UJesu Uyindlela, Leqiniso, Lokuphila

Bala ibhuku leli uthole konke okwenzakala empilweni kaJesu okubhalwe eBhayibhilini.

ISETHULO

Indlela, Leqiniso, Lokuphila

Izinto uJesu azifundisayo kanye lemisebenzi yakhe okutholakala emaVangelini kungantshintsha ukuphila kwakho.

ISAHLUKO 1

Imibiko Emibili Evela KuNkulunkulu

Ingilosi uGabriyeli yahambisa imibiko okwakunzima ukuyikholwa.

ISAHLUKO 2

UJesu Uyahlonitshwa Engakazalwa

U-Elizabethi kanye lomntanakhe ongakazalwa benzani okutshengisa ukuthi bayamhlonipha uJesu?

ISAHLUKO 3

Kuzalwa Ozalungisa Indlela

UZekhariya wathi esesenelisa nje ukukhuluma watsho isiphrofetho esiqakatheke kakhulu.

ISAHLUKO 4

UMariya Uzithwele Kodwa Katshadanga

UJosefa uyamkholwa yini uMariya nxa emtshela ukuthi wenziwe ngumoya ongcwele ukuthi azithwale kumbe ucabanga ukuthi woniwe ngenye indoda?

ISAHLUKO 5

UJesu Uzalelwa Ngaphi Futhi Nini?

Kuyini okwenza sithi uJesu kazalwanga mhlaka 25 December?

ISAHLUKO 6

Umntwana Okwakuthenjiswe Ukuthi Uzazalwa

Ngesikhathi uJosefa loMariya beletha uJesu ethempelini eseselusane, ama-Israyeli amabili asekhulile aphrofetha ngalokho okuzakwenzakala kuJesu.

ISAHLUKO 7

Izazi Zezinkanyezi Zivakatshela UJesu

Kungani inkanyezi ezayibona eMpumalanga yaqala yazikhokhela yazisa enkosini engumbulali uHerodi kulokuthi izise kuJesu?

ISAHLUKO 8

Babalekela Inkosi Elolunya

Kugcwaliseka iziphrofetho zeBhayibhili ezintathu ezikhuluma ngoMesiya ngesikhathi uJesu esesemncane.

ISAHLUKO 9

UJesu Ukhulela ENazaretha

UJesu wayelabafowabo labodadewabo abangaki?

ISAHLUKO 10

Imuli Yangakibo KaJesu Iya EJerusalema

UJosefa loMariya bayakhathazeka ngoba kabamboni uJesu. Yena uyamangala ukuthi kungani bengazange bahle bakwazi ukuthi ungaphi.

ISAHLUKO 11

UJohane UMbhabhathizi Ulungisa Indlela

UJohane usola abaFarisi labaSadusi abamlandileyo. Kungani ebasola?

ISAHLUKO 12

UJesu Uyabhabhathizwa

Kungani uJesu wabhabhathizwa yena engazange one?

ISAHLUKO 13

Funda Endleleni UJesu Anqoba Ngayo Izilingo

Ukulingwa kukaJesu kusifundisa izinto ezimbili ngoDeveli.

ISAHLUKO 14

UJesu Uqalisa Ukwenza Abafundi

Kuyini okwenza abafundi bakaJesu abayisithupha bakholwa ukuthi sebemtholile uMesiya?

ISAHLUKO 15

Wenza Isimangaliso Sakhe Sokuqala

UJesu utshengisa unina ukuthi lokho yena akwenzayo kumele kuvele kuYise osezulwini, hatshi kuye unina.

ISAHLUKO 16

UJesu Utshisekela Ukukhonza Kweqiniso

UJesu wayebazondelelani ababethengisa ethempelini njengoba uMthetho kaNkulunkulu wawuvumela ukuthi abantu bathenge izinyamazana zokunikela eJerusalema?

ISAHLUKO 17

Ufundisa UNikhodemu Ebusuku

Kutshoni ‘ukuzalwa kutsha’?

