Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 63

UJesu Ukhuluma Ngokukhubeka Langesono

UJesu Ukhuluma Ngokukhubeka Langesono

UMATHEWU 18:6-20 UMAKHO 9:38-50 ULUKHA 9:49, 50

  • ISIXWAYISO ESIPHATHELANE LOKUKHUBA ABANYE

  • NXA UMFOWETHU ENZE ISONO

UJesu usanda kutshengisa abalandeli bakhe ukuthi kumele babe njengabantwana abancane, bazehlise futhi bangagijimisi izikhundla. Abafundi kufanele ‘bamukele abantwana abancane ngenxa yebizo lakhe.’ Bangenza njalo bayabe ‘bemamukele laye.’​—UMathewu 18:5.

Abaphostoli bebephikisana ngokuthi ngubani omkhulu kulabo bonke. Yikho kumele ukuthi bayabona ukuthi uJesu uyabakhuza. Khathesi umphostoli uJohane ukhuluma ngokunye okusanda kwenzakala esithi: “Kulomuntu esimbone ekhipha amadimoni ngebizo lakho, sasesizama ukumalisa ngoba yena kakulandeli kanye lathi.”​—ULukha 9:49.

Kambe uJohane ucabanga ukuthi abaphostoli yibo bodwa abalelungelo lokusilisa abantu kumbe elokukhipha amadimoni? Nxa kuyibo bodwa, pho kungani indoda le engumJuda yenelisile ukuwakhipha? Kukhanya uJohane ucabanga ukuthi akumelanga yenze izimangaliso ngoba kayihambi loJesu kanye labaphostoli.

UJohane uyamangala esizwa uJesu emphendula esithi: “Lingazami ukumalisa ngoba kakho ongathi eqeda nje ukwenza isimangaliso ngebizo lami, abesekhuluma loba yini embi ngami, ngenxa yokuthi loba ngubani ongaphikisani lathi uyasisekela. Lalowo olipha inkomitsho yamanzi ukuba linathe ngenxa yokuthi lingabakaKhristu, ngiqinisile ngithi kini, kasoze alahlekelwe ngumvuzo wakhe loba sekutheni.”​—UMakho 9:39-41.

Ngalesisikhathi akudingeki ukuthi indoda le ize ihambe loKhristu ukuze itshengise ukuthi iyamsekela. Ibandla lobuKhristu kalikabunjwa. Ngakho ukungahambi kwayo loJesu akutsho ukuthi ingumphikisi kumbe ukuthi isekela ukukhonza kwamanga. Kusegcekeni ukuthi indoda le iyakholwa ebizweni likaJesu njalo amazwi kaJesu atshengisa ukuthi kayisoze ilahlekelwe ngumvuzo wayo.

Kodwa bekuzakuba yindaba enkulu aluba indoda le ikhubekile ngenxa yamazwi abaphostoli kanye labakwenzileyo. UJesu uthi: “Loba ngubani okhuba omunye walaba abancinyane abalokholo, kungaba ngcono kuye ukuthi kugaxwe entanyeni yakhe inkalakatha yelitshe lokuchola elidonswa ngubabhemi, abesephoselwa elwandle.” (UMakho 9:42) UJesu uphinda athi abalandeli bakhe kumele bakhiphe loba yini eligugu njengesandla, kumbe unyawo loba ilihlo nxa kuyikuthi yenza bakhubeke. Kungcono ukuthi umuntu alahlekelwe yinto ayiqakathekisayo, abesengena eMbusweni kaNkulunkulu kulokuthi acine esiya eGehena (iSihotsha SikaHinomi). Kumele ukuthi abaphostoli sebeke basibona isihotsha lesi lapho okutshiselwa khona izibi eduze leJerusalema. Yikho bayazwisisa ukuthi uJesu utsho ukutshabalaliswa kwaphakade nxa ekhuluma ngeGehena.

 UJesu uphinda abaxwayise athi: “Nanzelelani ukuthi kaleyisi omunye walaba abancinyane, ngoba ngilitshela ukuthi izingilosi zabo ezulwini zihlala zibona ubuso bukaBaba osezulwini.” UYise uyabaqakathekisa kakhulu laba “abancinyane.” Lokhu kukhanya njani? UJesu ubatshela ngomuntu olezimvu ezingu-100, abeselahlekelwa ngenye yazo. Umuntu lo utshiya ezingu-99 abesesiyadinga elahlekileyo. Uthi esiyitholile, athokoze kakhulu ngayo ukwedlula ezingu-99. UJesu uphinda athi: “LoBaba osezulwini kafisi ukuthi kutshabalale ngitsho loyedwa kulaba abancinyane.”​—UMathewu 18:10, 14.

Mhlawumbe uJesu ucabanga ngokuphikisana kwabaphostoli bakhe bebanga ukuthi ngubani ozakuba mkhulu kulabo bonke, ngesikhathi esithi kubo: “Wobani lesawudo phakathi kwenu, futhi liqhubeke lihlalisana ngokuthula.” (UMakho 9:50) Isawudo lenza ukudla kunambitheke. Kodwa lelo uJesu akhuluma ngalo lenza ukuthi lokho umuntu akukhulumayo kwamukelwe. Yikho isawudo leli lilondoloza ukuthula.​—KwabaseKholose 4:6.

UJesu uphinda akhulume ngokuthi kumele kwenziweni nxa kungavuka izindaba ezinkulu. Uthi: “Nxa umfowenu angenza isono, hamba uyemvezela icala lakhe libabili kuphela. Angakulalela, usumzuzile umfowenu.” Kodwa nxa engakulaleli-ke? UJesu uthi: “Hamba lomuntu oyedwa loba ababili, ukuze yonke indaba iqiniswe ngobufakazi obuvela kubofakazi ababili kumbe abathathu.” Nxa indaba ilokhu ingalungiseki sekumele kukhulunywe “lebandla,” okutsho abadala abangancedisa. Kodwa nxa isoni silokhu singalaleli-ke? “Kuwe kabe njengomuntu wezizweni lanjengomthelisi,” okutsho abantu amaJuda angadlelani labo.​—UMathewu 18:15-17.

Ababonisi bamabandla kumele balandele lokho okutshiwo liLizwi likaNkulunkulu. Nxa kungatholakala ukuthi umuntu wonile lokuthi sekumele alaywe, isahlulelo sabo ‘siyabe sesivele sesibotshiwe ezulwini.’ Kodwa kungatholakala ukuthi umuntu kalacala, siyabe ‘sesithukululiwe ezulwini.’ Ukulandela okutshiwo nguJesu kwakuzanceda ngesikhathi ibandla lobuKhristu selibunjiwe. Nxa kulungiswa izindaba ezinkulu njengalezi, uJesu uthi: “Lapho okubuthene khona ababili kumbe abathathu ngenxa yebizo lami, lami ngikhona phakathi kwabo.”​—UMathewu 18:18-20.