Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 57

UJesu Usilisa Intombazana Lendoda Eyisacuthe

UJesu Usilisa Intombazana Lendoda Eyisacuthe

UMATHEWU 15:21-31 UMAKHO 7:24-37

  • UJESU USILISA INDODAKAZI YOWESIFAZANA WASEFENIKHIYA

  • USILISA INDODA EYISACUTHE FUTHI ENGENELISI UKUKHULUMA KUHLE

Ngemva kokusola abaFarisi ngamasiko abo anceda bona, uJesu uyasuka labafundi bakhe baye emangweni waseThire leSidoni eFenikhiya. Indawo lezi zisenyakatho ntshonalanga njalo kungumango ukuya kuzo.

UJesu uthola indlu yokuhlala njalo kafuni kube lomuntu okwaziyo ukuthi ukhona. Kodwa lasendaweni le bakhona abamnanzelelayo. Owesifazana ongumGrikhi owazalelwa endaweni le ulanda uJesu abesemncenga esithi: “Woba lesihawu kimi, Nkosi, Ndodana kaDavida. Indodakazi yami iledimoni eliyihlukuluzayo.”​—UMathewu 15:22; UMakho 7:26.

Ngemva kwesikhathi abafundi bathi kuJesu: “Mtshele ahambe, ngoba ulokhu esilandela ememeza.” UJesu uyachasisa ukuthi kungani engamphenduli owesifazana lo. Uthi: “Kangithunywanga kuloba ngubani, ngaphandle kwasezimvini ezilahlekileyo zendlu yako-Israyeli.” Lanxa kunjalo owesifazana lo uyaphikelela. Ulanda uJesu afike azilahle phansi phambi kwakhe, abesemncenga esithi: “Nkosi, nginceda bo!”​—UMathewu 15:23-25.

UJesu uphendula owesifazana lo ngamazwi atshengisa indlela engaqondanga amaJuda abona ngayo abantu bezinye izizwe. Mhlawumbe ufuna ukubona ukuthi ukholo lwakhe lunjani. Uthi: “Akuqondanga ukuthatha isinkwa sabantwana usiphosele imidlwane.” (UMathewu 15:26) UJesu utshengisa ukuthi uyabathanda abantu abangayisiwo maJuda nxa esithi ‘bayimidlwane.’ Kumele ukuthi ubuso bakhe kanye lendlela akhuluma ngayo kuyakuveza lokhu.

Impendulo kaJesu etshengisa indlela amaJuda abona ngayo abantu bezizwe kayimzondisi owesifazana. Uphendula ethobekile athi: “Yebo Nkosi, kodwa phela lemidlwane iyadla imvuthu ezikhithika etafuleni yabanikazi bayo.” UJesu uyabona ukuthi owesifazana lo ulokholo futhi uthobekile abesesithi kuye: “Yeyi! Ukholo lwakho lukhulu; lokho okufisayo kakwenzakale kuwe.” (UMathewu 15:27, 28) Lakanye okufiswa ngowesifazana kuyenzakala lanxa umntanakhe engekho khonapho. Uthi efika emzini wakhe afice indodakazi yakhe ilele embhedeni isisilile, “idimoni seliphumile.”​—UMakho 7:30.

UJesu labafundi bakhe bayasuka emangweni weFenikhiya bachaphe uMfula uJodani. Kungenzakala ukuthi bamchapha duze lalapho aqalisela khona enyakatho yoLwandle LwaseGalile belubangise esabelweni seDekhapholi. Sebelapho bakhwela intaba kodwa amaxuku ayabalandela. Aletha kuJesu abantu abagogekileyo, labakhubazekileyo, labayiziphofu kanye labayizimungulu. Abeka abagulayo enyaweni zakhe futhi uyabelapha. Abantu bayamangala futhi bakhazimulise uNkulunkulu ka-Israyeli.

UJesu unanzelela indoda ethile eyisacuthe njalo engenelisi ukukhuluma kuhle. Kumele ukuthi indoda le kayihlalisekanga ngokuba phakathi kwexuku labantu elingaka. Mhlawumbe uJesu uyakubona lokhu, ayidonsele khatshana lexuku. Bathi sebebodwa uJesu ayitshengise ukuthi usezayelapha ngokufaka iminwe yakhe endlebeni zayo akhafule abesethinta ulimi lwayo. UJesu ukhangela phezulu abesesithi “Efifatha” okutsho ukuthi “Vuleka.” Khonokho nje indoda le iyaqalisa ukuzwa njalo isisenelisa ukukhuluma kuhle. UJesu kafuni ukuthi indaba le imemethekiswe ngoba ufuna abantu bakholwe kuye ngenxa yalokho abazibonela ngawabo ekwenza kanye lalokho abazizwela khona ngezabo indlebe.​—UMakho 7:32-36.

Abantu “basala bengelankani” bebona izimangaliso uJesu azenzayo. Bathi: “Konke akwenzileyo kuhle. Phela wenza lokuthi izacuthe zizwe, lezimungulu zikhulume.”​—UMakho 7:37.