Imibuzo Ejayele Ukubuzwa Ngabantu Mayelana LaboFakazi BakaJehova

OFakazi BakaJehova Bakholwa Ukuthi Izinto Zonke Zadalwa Ngamalanga Ayisithupha Alamahola Angu-24 Yini?

Ubukwazi yini ukuthi okunye okutshiwo ngabantu mayelana lokudalwa kwezinto kakuvumelani lalokho okutshiwo liBhayibhili?

OFakazi BakaJehova Bakholwa Ukuthi Izinto Zonke Zadalwa Ngamalanga Ayisithupha Alamahola Angu-24 Yini?

Ubukwazi yini ukuthi okunye okutshiwo ngabantu mayelana lokudalwa kwezinto kakuvumelani lalokho okutshiwo liBhayibhili?

OFakazi BakaJehova Bakubona Njani Ukufunda?

Yiziphi izimiso oFakazi bakaJehova abazisebenzisayo nxa bekhetha ukuthi bazafunda bayecina ngaphi?

OFakazi BakaJehova Bayavuma Yini Ukwelatshwa Ngodokotela?

Abanye abantu bacabanga ukuthi oFakazi bakaJehova kabavumi ukwelatshwa ngodokotela. Kuliqiniso yini lokhu?

OFakazi BakaJehova Bakholwani?

Isihloko lesi sikhuluma ngezinto ezingu-15 esizikholwayo.

OFakazi BakaJehova Bayakholwa Yini KuJesu?

Thola ukuthi kungani ukukholwa kuJesu kuqakathekile kumaKhristu eqiniso.

OFakazi BakaJehova Bakholwa Ukuthi Inkolo Yabo Yiyo Yodwa Eyeqiniso Yini?

UJesu wathi kulezindlela ezinengi eziyisa abantu ekusindisweni yini?

OFakazi BakaJehova Bacabanga Ukuthi Yibo Bodwa Yini Abazasindiswa?

IBhayibhili liyasitshela ukuthi ngobani abazasindiswa.

OFakazi BakaJehova Bayawamukela Amanye Amasonto Yini?

Funda ngokuthi amaKhristu eqiniso abonakala ngokuhlonipha abanye.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengavumi Ukufakwa Igazi?

Kulezinto ezinengi ezicatshangwa ngabantu eziliphutha mayelana laboFakazi bakaJehova kanye lokungavumi kwabo ukufakwa igazi. Funda ukuthi kuyini esikukholwayo mayelana lendaba le.

OFakazi BakaJehova Bayavuma Yini Ukuhlatshwa Ukuze Bazivikele Emikhuhlaneni?

Kulezimiso eziseBhayibhilini esizisebenzisayo nxa sikhetha ukuthi sizahlatshwa yini loba hatshi.

OFakazi BakaJehova Bakholwa Ukuthi Izinto Zonke Zadalwa Ngamalanga Ayisithupha Alamahola Angu-24 Yini?

Ubukwazi yini ukuthi okunye okutshiwo ngabantu mayelana lokudalwa kwezinto kakuvumelani lalokho okutshiwo liBhayibhili?

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngesayensi?

Abakukholwayo kuyahambelana lesayensi yini?

OFakazi BakaJehova Bayalikholwa Yini IThestamente Elidala?

Kulezingxenye zeBhayibhili esezidlulelwe yisikhathi yini? Thola ukuthi imbali kanye lezeluleko eziseMibhalweni yesiHebheru kungawanceda njani amaKhristu lamuhla.

Kungani OFakazi BakaJehova Bentshintsha Okunye Ababekukholwa?

Akumelanga simangale nxa kusiba lontshintsho endleleni ebesizwisisa ngayo iMibhalo. Kulezinye izinceku zikaJehova zasendulo okwakumele zilungise imibono yazo.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengasebenzisi Isiphambano?

Lanxa singamaKhristu, kasisebenzisi isiphambano. Ngenxa yani?

OFakazi BakaJehova Bayadlelana Lamanye Amasonto Yini?

Kuyini okufundiswa liBhayibhili abakusebenzisayo nxa bephendula umbuzo lo?

OFakazi BakaJehova Bayisebenzisa Njani Iminikelo?