ISAHLUKO 18

UJesu Uyakhula, UJohane Uyancipha

Abafundi bakaJohane balomhawu lanxa uJohane engelawo.

ISAHLUKO 19

Ufundisa Owesifazana OngumSamariya

UJesu umtshela indaba okungenzeka kazake ayitshele omunye umuntu.

ISAHLUKO 20

Isimangaliso Sesibili EseKhana

UJesu usilisa umntwana ekhatshana laye ngamakhilomitha angaba ngu-26.

ISAHLUKO 21

Usesinagogeni ENazaretha

Kuyini uJesu akukhulumayo okwenza abantu bedolobho langakibo bafune ukumbulala?

ISAHLUKO 22

Abafundi Abane Bazakuba Ngabagoli Babantu

Ubabiza ukuthi benze umsebenzi otshiyene lalowo abebewenza.

ISAHLUKO 23

UJesu Wenza Izimanga EKhaphenawume

Kungani uJesu engavumeli ukuthi amadimoni awakhiphe ebantwini akhulume ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu?

ISAHLUKO 24

Utshumayela Kulo Lonke ElaseGalile

Abantu baya kuJesu ukuze bayekwelatshwa kodwa uJesu ubatshela ukuthi wathunywa emhlabeni ukuzotshumayela.

ISAHLUKO 25

Uzwela Indoda Elobulephero Ayelaphe

Okwatshiwo nguJesu ephendula indoda elobulephero kutshengisa ukuthi uyabakhathalela sibili labo abelaphayo.

ISAHLUKO 26

“Izono Zakho Sezithethelelwe”

Amazwi kaJesu atshengisani ngendaba yesono kanye lokugula?

ISAHLUKO 27

UMathewu Uyabizwa

Kungani uJesu esidla lezoni?

ISAHLUKO 28

Kungani Abafundi BakaJesu Bengazili Ukudla?

UJesu ubaphendula esebenzisa umzekeliso wemigodla yewayini.

ISAHLUKO 29

Kuqondile Yini Ukwenza Imisebenzi Emihle NgeSabatha?

Kuyini okwenza amaJuda athwalise nzima uJesu yena esilise indoda ebisileminyaka engu-38 igula?

ISAHLUKO 30

UJesu UyiNdodana KaNkulunkulu

AmaJuda acabanga ukuthi uJesu uzenza olingana loNkulunkulu kodwa uJesu ukwenza kucace ukuthi uNkulunkulu mkhulu kulaye.

ISAHLUKO 31

Bakha Izikhwebu Zengqoloyi NgeSabatha

Kungani uJesu esithi ‘uyiNkosi yeSabatha’?

ISAHLUKO 32

UMthetho Uthi Kuyini Okuvunyelwayo NgeSabatha?

AbaSadusi labaFarisi bavele kabazwanani kodwa sebebambene ukuze bahlasele uJesu.

ISAHLUKO 33

Ugcwalisa Isiphrofetho Sika-Isaya

Kungani uJesu etshela abantu abasilisayo ukuthi bangatsheli muntu ukuthi ungubani lokuthi wenzeni?

ISAHLUKO 34

UJesu Ukhetha Abaphostoli Abangu-12

Yiwuphi umehluko okhona phakathi komphostoli lomfundi?

ISAHLUKO 35

INtshumayelo YaseNtabeni

Thola izifundo ezisentshumayelweni kaJesu.

ISAHLUKO 36

Umkhokheli Webutho Utshengisa Ukuthi Ulokholo

Kuyini okwenziwa ngumkhokheli webutho okumangalisa uJesu?

ISAHLUKO 37

UJesu Uvusa Indodana Yomfelokazi

Ababona isimangaliso lesi bayananzelela ukuthi uJehova usebakhumbulile abantu bakhe.

ISAHLUKO 38

UJohane Ubuza UJesu Umbuzo

Kungani uJohane uMbhabhathizi ebuza ukuthi uJesu nguye yini uMesiya? Uyathandabuza yini uJohane?

