Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 40

Ufundisa Ukuthethelela

Ufundisa Ukuthethelela

ULUKHA 7:36-50

  • OWESIFAZANA OYISONI UTHELA AMAFUTHA ENYAWENI ZIKAJESU

  • UFUNDISA UKUTHETHELELA NGOMZEKELISO WESIKWELEDE

Abantu bakwamukela ngendlela ezitshiyeneyo lokho uJesu akufundisayo lakwenzayo kusiya ngokuthi izinhliziyo zabo zinjani. Lokhu kuba segcekeni kwenye indlu eGalile. UmFarisi okuthiwa nguSimoni unxusa uJesu ukuthi azokudla emzini wakhe mhlawumbe ukuze abe seduze lomuntu lo owenza izimanga. UJesu uyavuma ukuvakatshela uSimoni njengoba kwezinye izikhathi evuma ukudla labathelisi kanye lezoni. Kufanele ukuthi ukubona kulithuba lokuthi atshumayeze labo abazabe besendlini kaSimoni.

Kodwa uJesu kamukelwa ngendlela abantu bemzini abajayele ukwamukelwa ngayo. AmaJuda alomkhuba wokugezisa inyawo zabantu bemzini ngamanzi aqandayo njengoba ziyabe sezingcolile futhi sezitshisa ngemva kokuhamba emigwaqweni yePhalestina elobhuqu. Kodwa kakho ogezisa inyawo zikaJesu. AmaJuda ajayele lokwamukela umuntu wemzini ngokumqabuza kodwa uJesu kaqabuzwa. Okunye okwenziwayo yikuthela amafutha ekhanda lomuntu wemzini ukuze kukhanye ukuthi wamukelwa ngazo zombili. Lalokhu kakwenziwa kuJesu. Pho singathi uyamukelwa yini lapha ekhaya?

Abanxusiweyo sebehlezi etafuleni futhi sebeqalisile ukudla. Kusenjalo kungena owesifazana onganxuswanga ‘owaziwa kulelodolobho ukuthi uyisoni.’ (ULukha 7:37) Lanxa abantu bonke beyizoni, kukhanya owesifazana lo yena kaziphathanga futhi kungenzakala ukuthi uyisifebe. Mhlawumbe wezwa uJesu efundisa njalo enxusa ‘bonke abakhatheleyo labasindwayo ukuthi azobaphumuza.’ (UMathewu 11:28, 29) Kukhanya amazwi kaJesu lemisebenzi yakhe yikho okwenze weza kuye.

Uqonda ngemva kukaJesu afike aguqe enyaweni zakhe. Izinyembezi zakhe zithontela enyaweni zikaJesu, abesezihlikihla ngenwele zakhe. Uphinda amqabuqabuze inyawo futhi azithele amafutha anukelelayo aze lawo. USimoni kakumphathi kuhle lokho yikho uthi enhliziyweni yakhe: “Ngabe indoda le ibingumphrofethi sibili, ibizakwazi ukuthi owesifazana lo oyithintayo ungubani lokuthi unjani, ngoba uyisoni.”​—ULukha 7:39.

Esazi lokho uSimoni akucabangayo, uJesu uthi: “Simoni, kulento engifuna ukukutshela yona.” Yena uthi: “Khuluma Mfundisi!” UJesu uqhubeka esithi: “Amadoda amabili ayelezikwelede zomuntu obolekisa imali. Enye yayilesikwelede sabodenariyu abangu-500, enye abangu-50. Athi eseswele ayengambhadala ngakho, womabili wawaxolela ngenhliziyo yonke. Manje yiphi ezamthanda kakhulu?” Mhlawumbe uSimoni uphendula ngendlela etshengisa ukuthi kalandaba lalokho uJesu akutshoyo. Uthi: “Ngibona angathi yileyo eyaxolelwa isikwelede esikhulu.”​—ULukha 7:40-43.

UJesu uyavuma. Ukhangela owesifazana abesesithi kuSimoni: “Uyambona owesifazana lo? Ngingene endlini yakho, kawuzange ungiphe amanzi okugeza inyawo. Kodwa owesifazana lo umanzise inyawo zami ngezinyembezi zakhe, wazesula ngenwele zakhe. Kawuzange ungiqabuze, kodwa owesifazana lo ubelokhu eqabuqabuza inyawo zami kusukela ngesikhathi engifike ngaso lapha. Kawuzange uthele amafutha ekhanda lami, kodwa owesifazana lo uthele amafutha anukelelayo enyaweni zami.” UJesu wayebona ukuthi okwenziwa ngowesifazana lo kwakutshengisa ukuthi uphendukile sibili ezonweni zakhe. Uphetha esithi: “Ngikutshela ukuthi ngenxa yalokho akwenzileyo, izono zakhe sezithethelelwe lanxa zizinengi, ngoba uthande kakhulu.  Kodwa lowo othethelelwe okuncane, uthanda kancane.”​—ULukha 7:44-47.

Lokhu akutsho ukuthi uJesu uvumelana lokungaziphathi kodwa kutshengisa ukuthi uyabazwela futhi uyabazwisisa abantu abenza izono ezinkulu kodwa abazisolayo ngazo besebesiya kuye ukuthi abavuselele. Akuthandabuzwa ukuthi owesifazana lo uzwa evuselelwe ngesikhathi uJesu esithi kuye: ‘Izono zakho sezithethelelwe. Ukholo lwakho lukusindisile; hamba ngokuthula.’​—ULukha 7:48, 50.