Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 68

INdodana KaNkulunkulu ‘Iyikukhanya Komhlaba’

INdodana KaNkulunkulu ‘Iyikukhanya Komhlaba’

UJOHANE 8:12-36

  • UJESU UCHASISA UKUTHI INDODANA INGUBANI

  • AMAJUDA AYIZIGQILI NGAYIPHI INDLELA?

Ngelanga lesikhombisa okulilanga lokucina loMkhosi Wamathabanikeli, uJesu ufundisa ‘esendaweni okufakwa kuyo iminikelo ethempelini.’ (UJohane 8:20; ULukha 21:1) Kungenzeka indawo le iseGumeni Labesifazana.

Ngesikhathi somkhosi kuyabe kukhanya kakhulu ebusuku endaweni le. Kufakwa izinti zezibane ezinkulu ezine njalo ngasinye silezitsha ezine ezigcwele amafutha. Ukukhanya okuvela ezibaneni lezi kukhulu okokuthi kukhanyisa indawo ebanzi sibili. Khathesi okutshiwo nguJesu kungabe kukhumbuza abamlaleleyo ngokukhanya lokhu, uthi: “Mina ngiyikukhanya komhlaba. Loba ngubani ongilandelayo kasoze ahambe emnyameni loba sekutheni kodwa uzakuba lokukhanya kwempilo.”​—UJohane 8:12.

AbaFarisi abavumelani lalokho uJesu akutshoyo njalo bathi: “Wena uyazifakazela, ubufakazi bakho kayisibo beqiniso.” UJesu abesebaphendula esithi: “Lanxa ngizifakazela, ubufakazi bami ngobeqiniso ngoba ngiyakwazi lapho engavela khona lalapho engiya khona. Kodwa lina kalikwazi ukuthi ngavela ngaphi lokuthi ngiya ngaphi.” Uqhubeka esithi: “LaseMthethweni wenu kubhaliwe ukuthi: ‘Ubufakazi babantu ababili buliqiniso.’ Mina ngiyazifakazela futhi loBaba ongithumileyo uyangifakazela.”​—UJohane 8:13-18.

AbaFarisi balokhu belenkani, yikho babuza bathi: “Ungaphi uYihlo?” UJesu ubaphendula ngendlela ecacileyo athi: “Kalingazi njalo loBaba kalimazi. Aluba belingazi, belizamazi loBaba.” (UJohane 8:19) Lanxa abaFarisi belokhu befuna ukuthi uJesu abotshwe, kakho ombambayo.

UJesu uphinda amazwi ake wawatsho, uthi: “Ngiyahamba futhi lizangidinga, kodwa lizafela esonweni senu. Lapho engiyakhona ngeke libuye.” AmaJuda kawazwisisi ukuthi utshoni yikho esithi: “Kambe usefuna ukuzibulala? Phela uthi, ‘Lapho engiyakhona ngeke libuye.’” Kawazwisisi ngoba kawakwazi ukuthi uJesu wavela  ngaphi. Uchasisa esithi: “Lina lingabezindaweni zaphansi, mina ngingowezindaweni zaphezulu. Lingabalumhlaba, mina kangisuye owalumhlaba.”​—UJohane 8:21-23.

Lapha uJesu ukhuluma ngokuphila kwakhe esesezulwini langokuthi unguMesiya loba uKhristu othenjisiweyo njalo kumele ngabe abakhokheli benkolo laba bayakunanzelela lokhu. Kodwa bayameyisa yikho babuza bathi: “Ungubani wena?”​—UJohane 8:25.

UJesu uphendula abakhokheli benkolo abangamamukeliyo njalo abamphikisayo esithi: “Kanti vele ngizihluphelani ngokukhuluma lani?” Lanxa kunjalo uyabatshela ngoYise lokuthi kungani kumele amaJuda alalele iNdodana, uthi: “Lowo ongithumileyo uqinisile njalo zona kanye izinto engazizwa ngaye ngiyazikhuluma emhlabeni.”​—UJohane 8:25, 26.

AmaJuda la kawamthembi uYise kaJesu kodwa yena utsho amazwi atshengisa ukuthi uyamthemba, uthi: “Nxa seliyiphanyekile iNdodana yomuntu, lizakwazi ukuthi nginguye lokuthi kangenzi lutho engizicabangela lona, kodwa izinto lezi engizikhulumayo ngazifundiswa nguBaba. Lowo ongithumileyo ulami, kazange angitshiye ngedwa ngoba ngihlala ngisenza izinto ezimthokozisayo.”​—UJohane 8:28, 29.

Kodwa akhona amaJuda akholwa kuJesu njalo uthi kuwo: “Nxa lingahlala liselizwini lami, liyabe lingabafundi bami sibili, futhi lizalazi iqiniso, njalo iqiniso lizalikhulula.”​—UJohane 8:31, 32.

Abanye kabayizwisisi indaba yokukhululwa yikho bathi: “Thina siyinzalo ka-Abrahama njalo kasikaze sibe yizigqili zamuntu. Manje kungani usithi, ‘Lizakhululeka’?” AmaJuda ayakwazi ukuthi ake abuswa ngezinye izizwe, kodwa kawavumi ukuthi kuthiwe ayizigqili. UJesu uwaphendula ewatshengisa ukuthi aseseyizigqili, uthi kuwo: “Ngiqinisile sibili ngithi kini, wonke umuntu owenza isono uyisigqili sesono.”​—UJohane 8:33, 34.

AmaJuda kawananzeleli ukuthi ayizigqili zesono yikho uJesu uwatshela okuzakwenzakala kuwo, uthi: “Isigqili kasihlali kokuphela endlini yenkosi, indodana yiyo ehlala kuze kube nini lanini.” (UJohane 8:35) Isigqili kasilalungelo lokuthola ilifa njalo singaxotshwa loba nini. Indodana ezalelwe ekhaya loba eyondliwe kulelokhaya yiyo ehlala “kuze kube nini lanini,” okutsho ukuthi ukuphila kwayo konke.

Yikho-ke iqiniso elimayelana leNdodana yilo elikhulula abantu esonweni esibangela ukufa. UJesu uthi: “Nxa iNdodana ingalikhulula, lizakhululeka sibili.”​—UJohane 8:36.