ISAHLUKO 39

Maye Esizukulwaneni Esingaphendukiyo

UJesu uthi okuzakwehlela indawo yaseSodoma ngoSuku Lokwahlulela kuzabe kungcono kakhulu kulalokho okuzakwehlela iKhaphenawume, idolobho asehlale kulo okwesikhathi eside.

ISAHLUKO 40

Ufundisa Ukuthethelela

UJesu wayesitsho ukuthi kuqondile yini ukwephula umthetho kaNkulunkulu ngesikhathi etshela owesifazana okungenzeka wayeyisifebe ukuthi izono zakhe sezithethelelwe?

ISAHLUKO 41

Uwathatha Ngaphi Amandla Okwenza Izimangaliso?

Abafowabo bakaJesu bacabanga ukuthi usephambene.

ISAHLUKO 42

UJesu Ukhuza AbaFarisi

Siyini ‘isibonakaliso sikaJona umphrofethi’?

ISAHLUKO 43

Imizekeliso Emayelana LoMbuso

UJesu ukhuluma imizekeliso eyisitshiyagalombili ukuze achasise izinto eziphathelane loMbuso wamazulu.

ISAHLUKO 44

UJesu Uthulisa Isiphepho Elwandle

Ngesikhathi uJesu ethulisa umoya lamagagasi, watshengisa ukuthi ukuphila kuzabe kunjani nxa esebusa.

ISAHLUKO 45

Ulamandla Ukwedlula Amadimoni

Umuntu angaba lamadimoni amanengi yini?

ISAHLUKO 46

Uthinta Isembatho SikaJesu Asile

UJesu utshengisa amandla akhe lozwelo ngesikhathi esilisa owesifazana.

ISAHLUKO 47

Intombazana Ivuka Kwabafileyo

Abantu bayamhleka uJesu nxa esithi intombazana efileyo ilele. Kungani esitsho njalo?

ISAHLUKO 48

Wenza Ezinye Izimangaliso Njalo Kabamamukeli ENazaretha

Kulesinye isizatho esenza abantu beNazaretha bangamamukeli uJesu, hatshi lokho akufundisayo kanye lezimangaliso zakhe.

ISAHLUKO 49

Utshumayela EGalile Njalo Uqeqetsha Abaphostoli

Utshoni umutsho othi ‘uMbuso wamazulu ususondele’?

ISAHLUKO 50

Bazimisele Ukutshumayela Lanxa Bezahlukuluzwa

Kungani uJesu esithi abaphostoli babaleke nxa bengahlukuluzwa bona kungamelanga bakwesabe ukufa?

ISAHLUKO 51

Kubulawa Umuntu Kuthakazelelwa Ilanga Lokuzalwa

UHerodi uyakholisa kakhulu ukubukela uSalome egida aze athembise ukumupha loba yini ayifunayo. Kuyini akucelayo okutshwaqisa igazi?

ISAHLUKO 52

Wenza Isimangaliso, Aphe Izinkulungwane Ukudla

Isimangaliso lesi esenziwa nguJesu siqakatheke kakhulu okokuthi amaVangeli womane abhala ngaso.

ISAHLUKO 53

Umbusi Owenelisa Ukuqondisa Umoya Lolwandle

Ukuhamba kukaJesu phezu kwamanzi lokuthulisa umoya kubafundisani abaphostoli?

ISAHLUKO 54

UJesu ‘Uyisinkwa Sokuphila’

Kungani uJesu ekhuza abantu lanxa besuke khatshana besiza kuye?

ISAHLUKO 55

Amazwi KaJesu Ethusa Abanengi

Lokho uJesu akufundisayo kuyethusa futhi abafundi bakhe abanengi bayamtshiya.

ISAHLUKO 56

Kuyini Sibili Okungcolisa Umuntu?

Ngokungena emlonyeni yini, loba ngokuphuma kuwo?

ISAHLUKO 57

UJesu Usilisa Intombazana Lendoda Eyisacuthe

Kungani owesifazana engazondi lapho uJesu efanisa abantu bakubo lemidlwane?

