Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 49

Utshumayela EGalile Njalo Uqeqetsha Abaphostoli

Utshumayela EGalile Njalo Uqeqetsha Abaphostoli

UMATHEWU 9:35–10:15 UMAKHO 6:6-11 ULUKHA 9:1-5

  • UJESU UPHINDA ABHODE EGALILE

  • UTHUMA ABAPHOSTOLI UKUTHI BAYETSHUMAYELA

UJesu useleminyaka ephose ibe mibili etshumayela okuzwayo. Usengaphumula yini njengoba esebenze kangaka? UJesu kenzi njalo kodwa uyawengeza umsebenzi wakhe, ‘uqalisa ukubhoda wonke amadolobho lazo zonke izigaba [zeGalile], efundisa emasinagogeni futhi etshumayela izindaba ezinhle zoMbuso, eselapha yonke imihlobo yemikhuhlane lezifo zonke.’ (UMathewu 9:35) Akubonayo yikho okumenza engeze umsebenzi wakhe wokutshumayela. Kodwa uzawenza njani umsebenzi lo?

Ekuhambeni kwakhe uJesu ubona abantu abadinga ukududuzwa lokuncediswa ukufunda iqiniso. Banjengezimvu ezingelamelusi ezihlukuluzekileyo zalahlelwa iganga. Uyabazwela abantu laba, abesesithi kubafundi bakhe: “Isivuno sinengi sibili, kodwa izisebenzi zilutshwana. Ngakho ncengani iNkosi yokuvuna ukuthi ithumele izisebenzi emsebenzini wayo wokuvuna.”​—UMathewu 9:37, 38.

UJesu uyakwazi okumele akwenze ukuze umsebenzi uhambe. Ubiza abaphostoli abangu-12 abesebathuma ngababili. Ngemva kwalokhu ubanika imilayezo ecacileyo esithi: “Lingayi emgwaqweni wabezizweni njalo lingangeni kuloba yiliphi idolobho lamaSamariya, kodwa qhubekani lilanda izimvu ezilahlekileyo zendlu yako-Israyeli. Lihambe litshumayela lisithi: ‘UMbuso wamazulu ususondele.’”​—UMathewu 10:5-7.

UMbuso okumele batshumayele ngawo yilowo uJesu akhuluma ngawo emthandazweni  oyisibonelo. ‘UMbuso ususondele’ ngenxa yokuthi iNkosi ekhethwe nguNkulunkulu, uJesu Khristu isikhona. Kodwa kuyini okuzatshengisa ukuthi abafundi bakaJesu bangabameli boMbuso lo sibili? UJesu ubanika amandla okusilisa abagulayo lawokuvusa abantu abafileyo, konke lokhu kumele bakwenze bengabhadalisi. Pho abaphostoli bazazithola njani izinto abazidingayo empilweni ezinjengokudla nxa bengasoze babhadalise muntu?

UJesu utshela abafundi bakhe ukuthi bangalungiseleli izinto abazazithwala ohambweni lokutshumayela. Akumelanga bathwale igolide, loba isiliva loba ikhopha ezikhwameni zabo. Kabasidingi lesikhwama sokudla loba ezinye izembatho loba amanye amanyathela. Kungani bengakudingi lokhu? UJesu uthi kubo: “Isisebenzi kufanele sithole ukudla kwaso.” (UMathewu 10:10) Abantu abalalela umlayezo wabo yibo abazabanceda ngalokhu lalokhuya ukuze baphile. UJesu uthi: “Loba yiwuphi umuzi elingena kuwo, hlalani kuwo lize lisuke kuleyondawo.”​—UMakho 6:10.

UJesu uphinda anike imilayezo ephathelane lendlela yokutshumayeza abantu emizini yabo, uthi: “Nxa lingangena endlini, bingelelani abantu bakuleyondlu. Nxa indlu leyo ifanele, ukuthula eliyifisela khona kakwehlele kuyo, kodwa nxa ingafanelanga, ukuthula okuvela kini kakubuyele kini. Loba ngaphi elizathola khona umuntu ongalamukeliyo loba ongawalaleliyo amazwi enu, thintithani uthuli enyaweni zenu nxa selisuka kuleyondlu kumbe kulelodolobho.”​—UMathewu 10:12-14.

Kungenzeka ukuthi idolobho lonke loba isigaba sonke singalaleli umlayezo wabo. Siba yini isiphetho sendawo enjalo? UJesu uveza ukuthi izathola isahlulelo esibuhlungu, uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, okuzakwehlela indawo yaseSodoma leGomora ngoSuku Lokwahlulela kuzabe kungcono kakhulu kulalokho okuzakwehlela idolobho lelo.”​—UMathewu 10:15.