Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISAHLUKO 70

UJesu Usilisa Indoda Ezelwe Iyisiphofu

UJesu Usilisa Indoda Ezelwe Iyisiphofu

UJOHANE 9:1-18

  • INDODA EYISIPHOFU FUTHI EPHILA NGOKUCELA IYASILISWA

UJesu ulokhu eseJerusalema ngelanga leSabatha. Uthi ehamba labafundi bakhe edolobheni ahlangane lendoda eyazalwa iyisiphofu njalo ephila ngokucela uncedo. Abafundi babuza uJesu bathi: “Rabi, kanti yisono sikabani esenza indoda le yazalwa iyisiphofu? Ngesayo kumbe ngesabazali bayo?”​—UJohane 9:2.

Abafundi bengabe bezibuza ukuthi umuntu angenza yini isono esesiswini sikanina. UJesu uthi kubo: “Indoda le kayonanga njalo labazali bayo kabonanga, kodwa lokhu kwenzakala ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibonakale ngayo.” (UJohane 9:3) Ngakho indoda le labazali bayo kabaphambanisanga lutho njalo abenzanga sono esabangela ukuthi izalwe iyisiphofu. Kodwa abantu bonke bazalwa belesono esivela ku-Adamu njalo lokhu kungenza bazalwe begogekile. Ubuphofu bendoda le bunika uJesu ithuba lokuthi abonakalise imisebenzi kaNkulunkulu njengoba ubesenza kwezinye izikhathi nxa esilisa abantu abagulayo.

UJesu ugcizelela ukuthi imisebenzi le kumele yenziwe masinyane. Uthi: “Kumele senze imisebenzi yaLowo ongithumileyo kusesemini. Ubusuku buyeza lapho abantu abangasoze benelise khona ukusebenza. Nxa ngisesekhona emhlabeni ngizabe ngilokhu ngiyikukhanya komhlaba.” (UJohane 9:4, 5) Nxa uJesu esefile uzabe esemnyameni engcwabeni lapho angeke enze lutho khona. Kodwa okwakhathesi usawukhanyisela umhlaba.

UJesu uzayisilisa njani indoda le? Ukhafulela phansi abumbe udaka ngamathe abesethatha olunye aluninde emehlweni endoda le athi kuyo: “Hamba uyegeza echibini laseSilowami.” (UJohane 9:7) Indoda eyisiphofu iyakwenza lokho ibisibona. Kumele ukuthi iyathokoza kakhulu njengoba iqalisa ukubona selokhu yaba yiyo.

Omakhelwane labanye abayazi iyisiphofu indoda le bayamangala. Babuza bathi: “Angithi indoda le yiyo eyayijayele ukucela uncedo ihlezi phansi?” Abanye baphendula bathi: “Yiyo.” Kodwa abanye kabakukholwa lokho, bathi: “Kayisiyo, yikufanana kuphela.” Yona ibisisithi: “Yimi.”​—UJohane 9:8, 9.

Yikho bayibuza bathi: “Manje amehlo akho avuleke njani?” Iphendula ithi: “Indoda okuthiwa nguJesu ibumbe udaka yaluninda emehlweni ami yasisithi kimi, ‘Hamba uyegeza eSilowami.’ Ngasengihamba ngayageza ngaqalisa ukubona.” Bekuzwa lokho bathi kuyo: “Ingaphi indoda leyo?” Indoda ebiyisiphofu ithi: “Angazi.”​—UJohane 9:10-12.

Abantu bahamba lendoda le kubaFarisi njalo labo bafuna ukwazi ukuthi amehlo ayo avuleke  njani. Ibatshela ithi: “Uninde udaka emehlweni ami, ngageza, khathesi sengibona.” Bekumele abaFarisi bathokoze lendoda le esisilisiwe ebiphila ngokucela. Kodwa abanye babo basola uJesu bathi: “Umuntu lo kaveli kuNkulunkulu ngoba kaligcini iSabatha.” Lanxa kunjalo, abanye bathi: “Umuntu oyisoni angazenza njani izimangaliso ezinjalo?” (UJohane 9:15, 16) Yikho bayehlukana phakathi.

Abantu laba abangavumelaniyo babuza indoda esibona bathi: “Wena uthini ngaye njengoba evule amehlo akho?” Yona iphendula ingathandabuzi isithi: “Ungumphrofethi.”​—UJohane 9:17.

AbaFarisi kabakukholwa lokho. Bangabe becabanga ukuthi uJesu lendoda le babumbe iqhinga lokuqila abantu. Baphetha ngokuthi indaba le ilungiswe ngokubuza abazali bayo ukuthi kuliqiniso yini ukuthi yazalwa iyisiphofu.