ISAHLUKO 58

Wenza Izinkwa Zibe Zinengi, Axwayise Ngemvubelo

Abafundi bakaJesu bacina bezwisisile ukuthi ukhuluma ngani nxa ebatshela ngemvubelo.

ISAHLUKO 59

Ingubani INdodana Yomuntu?

Amakhiye oMbuso amelani? Ngubani owasebenzisayo, njalo uwasebenzisa njani?

ISAHLUKO 60

Babona UKhristu Eguquka Isimo Futhi Ekhazimula

Kwakuyini ukuguquka isimo? Kwakusitshoni?

ISAHLUKO 61

UJesu Usilisa Umfana Oledimoni

UJesu uthi umfana kasilanga ngenxa yokuswelakala kokholo. Kodwa ongelakholo ngumfana, nguyise, kumbe ngabafundi bakaJesu?

ISAHLUKO 62

Isifundo Esiqakathekileyo Esimayelana Lokuthobeka

Amadoda amadala afunda into eqakathekileyo emntwaneni omncane.

ISAHLUKO 63

UJesu Ukhuluma Ngokukhubeka Langesono

Uchaza izinto ezintathu ezingenziwa ukuze kulungiswe indaba enkulu eyabe isivukile phakathi kwabafowethu.

ISAHLUKO 64

Kungani Ukuthethelela Kuqakathekile?

UJesu usebenzisa umzekeliso wenceku engelasihawu ukuze atshengise ukuthi uNkulunkulu ufuna sizimisele ukuthethelela abanye.

ISAHLUKO 65

Uhamba Efundisa Ngesikhathi Esiya EJerusalema

UJesu ukhuluma ngezinto ezintathu ezingenza umuntu ehluleke ukumlandela.

ISAHLUKO 66

Ulande UMkhosi Wamathabanikeli EJerusalema

Kuyini okungabe kwenza abalalele uJesu bacabanga ukuthi uledimoni?

ISAHLUKO 67

“Kakukaze Kube Lomuntu Okhuluma Kanje”

Phose wonke amalunga omthethwandaba omkhulu wamaJuda kawavumelani loJesu kodwa oyedwa kuwo uyamsekela.

ISAHLUKO 68

INdodana KaNkulunkulu ‘Iyikukhanya Komhlaba’

UJesu wathi “iqiniso lizalikhulula.” Kuyini elikhulula kukho?

ISAHLUKO 69

Uyise Wabo Ngu-Abrahama Kumbe NguDeveli Yini?

UJesu ukhuluma ngokuthi abantwana baka-Abrahama bakhanya ngani lokuthi uYise wakhe nguphi.

ISAHLUKO 70

UJesu Usilisa Indoda Ezelwe Iyisiphofu

Abafundi babuza ukuthi kungani indoda le iyisiphofu. Yenza isono yini? Abazali bayo benza isono yini? Abantu bacabanga izinto ezitshiyeneyo uJesu eseyisilisile.

ISAHLUKO 71

AbaFarisi Bathonisisa Indoda Ebiyisiphofu

Amazwi alesisindo akhulunywa yindoda ebiyisiphofu ayabazondisa abaFarisi. Abazali bendoda le bebesesaba ukuthi izaxotshwa esinagogeni, lakanye icina isixotshiwe.

ISAHLUKO 72

UJesu Uthuma Abangu-70 Ukuthi Bayetshumayela

UJesu uthuma abafundi abangu-70 ngababili ukuthi bayememezela ngoMbuso eJudiya. Abafundi badinga abantu bokutshumayeza emasinagogeni yini loba emizini yabo?

ISAHLUKO 73

UmSamariya Uba Ngumakhelwane Sibili

UJesu ufundisa siphi isifundo esiqakathekileyo ngomzekeliso womSamariya otshengisa ukuthi ungumakhelwane sibili?

