Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 136

Ekhunjini LoLwandle LwaseGalile

Ekhunjini LoLwandle LwaseGalile

UJOHANE 21:1-25

  • UJESU UBONAKALA ELWANDLE LWASEGALILE

  • UPHETRO LABANYE KUMELE BANIKE IZIMVU UKUDLA

Ngobusuku bokucina uJesu elabaphostoli bakhe, wayethe kubo: “Nxa sengivusiwe ngizaqala mina ukuya eGalile, sizahlangana khonale.” (UMathewu 26:32; 28:7, 10) Khathesi abalandeli bakhe abanengi bayasuka baye eGalile. Kodwa kumele benzeni sebefikile khonale?

Bathi sebekhonale uPhetro atshele abaphostoli abayisithupha athi: “Ngisayagola inhlanzi.” Bonke bathi: “Sizahamba lawe.” (UJohane 21:3) Kababambi lutho ubusuku bonke. Kuthi sekuzakusa uJesu abonakale ekhunjini, kodwa bangananzeleli ukuthi nguye. Uyabamemeza athi: “Bantwana, lilakho yini ukudla?” Bona baphendula besithi: “Hatshi!” UJesu ubatshela athi: “Phoselani umambule ngakwesokunene sesikepe, lizabamba inhlanzi.” (UJohane 21:5, 6) Babamba inhlanzi ezinengi baze behluleke ukudonsela umambule wabo esikepeni.

UJohane uthi kuPhetro: “YiNkosi!” (UJohane 21:7) Esizwa lokho uPhetro uhle agqoke isembatho sakhe sangaphandle abesikhiphile egola inhlanzi. Ubhudlukela elwandle abhukutshe okwamamitha angaba ngu-90 esiya ekhunjini. Abanye abasesikepeni balandela kancane kancane bedonsa umambule ogcwele inhlanzi.

Bathi befika ekhunjini babone “kulomlilo wamalahle, phezu kwawo kulenhlanzi lesinkwa.” UJesu uthi kubo: “Lethani ezinye inhlanzi elisanda kuzibamba.” UPhetro udonsa umambule olenhlanzi ezinkulu ezingu-153. UJesu uphinda athi: “Buyani lizokudla ukudla kwenu kwekuseni.” Kakho loyedwa olesibindi sokumbuza athi: “Ungubani wena?” ngoba bayananzelela ukuthi nguJesu. (UJohane 21:10-12) Sekungokwesithathu ebonakala kubafundi bakhe beliqembu.

UJesu ubanika bonke isinkwa lenhlanzi. Ngemva kwalokho, kumele ukuthi ukhangele inhlanzi ezisanda kugolwa ngesikhathi ebuza esithi: “Simoni ndodana kaJohane, uyangithanda yini ukwedlula lezi?” Kambe uPhetro engabe eqakathekisa ibhizimusi lokugola inhlanzi ukwedlula umsebenzi uJesu afuna awenze? Uphendula athi: “Yebo Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu.” UJesu uthi kuye: “Nika amazinyane ami ukudla.”​—UJohane 21:15.

UJesu uyawuphinda umbuzo awubuzileyo. Uthi: “Simoni ndodana kaJohane, uyangithanda yini?” Mhlawumbe uPhetro uphendula emangele athi: “Yebo Nkosi, uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu.” UJesu uthi kuye: “Yelusa amazinyane ezimvu zami.”​—UJohane 21:16.

UJesu ubuza okwesithathu athi: “Simoni ndodana kaJohane, uyangithanda kakhulu yini?” Kumele ukuthi uPhetro usezibuza ukuthi uJesu uyamkholwa yini. Uphendula engathandabuzi athi: “Nkosi, wena uyazazi zonke izinto; uyakwazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu.” UJesu uphinda atsho okumele kwenziwe nguPhetro, uthi: “Nika amazinyane ezimvu zami ukudla.” (UJohane 21:17) Abakhokhelayo kumele bancedise labo abeza emhlambini wezimvu zikaNkulunkulu.

UJesu wabotshwa futhi wabulawa ngenxa yokwenza umsebenzi uNkulunkulu ayemthume ukuthi awenze. Khathesi useveza ukuthi loPhetro uzakwehlelwa yilokho. Uthi kuye: “Usesemncane wawuzigqokela uzihambele lapho ofuna ukuya khona. Kodwa nxa usuluphele, uzakwelula izandla zakho ugqokiswe ngenye indoda, ikuthwale ikuse lapho ongafuni khona.” Lanxa kunjalo uJesu umkhuthaza esithi: “Qhubeka ungilandela.”​—UJohane 21:18, 19.

UPhetro ubona umphostoli uJohane abesebuza athi: “Nkosi, indoda le yona ke?” Kuzakwenzakalani kumphostoli lo uJesu amthanda kakhulu? UJesu uphendula athi: “Nxa kuyintando  yami ukuthi aqhubeke ekhona ngize ngibuye, kulani lawe lokho?” (UJohane 21:21-23) UPhetro kumele alandele uJesu engazihluphi ngokuthi abanye benzani. Loba kunjalo uJesu uveza ukuthi uJohane uzaphila isikhathi eside ukwedlula abanye abaphostoli lokuthi uzaphiwa umbono kaJesu esiza emandleni oMbuso.

Zinengi sibili ezinye izinto uJesu azenzayo ezingeke zenele ezincwadinimgoqwa ezinengi.