Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 52

Wenza Isimangaliso, Aphe Izinkulungwane Ukudla

Wenza Isimangaliso, Aphe Izinkulungwane Ukudla

UMATHEWU 14:13-21 UMAKHO 6:30-44 ULUKHA 9:10-17 UJOHANE 6:1-13

  • UJESU UNIKA AMADODA ANGU-5 000 UKUDLA

Abaphostoli abangu-12 bakukholisile ukutshumayela kulo lonke elaseGalile njalo balandisela uJesu ‘zonke izinto abazenzileyo labazifundise abantu.’ Kumele ukuthi sebediniwe. Kodwa lesikhathi sokudla kabalaso ngoba akusimuntu olapho, abanye bayasuka abanye bayafika. Yikho uJesu uthi: “Wozani lina lodwa siye endaweni engelabantu siyephumula kancane.”​—UMakho 6:30, 31.

Bangabe beseduze laseKhaphenawume. Ngakho bangena esikepeni besebeqonda endaweni ekhatshana, empumalanga yoMfula uJodani eduze laseBhethisayida. Kodwa abantu abanengi bayababona besuka njalo abanye bayezwa ukuthi sebesukile. Yikho bayagijima besekele ekhunjini, isikepe sithi sifika labo sebekhona.

UJesu uthi ephuma esikepeni abone ixuku labantu abeselizwela usizi ngoba linjengezimvu ezingelamelusi. Ngakho uqalisa “ukulifundisa izinto ezinengi” eziphathelane loMbuso. (UMakho 6:34) Kanti njalo usilisa ‘labafuna ukwelatshwa.’ (ULukha 9:11) Kuthi sekuntambama, abafundi bathi kuye: “Indawo le ikhatshana lemizi yabantu futhi lesikhathi sesihambile; tshela abantu bahambe ukuze bayengena ezigabeni eziseduze bazithengele ukudla.”​—UMathewu 14:15.

UJesu uthi kubo: “Akulasizatho sokuthi bahambe; bapheni lina ukudla.” (UMathewu 14:16) Lanxa ekwazi asezakwenza, ulinga uFiliphu ngokumbuza athi: “Sizazithenga ngaphi izinkwa zokuthi abantu laba badle?” Ubuza uFiliphu ngoba nguye ovela eBhethisayida eseduze khonapho. Kodwa ukuthenga izinkwa akuncedi ngoba kulamadoda angaba ngu-5 000 futhi nxa sekubalwa labesifazana labantwana inani lelo lingaphindwa kabili. UFiliphu uphendula athi: “Izinkwa zabodenariyu abangu-200 [udenariyu ngumholo welanga elilodwa] ngeke zenele lanxa umuntu ngamunye engaphiwa okulucezwana.”​—UJohane 6:5-7.

U-Andreya uthi: “Nangu umfanyana olezinkwa zebhali ezinhlanu lenhlanzi ezimbili ezincane. Kodwa zingabenela njani abantu abanengi kangaka?” (UJohane 6:9) Mhlawumbe ufuna ukutshengisa ukuthi kabasoze benelise ukunika abantu bonke laba ukudla.

Khathesi kusentwasa njalo sekuzakuba liPhasika lika-32 C.E. Eqaqeni abakulo kulotshani obuluhlaza. UJesu uthi abafundi bakhe batshele abantu ukuthi bahlale etshanini lobu bengamaqembu, amanye elabantu abangu-50, amanye elabangu-100. Uthatha izinkwa ezinhlanu  kanye lenhlanzi ezimbili abesebonga uNkulunkulu. Ngemva kwalokho uyazihlephuna izinkwa kanye lenhlanzi lezo. Konke lokhu ukunika abafundi bakhe ukuze bakuphe abantu. Kuyamangalisa ukuthi abantu bonke laba badla baze bakukhangele ukudla.

Sebedlile abantu, uJesu utshela abafundi bakhe athi: “Buthani iziqephu eziseleyo ukuze kungabi lolutho oludlaliswayo.” (UJohane 6:12) Bayazibutha iziqephu eziseleyo bagcwalise amabhasikiti angu-12.