ISAHLUKO 74

Ukwamukela Kuhle Abanye Lokuthandaza

UJesu uvakatshela uMariya loMatha emzini wabo. Ubafundisani ngokwamukela izihambi futhi ngemva kwesikhathi ufundisa abafundi bakhe ukuthi kumele bathandazeleni?

ISAHLUKO 75

UJesu Uthi Kuyini Okwenza Umuntu Athokoze?

UJesu uphendula abamphikisayo ebatshela “ngomunwe kaNkulunkulu” langokuthi uMbuso kaNkulunkulu usubafice njani belibele. Uphinde atsho ukuthi kuyini sibili okungenza umuntu athokoze.

ISAHLUKO 76

Udla LomFarisi

UJesu uveza ubuzenzisi babaFarisi lababhali. Bathwalisa abantu yiphi imithwalo esindayo?

ISAHLUKO 77

UJesu Uxwayisa Ngenotho

UJesu upha umzekeliso wendoda enothileyo eyakha iziphala ezinkulu. Uthini ngezingozi zokugijimisana lenotho?

ISAHLUKO 78

Hlala Uzilungiselele Mphathi Othembekileyo

UJesu utshengisa ukuthi ufuna abafundi bakhe bahlale bethola ulwazi olubaqinisa ukholo. Umphathi wayezabancedisa njani ukuthi bahlale belokholo oluqinileyo? Kungani iseluleko sokuthi abafundi bahlale bezilungiselele siqakatheke kakhulu?

ISAHLUKO 79

Okuzakwenza AmaJuda Abhujiswe

UJesu uthi labo azama ukubancedisa bazabhujiswa nxa bengaphenduki. Bazakubona yini ukuthi uJesu uzama ukubafundisa ukuthi babe ngabangane bakaNkulunkulu?

ISAHLUKO 80

UMelusi Omuhle Kanye Lezibaya Zezimvu

Umzekeliso kaJesu okhuluma ngomelusi lezimvu utshengisa ukuthi uyabathanda kakhulu abafundi bakhe. Bazakulalela yini lokho akufundisayo futhi bamlandele?

ISAHLUKO 81

Munye LoYise Kodwa KasiNkulunkulu

Abanye abaphikisi bakaJesu bammangalela ngokuthi uzenza olingana loNkulunkulu. Kodwa yena ubaphendula esithini?

ISAHLUKO 82

Inkonzo KaJesu EPhereya

UJesu uchasisela abamlaleleyo ngalokho okumele bakwenze ukuze basindiswe. Amazwi akhe alokhu esinceda lalamuhla.

ISAHLUKO 83

Ukunxuswa Edilini

UJesu uthi esidla emzini womFarisi alandise umzekeliso omayelana ledili elikhulu lantambama. Kuyini akukhuluma lapho okunganceda bonke abantu bakaNkulunkulu?

ISAHLUKO 84

Umlandu Wokuba Ngumfundi KaKhristu

Ukuba ngumfundi kaKhristu kayisindaba encane. UJesu wenza kukhanye ukuthi kudingakalani ukuze umuntu abe ngumfundi. Kungenzeka abanye abazakuba ngabalandeli bakhe bamangaliswa yilokhu akutshoyo.

ISAHLUKO 85

Ukuthokoza Ngesoni Esiphendukayo

Ababhali labaFarisi basola uJesu ngokuthi udlelana labantukazana. UJesu uphendula esebenzisa imizekeliso ukuze atshengise indlela uNkulunkulu abona ngayo izoni.

ISAHLUKO 86

Indodana Yolahleko Iyaphenduka

Umzekeliso kaJesu wendodana yolahleko usifundisani?

ISAHLUKO 87

Woba Lokuhlakanipha Okusebenzayo, Ulungiselele Ikusasa

UJesu ulandisa umzekeliso womphathi oliqili ukuze afundise isifundo esiqakathekileyo.

ISAHLUKO 88

Indoda Enothileyo LoLazaro

Okunganceda umuntu azwisise umzekeliso kaJesu yikwazi ukuthi abalingiswa ababili okukhulunywa kakhulu ngabo bamela obani.

