njengabo. EVangelini alibhalayo uMathewu uchasisa lokho akwenzayo esithi: ‘Esizwa lokhu [uMathewu] wasukuma wamlandela.’ (UMathewu 9:9) Utshiya umsebenzi wakhe wokuba ngumthelisi abe ngumfundi kaJesu.

Ngemva kwesikhathi esithile uMathewu wenza idili elikhulu endlini yakhe, mhlawumbe ukuze atshengise ukuthi uyabonga ngokubizwa kwakhe nguJesu. Ngobani abanye abanxusiweyo ngaphandle kukaJesu labafundi bakhe? Ngabathelisi ababesebenza loMathewu. Baqhatshwe yiziphathamandla zaseRoma ukuthi babhadalise imithelo njalo eminye imithelo ngeyezikepe ezifika ethekwini leyezimpahla ezithengwe kwamanye amazwe. AmaJuda ayabazonda abathelisi ngoba bajayele ukuwaqila ngokuwabhadalisa imithelo edlula leyo okumele ayibhadale. Edilini leli kuphinda kube ‘lezoni’ ezaziwa ngokuziphatha kubi.​—ULukha 7:37-39.

AbaFarisi abazenza abalungileyo labo bakhona khonapho. Bathi bebona uJesu esidla labathelisi kanye lezoni babuza abafundi bakhe besithi: “Kungani umfundisi wenu esidla labathelisi lezoni?” (UMathewu 9:11) UJesu uyabezwa abesephendula esithi: “Abantu abaphilileyo kabamdingi udokotela, kodwa abagulayo yibo abamdingayo. Ngakho hambani liyefunda ukuthi kutshoni ukuthi: ‘Ngifuna isihawu hatshi umhlatshelo,’ ngoba kangilandanga ukuzobiza abalungileyo, ngalanda ukuzobiza izoni.” (UMathewu 9:12, 13; UHoseya 6:6) AbaFarisi laba babiza uJesu ngokuthi ‘ungumfundisi’ kodwa kabakukholwa ukuthi ungumfundisi. Lanxa kunjalo, kukhona okuhle abangakufunda ezintweni uJesu angabafundisa zona.

Kukhanya uMathewu unxuse abathelisi kanye lezoni emzini wakhe ukuze balalele uJesu “ngoba abanengi babo babemlandela.” (UMakho 2:15) UJesu ufuna ukubanceda ukuthi babe ngabangane bakaNkulunkulu njalo kabeyisi njengabaFarisi abazenza abalungileyo. Ulozwela lesihawu ngoba ufuna ukunceda abantu abaphambukileyo kuNkulunkulu njengoba lodokotela encedisa umuntu ogulayo ukuthi asile.

UJesu utshengisa isihawu ebantwini abangabathelisi labayizoni kodwa lokhu akutsho ukuthi uvumelana lokubi abakwenzayo. Ufuna ukubaphatha ngendlela aphatha ngayo abagulayo. Khumbula ukuthi wazwela indoda eyayilobulephero wayibamba wasesithi kuyo: “Ngiyafuna! Hlambuluka.” (UMathewu 8:3) Lathi kumele sibe lesihawu sincede abanye, futhi indlela engcono kulazo zonke ngeyokubancedisa ukuthi babe ngabangane bakaNkulunkulu.