Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 5

UJesu Uzalelwa Ngaphi Futhi Nini?

UJesu Uzalelwa Ngaphi Futhi Nini?

ULUKHA 2:1-20

  • UJESU UZALELWA EBHETHILEHEMA

  • ABELUSI BAVAKATSHELA UJESU ESANDA KUZALWA

Umbusi woMbuso waseRoma okuthiwa nguKhesari Agastu usebeke umlayo wokuthi umuntu wonke abhalise ibizo lakhe. Yikho sekumele uJosefa loMariya baye edolobheni leBhethilehema * lapho uJosefa azalelwa khona. Idolobho lelo liseningizimu.

Kulabantu abanengi eBhethilehema abazobhalisa amabizo abo. UJosefa loMariya baswela indawo yokuhlala baze baye esibayeni esilabobabhemi lezinye izifuyo. UJesu uzalelwa lapho, futhi uMariya umgoqela ngamalenjana abesembeka emkolweni lapho okudlela khona izifuyo.

Mhlawumbe uNkulunkulu nguye owenza ukuthi uKhesari Agastu abeke umlayo wokubhalisa. Lokhu kwakuzakwenza ukuthi uJesu azalelwe edolobheni leBhethilehema lapho okwakudabuka khona ukhokho wakhe iNkosi uDavida. IMibhalo yayivele ikhulumile kudaladala ukuthi uMbusi okwakuthenjiswe ukuthi uzakuba khona wayezazalelwa ngaphi.​—UMikha 5:2.

Lobu yibusuku obuqakathekileyo sibili. Abelusi abasemlageni babona ukukhanya okukhulu. Ukukhanya lokhu yinkazimulo kaJehova. Enye ingilosi kaNkulunkulu ikhuluma labelusi isithi: “Lingesabi. Lalelani! Ngimemezela izindaba ezinhle zentokozo enkulu abantu bonke abazakuba layo. Lamuhla edolobheni likaDavida lizalelwe umsindisi onguKhristu iNkosi. Nanku okuzalitshengisa ukuthi nguye: Lizabona usane lugoqelwe ngamalenjana, lulaliswe emkolweni wokudlela izifuyo.” Khonokho nje kubonakala ezinye izingilosi ezinengi njalo zithi: “Kakhazinyuliswe uNkulunkulu osezulwini, labantu abasemhlabeni abamukelwa nguye kababe lokuthula.”​—ULukha 2:10-14.

Izingilosi sezisukile abelusi bakhuluma bebodwa besithi: “Kasiyeni eBhethilehema khathesi, siyebona lokho osekwenzakele uJehova asitshele khona.” (ULukha 2:15) Bahle basuke bahambe besebethola uJesu osanda kuzalwa elapho ingilosi ethe bazamthola khona. Abelusi balandisela abantu abakhonapho lokho abakutshelwe yingilosi futhi bonke bayamangala. UMariya uyawaqakathekisa wonke amazwi la futhi ucabangisisa ngawo enhliziyweni yakhe.

Lamuhla abantu abanengi bacabanga ukuthi uJesu wazalwa mhlaka 25 December. Kodwa ngenyanga le izulu liyabe lisina futhi kuyabe kuqanda eBhethilehema. Kwesinye isikhathi kuba longqwaqwane, yikho kwakungeke kwenzakale ukuthi abelusi babe besemlageni ebusuku lemihlambi yabo ngesikhathi leso. Kanti njalo kukhanya umbusi weRoma wayengeke atshele abantu laba ababelengqondo yokumvukela ukuthi bayebhalisa bona bezahamba okwamalanga amanengi ngapha umkhathi ungemuhle. Yikho kumele ukuthi uJesu wazalwa ngo-October.

^ indima 1 Ngumango owamakhilomitha angaba yisitshiyagalolunye nxa usiya eJerusalema usuka edolobheni leli.