ISAHLUKO 89

Ufundisa EPhereya Elubangise EJudiya

Ukhuluma ngokunye okungasinceda ukuthi sithethelele ngitsho lalabo abasonela kanengi.

ISAHLUKO 90

“Ngiyikuvuka Kwabafileyo Lokuphila”

UJesu wayesitshoni ngesikhathi esithi labo abatshengisa ukuthi balokholo kuye ‘kabasoze bafe loba sekutheni’?

ISAHLUKO 91

ULazaro Uyavuswa

Yiziphi izinto ezimbili ezenza kube nzima ukuthi abaphikisa uJesu baphike isimangaliso asenzileyo?

ISAHLUKO 92

Kubonga Oyedwa Obelobulephero

Indoda esilisiweyo ibonga uJesu kanye lomunye umuntu.

ISAHLUKO 93

INdodana Yomuntu Izavezwa

Ukuba khona kukaKhristu kuzafanana njani lombane?

ISAHLUKO 94

Ukukhuleka Lokuthobeka

Emzekelisweni womfelokazi lomahluleli ongalunganga uJesu ufundisa isifundo esiqakathekileyo.

ISAHLUKO 95

Ufundisa Ngokuchitha Umtshado Lokuthanda Abantwana

Indlela uJesu aphatha ngayo abantwana yehlukene kakhulu lendlela abafundi abenza ngayo. Ngenxa yani?

ISAHLUKO 96

UJesu Uphendula Umbusi Onothileyo

Kuyini okwenza uJesu athi kulula ukuthi ikamela lingene esikhaleni senalithi yokuthunga kulokuthi umuntu onothileyo angene eMbusweni kaNkulunkulu?

ISAHLUKO 97

Umzekeliso Wezisebenzi Zesivande Samagilebisi

Abokuqala baba njani ngabokucina njalo abokucina baba njani ngabokuqala?

ISAHLUKO 98

Abaphostoli Balokhu Befuna Izikhundla

UJakhobe loJohane bacela izikhundla eziphezulu eMbusweni, kodwa ayisibo bodwa abazifunayo.

ISAHLUKO 99

UJesu Usilisa Amadoda Ayiziphofu, Ancede LoZakhewu

Kuyini okungasinceda sizwisise umehluko okhona emaVangelini omayelana lokuthi uJesu wasilisa indoda eyisiphofu eduze laseJerikho?

ISAHLUKO 100

Umzekeliso Wakhe Wamamina Alitshumi

UJesu wayesitshoni aze athi: “Wonke umuntu olakho uzaphiwa okunye futhi, kodwa ongelakho uzathathelwa lalokho alakho”?

ISAHLUKO 101

Udla Endlini KaSimoni EBhethani

UMariya udadewabo kaLazaro wenza into etshiya abantu besola kodwa uJesu uyamvikela.

ISAHLUKO 102

INkosi Ingena EJerusalema Igade Ithole Likababhemi

Ugcwalisa lokho okwakuphrofethwe eminyakeni engu-500 eyadlulayo.

ISAHLUKO 103

Ithempeli Liyahlanjululwa Futhi

Kukhanya angani ibhizimusi yabantu abathengisa eJerusalema isemthethweni, pho kungani uJesu ebabiza ngokuthi ngamasela?

ISAHLUKO 104

AmaJuda Azakholwa Yini Esezwe Ilizwi LikaNkulunkulu?

Ukuba lokholo kuJesu lokwenza izinto ezitshengisa ukuthi ulokholo kuye kuyafanana yini?

ISAHLUKO 105

Usebenzisa Isihlahla Somkhiwa Ukuze Afundise Ngokholo

UJesu ufundisa abafundi bakhe ngokuthi ukholo lulamandla abesechasisa ukuthi kungani uNkulunkulu elahla isizwe sako-Israyeli.

ISAHLUKO 106

Imizekeliso Emibili Emayelana Lezivande Zamagilebisi

Bala ubone ukuthi utshoni umzekeliso wendoda eyacela amadodana ayo ukuthi asebenze esivandeni sayo samagilebisi kanye lowendoda eyaqhatshisa isivande sayo kubalimi ababi.

