Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 110

Ilanga Lokucina Esethempelini

Ilanga Lokucina Esethempelini

UMATHEWU 23:25–24:2 UMAKHO 12:41–13:2 ULUKHA 21:1-6

  • UJESU UPHINDA ABASOLE ABAKHOKHELI BENKOLO

  • ITHEMPELI LIZADILIZWA

  • UMFELOKAZI ONGUMYANGA UNIKELA NGOKUZINHLAMVU KWEMALI OKUBILI

Ngelanga lokucina uJesu esethempelini, uqhubeka echaya egcekeni ubuzenzisi bababhali labaFarisi, ekhuluma phambi kwabantu ukuthi bangabazenzisi. Usebenzisa umzekeliso athi: “Linjengenkomitsho lomganu okugeziswe ngaphandle kodwa ngaphakathi kungcolile. Ngaphakathi ligcwele ubuhwaba lokubuswa zinkanuko! MFarisi oyisiphofu, qala ugezise ingaphakathi yenkomitsho leyomganu ukuze lengaphandle ihlanzeke.” (UMathewu 23:25, 26) AbaFarisi bakuqakathekisa kakhulu ukuhlanzeka ngokomthetho kanye lendlela ababukeka ngayo ngaphandle, kodwa kabalandaba lalokho abayikho khona ngaphakathi futhi bayehluleka ukuhlambulula izinhliziyo zabo.

Imisebenzi yabo yokwakha amathuna abaphrofethi lokuwacecisa layo itshengisa ubuzenzisi babo. UJesu uthi ‘bangamadodana alabo ababulala abaphrofethi.’ (UMathewu 23:31) Lokhu bakuvezile ngoba bafuna ukumbulala.​—UJohane 5:18; 7:1, 25.

UJesu ukhuluma ngalokho okuzakwenzakala kubakhokheli benkolo laba nxa bengaphenduki, uthi: “Zinyoka, nzalo yamabululu! Lizakubalekela njani ukwahlulelwa lokuphoselwa eGehena?” (UMathewu 23:33) IGehena itsho “iSihotsha SikaHinomi.” Izibi zitshiselwa esihotsheni leso esiseduze khonapho, yikho amazwi kaJesu atshengisa ukuthi ababhali labaFarisi abenza okubi bazabhujiswa phakade.

Abafundi bakaJesu bazakuba ‘ngabaphrofethi lamadoda ahlakaniphileyo kanye labantu abazafundisa.’ Bazaphathwa njani? UJesu ukhuluma labakhokheli benkolo esithi: ‘Abanye [abafundi bami] lizababulala libalengise ezigodweni, abanye libabhaxabule emasinagogeni enu futhi libazingele idolobho ngedolobho libahlukuluza, ukuze igazi labo bonke abalungileyo elachithwa emhlabeni libe phezu kwenu, kusukela egazini lika-Abela owayelungile kusiya egazini likaZekhariya elambulalayo.’ Uyabaxwayisa athi: “Ngiqinisile ngithi kini, isizukulwane lesi sizakwehlelwa yizinto zonke lezi.” (UMathewu 23:34-36) Lokhu kuyenzakala ngo-70 C.E. ngesikhathi amabutho eRoma ebhubhisa iJerusalema, lezinkulungwane zamaJuda zisifa.

UJesu uyakhathazeka kakhulu nxa ecabanga ngokuzakwehlela iJerusalema. Ukhuluma edanile athi: “Jerusalema, Jerusalema, mbulali wabaphrofethi. Wena okhanda ngamatshe labo abathunywe kuwe. Kunini ngifuna ukubuthela abantwabakho ndawonye sasikhukhukazi esibuthela ndawonye amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso! Kodwa lina belingafuni. Khangelani manje! Indlu yenu isideliwe yatshiyelwa lina.” (UMathewu 23:37, 38) Kumele ukuthi abalalele uJesu bayazibuza ukuthi utshoni nxa ekhuluma ‘ngendlu.’ Kambe engabe ekhuluma ngethempeli leli eliyibukhazikhazi eliseJerusalema futhi elikhanya angani livikelwe nguNkulunkulu?

UJesu uqhubeka esithi: “Ngilitshela ukuthi kalisoze lingibone futhi, kusukela khathesi kuze kube yilapho lisithi, ‘Ubusisiwe lowo oza ngebizo likaJehova!’” (UMathewu 23:39) Ukhuluma amazwi asesiphrofethweni esikuHubo 118:26 athi: “Ubusisiwe lowo ozayo ngegama likaJehova. Siyakubusisa sisendlini kaJehova.” Kusegcekeni ukuthi nxa ithempeli leli selidiliziwe kuyabe kungaselamuntu ozakhonzela kulo.

Khathesi uJesu uyasuka aye kwenye indawo esethempelini elamabhokisi eminikelo. Abantu bangafaka iminikelo yabo ezikhaleni ezincane ezikuwo. Ubona amaJuda amanengi enikela njalo abanothileyo ‘bephosela imali enengi.’ Ngemva kwalokho ubona umfelokazi ongumyanga  ephosela “okuzinhlamvu kwemali okubili okungatsho lutho.” (UMakho 12:41, 42) Akuthandabuzwa ukuthi uJesu uyakwazi ukuthi umnikelo womfelokazi lo uyamthokozisa uNkulunkulu.

UJesu ubiza abafundi bakhe abesesithi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, umfelokazi lo ongumyanga unikele okwedlula bonke abanye abafake imali emabhokisini eminikelo.” Kungani esitsho njalo? Uyachasisa athi: “Bonke bacuphe enothweni yabo, kodwa yena lanxa eswela, ufake konke abelakho, konke obekumele aphile ngakho.” (UMakho 12:43, 44) Okwenziwa ngumfelokazi lo kutshiyene kakhulu lokwenziwa ngabakhokheli benkolo.

UJesu uyasuka ethempelini njalo kasoze aphenduke kulo futhi. Kulokhu kunguNisani 11 njalo omunye wabafundi bakhe ubabaza esithi: “Mfundisi, khangela ukuthi amatshe la lezakhiwo lezi kuhle njani!” (UMakho 13:1) Amanye amatshe asethempelini makhulu sibili njalo enza kukhanye angathi ithempeli lelo liqine okokuthi ngeke lidilike. Yikho kuyamangalisa ukuthi uJesu uthi: “Uyazibona yini izakhiwo lezi ezinkulu? Amatshe la azadilizelwa phansi loba sekutheni, kakusoze kusale ngitsho lelilodwa phezu kwelinye.”​—UMakho 13:2.

Esetsho njalo, uJesu labaphostoli bakhe bachapha iSigodi SaseKhidroni besebeqansa besiya kwenye indawo eNtabeni Yama-Oliva. Uthi esele labaphostoli bakhe abane, uPhetro, lo-Andreya, loJakhobe, loJohane balibone kuhle ithempeli leli elimangalisayo belapho abakhona.