Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 96

UJesu Uphendula Umbusi Onothileyo

UJesu Uphendula Umbusi Onothileyo

UMATHEWU 19:16-30 UMAKHO 10:17-31 ULUKHA 18:18-30

  • IJAHA ELINOTHILEYO LIBUZA NGOKUPHILA OKUNGAPHELIYO

UJesu ulokhu edabula phakathi kwePhereya elubangise eJerusalema. Elinye ijaha elinothileyo liza kuye ligijima lifike lizilahle phansi ngamadolo phambi kwakhe. Ijaha leli ‘lingomunye wababusi’ futhi kumele ukuthi lingumphathi wesinagogi kumbe lililunga leSanihedrini. Libuza lithi: “Mfundisi Omuhle, kumele ngenzeni ukuze ngizuze ilifa lokuphila okungapheliyo?”​—ULukha 8:41; 18:18; 24:20.

UJesu uphendula athi: “Kungani ungibiza ngokuthi ngimuhle? Kakho omuhle ngaphandle kukaNkulunkulu kuphela.” Nxa ijaha leli libiza uJesu ngokuthi ‘nguMfundisi Omuhle,’ kumele ukuthi lilandela umkhuba owenziwa ngorabi owokusebenzisa ibizo leli lokuhlonipha. UJesu ufundisa kuhle sibili kodwa utshela indoda le ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela okumele abizwe ngokuthi ‘muhle.’

Uyicebisa athi: “Kodwa nxa wena ufuna ukuthola ukuphila, qhubeka ulalela imilayo.” Indoda le imbuza ithi: “Imilayo yiphi?” UJesu abesekhuluma ngemilayo emihlanu emayelana lokubulala, lokuphinga, lokuntshontsha, lokufakaza amanga kanye lokuhlonipha abazali. Ngemva kwalokho utsho umlayo oqakatheke kakhulu othi: “Kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.”​—UMathewu 19:17-19.

Indoda le ithi kuye: “Ngiyigcinile yonke imilayo le; pho kuyini okusasilela kimi?” (UMathewu 19:20) Kungenzakala ukuthi ibona angathi kukhona okuseleyo okuhle kakhulu okumele ikwenze ukuze ithole ukuphila okungapheliyo. UJesu ‘uyayithanda’ indoda le ngoba uyabona ukuthi ibuza ngenhliziyo yonke. (UMakho 10:21) Kodwa kukhona okuzayivimbela ukuthi ilandele uJesu.

Indoda le iyayiqakathekisa kakhulu impahla elayo, yikho uJesu uthi: “Kulento eyodwa esilelayo kuwe: Hamba uyethengisa zonke izinto olazo unike abayanga, lapho-ke uzakuba lenotho ezulwini. Ngemva kwalokho usungabuya uzokuba ngumlandeli wami.” Indoda le ibingapha abayanga imali yayo abangeke benelise ukuyibhadala, ibisisiba ngumfundi kaJesu. Kodwa yona iyasukuma  ihambe idanile futhi kumele ukuthi uJesu uyayizwela. Iyehluleka ukubona inotho yeqiniso ngenxa yokuthi iqakathekisa kakhulu ‘impahla yayo enengi.’ (UMakho 10:21, 22) UJesu uthi: “Kuzakuba nzima kakhulu ukuthi abalemali bayengena eMbusweni kaNkulunkulu!”​—ULukha 18:24.

Abafundi basala bebambe owangaphansi besizwa lokhu, njalo amazwi alandelayo atshiwo nguJesu ayabamangalisa. Uthi: “Phela kulula ukuthi ikamela lingene esikhaleni senalithi yokuthunga kulokuthi umuntu onothileyo angene eMbusweni kaNkulunkulu.” Sebezwe lelo, abafundi bayambuza bathi: “Pho ngubani ongasindiswa?” Kambe ukusindiswa kunzima okokuthi umuntu ngeke enelise ukukuthola? UJesu ubathi nhlo abesesithi: “Izinto ezingeke zenzeke ebantwini ziyenzeka kuNkulunkulu.”​—ULukha 18:25-27.

UPhetro utshengisa ukuthi abakwenzileyo kutshiyene lalokho okwenziwe yindoda enothileyo, uthi: “Kodwa thina sitshiye zonke izinto sakulandela, manje sizatholani?” UJesu ubatshela ukuthi bazathola umvuzo ngenxa yalokho abakhethe ukukwenza, uthi: “Ngesikhathi izinto sezisenziwa zibe zintsha, iNdodana yomuntu isihlezi esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo, lina ebelingilandela lizahlala ezihlalweni zobukhosi ezilitshumi lambili, lisahlulela izizwana zako-Israyeli ezilitshumi lambili.”​—UMathewu 19:27, 28.

Kuyacaca ukuthi uJesu ukhuluma ngesikhathi esizayo nxa izinto sezenziwe zaba zintsha, umhlaba usunjengesivande se-Edeni. UPhetro labanye abafundi bazathola umvuzo omkhulu wokubusa umhlaba lo ozabe usuliPharadayisi beloJesu njalo lokho ngeke kuqathaniswe lalokho abayabe bekutshiyile.

Lanxa kunjalo, zikhona ezinye izibusiso abafundi abazitholayo khathesi. UJesu uthi: “Kakho otshiye indlu kumbe inkosikazi kumbe abafowabo kumbe abazali kumbe abantwana ngenxa yoMbuso kaNkulunkulu, ongasoze athole sekuphindwe kanengi ngalesisikhathi, kanye lokuphila okungapheliyo kumumo wezinto ozayo.”​—ULukha 18:29, 30.

Abafundi bakaJesu bazakholisa ukuba labazalwane loba ngaphi lapho abangaya khona njalo bayabe belobudlelwano obuhle kakhulu labo, obungedlula lobo abalabo lezihlobo zabo. Okudanisayo yikuthi kukhanya angani umbusi lo onothileyo kasoze asithole isibusiso lesi kanye lomvuzo wokuba seMbusweni kaNkulunkulu ezulwini.

UJesu uqhubeka esithi: “Kodwa abanengi abokuqala bazakuba ngabokucina njalo abokucina bazakuba ngabokuqala.” (UMathewu 19:30) Utshoni?

Umbusi onothileyo uphakathi ‘kwabokuqala’ ngoba ngomunye wabakhokheli bamaJuda. Uyayigcina imilayo kaNkulunkulu, yikho ubengaba ngumlandeli kaJesu futhi bekungakhangelelwa ukuthi enze okunengi. Lanxa kunjalo, uqakathekisa inotho kanye lempahla ukwedlula loba yini. Kodwa abantukazana bayananzelela ukuthi uJesu ubafundisa iqiniso lokuthi ubatshengisa indlela yokuthola ukuphila. Bebengathi “ngabokucina” kodwa sebezakuba “ngabokuqala.” Balindele ukuhlala loJesu ezihlalweni zobukhosi ezulwini kanye lokubusa umhlaba ozabe usuliPharadayisi.