ISAHLUKO 107

Inkosi Ibiza Abanxusiweyo Emtshadweni

Umzekeliso kaJesu uyisiphrofetho.

ISAHLUKO 108

Bayehluleka Ukuthiya UJesu

Impendulo zikaJesu ziquma abaFarisi labaSadusi imilomo.

ISAHLUKO 109

UJesu Uveza Ububi Babaphikisi Bakhe

Kungani uJesu engakwamukeli okufundiswa ngabakhokheli benkolo?

ISAHLUKO 110

Ilanga Lokucina Esethempelini

Ufundisa isifundo esiqakathekileyo esebenzisa isibonelo somfelokazi ongumyanga.

ISAHLUKO 111

Abaphostoli Bacela Isibonakaliso

Isiphrofetho sakhe saqalisa ukugcwaliseka ngesikhathi sabaphostoli. Kambe kukhona yini okunye okusesiphrofethweni lesi okuzagcwaliseka kulesisikhathi?

ISAHLUKO 112

Umzekeliso Wezintombi Ezilitshumi

Kambe uJesu wayesitsho ukuthi abanye abafundi bakhe bayizithutha lokuthi abanye bahlakaniphile?

ISAHLUKO 113

Umzekeliso Wamathalenta Ofundisa Ukukhuthala

UJesu ulandisa umzekeliso ochasisa amazwi akhe athi: “Wonke umuntu olakho uzaphiwa okunye futhi.”

ISAHLUKO 114

UKhristu Wahlulela Izimvu Lezimbuzi Esebusa

UJesu usebenzisa umzekeliso ukuze achasise ukuthi kuyini okuzakwenza abantu bahlulelwe esikhathini esizayo.

ISAHLUKO 115

UJesu Usezananza IPhasika Okokucina

Inhlamvu zesiliva ezingu-30 abakhokheli benkolo abathembisa ukubhadala ngazo uJudasi nxa engathengisa uJesu zitshengisani?

ISAHLUKO 116

Ubafundisa Ukuthobeka EPhasikeni Lokucina

Abaphostoli bayamangala bembona esenza umsebenzi ojayele ukwenziwa zinceku.

ISAHLUKO 117

ISidlo SeNkosi Sakusihlwa

UJesu usungula isikhumbuzo okumele abalandeli bakhe basinanze minyaka yonke ngoNisani 14.

ISAHLUKO 118

Baphikisana Ngokuthi Ngubani Omkhulu

Abaphostoli sebesikhohlwe kudala isifundo uJesu ake wabafundisa sona.

ISAHLUKO 119

UJesu Uyindlela, Leqiniso, Lokuphila

UJesu ufundisa ngokuthi kuyini okungenza abalandeli bakhe basondele kuNkulunkulu.

ISAHLUKO 120

Ingatsha Kumele Zithele Izithelo Ukuze Zibe Ngabangane BakaJesu

Kukhanya ngani ukuthi abafundi ‘bathela izithelo’?

ISAHLUKO 121

“Wobani Lesibindi! Mina Ngiwunqobile Umhlaba”

UJesu wawunqoba njani umhlaba wona wambulala?

ISAHLUKO 122

Umkhuleko KaJesu Wokucina Esendlini Ephezulu

Utshengisa ukuthi lanxa enika abantu insindiso, kukhona okunye okuqakatheke kakhulu akwenzileyo.

ISAHLUKO 123

Uthandaza Inhliziyo Ibuhlungu Kakhulu

Kungani uJesu ekhuleka esithi: “Susa inkomitsho le kimi”? Ucela ukuthi angasabi yinhlawulo yabantu yini?

ISAHLUKO 124

UKhristu Uyathengiswa Abesebotshwa

UJudasi uyamthola uJesu lanxa kuphakathi kobusuku.

ISAHLUKO 125

UJesu Uhanjiswa Ku-Anasi Abesehanjiswa KuKhayifasi

Abathonisisa uJesu kabayiphathi kuhle indaba yakhe.

