Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 9

UJesu Ukhulela ENazaretha

UJesu Ukhulela ENazaretha

UMATHEWU 13:55, 56 UMAKHO 6:3

  • IMULI KAJOSEFA LOMARIYA IYAKHULA

  • UJESU UFUNDELA UMSEBENZI WEZANDLA

UJesu ukhulela edolobheni leNazaretha. Lidolobho elincane njalo elingamangalisiyo. Lisemaqaqeni eGalile entshonalanga koLwandle LwaseGalile.

UJesu labazali bakhe basuka eGibhithe bazohlala eNazaretha mhlawumbe uJesu eseleminyaka emibili. Kukhanya ngalesisikhathi nguye yedwa umntwana ngakibo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi kuzalwa abafowabo uJakhobe, loJosefa, loSimoni kanye loJudasi. UJosefa loMariya baphinde babe labantwana abangamankazana. Lokhu kutsho ukuthi uJesu uba labanawakhe abangabafana lamankazana abangaba yisithupha.

Ngaphandle kwabanawakhe uJesu ulezinye izihlobo. Ezinye izihlobo zakhe esike saxoxa ngazo ngu-Elizabethi lendodana yakhe uJohane. Bahlala endaweni engumango, eseningizimu eJudiya. Isihlobo esihlala eduze nguSalome okungenzakala ukuthi ngumnawakhe kaMariya. Lokhu kutsho ukuthi ungunina omncane kaJesu. UmkaSalome nguZebhedi njalo balabantwana ababili, uJakhobe loJohane. Abantwana laba ngabafowabo bakaJesu. Kasikwazi ukuthi ekukhuleni kwabo batshona beloJesu yini kodwa bathi sebekhulile baba ngabaphostoli bakhe okutsho ukuthi baba lesikhathi esinengi sokuba laye.

 UJosefa ungumbazi njalo kumele asebenze gadalala ukuze ondle imuli yakhe. UJosefa uphatha uJesu angathi ngumntanakhe amzalayo sibili, yikho abantu besithi uJesu ‘uyindodana yombazi.’ (UMathewu 13:55) UJesu uyafunda ukubaza efundiswa nguJosefa njalo kukhanya uyabamba sibili. Ngokuhamba kwesikhathi abantu nxa bekhuluma ngoJesu bathi: “Kanti lo kayisuye yini umbazi?”​—UMakho 6:3.

Imuli kaJosefa iyakuqakathekisa ukukhonza uJehova. Yikho uJosefa loMariya balandela uMthetho kaNkulunkulu wokuthi bafundise abantwababo ngoNkulunkulu ‘nxa behlezi emakhaya abo lanxa behamba ezindleleni, nxa belele phansi loba nxa bevuka.’ (UDutheronomi 6:6-9) Njengoba kulesinagogi eNazaretha sileqiniso lokuthi uJosefa uhlala ehamba lemuli yakhe ukuthi iyekhonza khona. Ngokuhamba kwesikhathi uLukha ubhala ngoJesu athi “njengenjayelo wangena esinagogeni ngelanga leSabatha.” (ULukha 4:16) Okunye imuli le ekuthandayo yikuya ethempelini likaJehova eJerusalema.