ISAHLUKO 126

Uyaphikwa Endlini KaKhayifasi

Kwenzakala njani ukuthi uPhetro umuntu olokholo njalo ozinikeleyo afulathele uJesu masinyane kangaka?

ISAHLUKO 127

Uyathonisiswa Abesehanjiswa KuPhilathu

Abakhokheli benkolo baveza lokho abakuhlosileyo.

ISAHLUKO 128

UPhilathu LoHerodi Kabamboni Elecala

Kungani uPhilathu ehambisa uJesu kuHerodi ukuthi ahlulelwe? Kanti yena uPhilathu kalawo yini amandla okumahlulela?

ISAHLUKO 129

UPhilathu Umemeza Athi: “Khangelani! Nansi Indoda!”

UPhilathu uyabunanzelela ubuntu obuhle bukaJesu.

ISAHLUKO 130

Udluliselwa KumaJuda Abeseqhutshwa Esiyabethelwa

Kungani uJesu etshela abesifazana abalilayo ukuthi bengamkhaleli kodwa bazikhalele bona labantwababo?

ISAHLUKO 131

INkosi Engelacala Ithwala Nzima Esigodweni

UJesu uthembisa esinye isigebenga esiseceleni kwakhe okunye okuzakwenzakala esikhathini esizayo.

ISAHLUKO 132

“Indoda Le IbiyiNdodana KaNkulunkulu Sibili”

Ubumnyama obabakhona emini lokuzamazama komhlaba lokudabuka kwekhetheni lethempeli kutshengisa into eyodwa.

ISAHLUKO 133

Isidumbu SikaJesu Siyalungiswa Besesingcwatshwa

Kungani kumele uJesu angcwatshwe ilanga lingakatshoni?

ISAHLUKO 134

UJesu Uyavuswa

UJesu uthi esevusiwe aqale aziveze kumfundi ongowesifazana hatshi kubaphostoli bakhe.

ISAHLUKO 135

UJesu Ubonakala Kwabanengi Ngemva Kokuvuswa Kwakhe

UJesu wenzani ukuze abafundi bakhe bakholwe ukuthi usevusiwe?

ISAHLUKO 136

Ekhunjini LoLwandle LwaseGalile

UJesu umtshela kathathu uPhetro lokho okumele akwenze ukuze atshengise ukuthi uyamthanda.

ISAHLUKO 137

Ubonwa Ngabanengi Kungakabi LiPhentekhosti

UJesu uthi engakakhuphukeli ezulwini agcizelele kubafundi bakhe ukuthi bazatholani lokuthi kumele bakusebenzise njani.

ISAHLUKO 138

UKhristu Usesandleni Sokudla SikaNkulunkulu

UJesu wayezabe esenzani esalindele ukuthi abhubhise izitha zakhe?

ISAHLUKO 139

UJesu Uletha IPharadayisi Aqede Umsebenzi Wakhe

Kulokunengi okusamele akwenze engakabuyiseli uMbuso kuYise uNkulunkulu wakhe.

Lingisela UJesu . . .

UJesu wenza izinto eziyisitshiyagalombili kanenginengi esesemhlabeni.

Uluhlu LweMibhalo

Khangela uluhlu lolu ukuze ubone ukuthi ebhukwini leli amavesi asemaVangelini atholakala ngaphi.

Uluhlu Lwemizekeliso

Khangela ukuthi imizekeliso esebhukwini leli itholakala kusiphi isahluko.

Ezinye Iziphrofetho Eziphathelane LoMesiya

Khangela okwenzakala empilweni kaJesu kanye leziphrofetho eziseBhayibhilini ezitshengisa ukuthi unguMesiya, ubusukhangela lezahluko ezikhuluma ngalokho ebhukwini leli.

Izindawo UJesu Ahlala Kuzo Lafundisa Kuzo

Imephu le itshengisa izindawo uJesu enzela kuzo inkonzo yakhe.