OFakazi bayisebenzisa ukuthi banothe yini?

Kungani Lisebenzisa Ibizo Elithi OFakazi BakaJehova?

Cabangisisa ngokuthi ibizo leli lavela ngaphi.

Bangaki OFakazi BakaJehova Emhlabeni Wonke?

Bala isihloko lesi ukuze ubone ukuthi silithola njani inani laboFakazi.

Ngubani Owasungula Inkolo YaboFakazi BakaJehova?

Bala uzwe ukuthi kungani uCharles Taze Russell engasuye umsunguli wenkolo le.

OFakazi BakaJehova Bayithatha Ngaphi Imali Yokuqhuba Umsebenzi Wabo?

Endabeni zeminikelo senza okutshiyene lamanye amasonto.

OFakazi BakaJehova Bayakhipha Okwetshumi Yini?

Kulemali oFakazi bakaJehova abatshelwa ukuthi bayikhiphe yini?

OFakazi BakaJehova Balabafundisi Abaholiswayo Yini?

OFakazi bakaJehova balabafundisi yini emabandleni abo? Ngabanjani abakhethwa ukuthi babe ngabatshumayeli bezindaba ezinhle?

OFakazi BakaJehova Balabatshumayeli Abangabesifazana Yini?

Abesifazana balendima bani emsebenzini owenziwa ngoFakazi bakaJehova?

Ahlelwe Njani Amabandla AboFakazi BakaJehova?

Bala isihloko lesi ubone ukuthi indlela esihlelwe ngayo isinceda njani ukuthi sithole iziqondiso ezivela eBhayibhilini.

Kuyini IQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova?

Ilunga ngalinye leQula Elibusayo liba ngumkhokheli enhlanganisweni yethu yini?

Kuyini I-Watch Tower Bible and Tract Society?

Iwusekela njani umsebenzi waboFakazi bakaJehova?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengatshoni Bezihlupha Ngakho Konke Ukumangelelwa Ngabantu?

Nxa oFakazi bakaJehova bemangalelwa loba bephikiswa balandela izimiso zeBhayibhili. Bayazama ukubona ukuthi ‘yisikhathi sokuthula’ yini loba ‘yisikhathi sokukhuluma’​—UmTshumayeli 3:7.

Kungani OFakazi BakaJehova Betshumayela Endlini Ngendlu?

Funda lokho uJesu atshela abafundi bakhe ukuthi bakwenze.

Okwenza OFakazi BakaJehova Batshumayele Endlini Ngendlu Yikuthi Bafuna Ukusindiswa Yini?

Funda ukuthi sikholwani ngendaba yokusindiswa lokuthi singenzani ukuze sisindiswe.

Kungani OFakazi BakaJehova Betshumayeza Abantu Abavele Besonta?

Kuyini okwenza sitshumayeze abantu abavele besonta?

Umsebenzi wokutshumayela owenziwa ngoFakazi bakaJehova ngowokwenza abantu batshintshe abakukholwayo yini?

Umsebenzi wokutshumayela owenziwa ngoFakazi bakaJehova ngowokwenza abantu batshintshe abakukholwayo yini? Babamba abantu ngamandla yini ukuthi batshiye abakukholwayo?

Kuyini Isifundo SeBhayibhili?

Thola okunengi ngohlelo lokufunda labantu iBhayibhili esilwenza mahala.

OFakazi BakaJehova Bayawenza Umsebenzi Wobunali Yini?

Ngobani abenza umsebenzi wobunali futhi ngani? Bakhona yini abaqeqetshwayo ukuze benze umsebenzi lo?

OFakazi BakaJehova Balabatshumayeli Abangabesifazana Yini?

Abesifazana balendima bani emsebenzini owenziwa ngoFakazi bakaJehova?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengabizi Izindlu Zabo Zokukhonzela Ngokuthi NgamaTshetshi

Thola ukuthi lavela ngaphi ibizo elithi “iWolu yoMbuso yaboFakazi bakaJehova” lokuthi kungani silisebenzisa.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengasebenzisi Isiphambano?

Lanxa singamaKhristu, kasisebenzisi isiphambano. Ngenxa yani?

Kungani Indlela OFakazi BakaJehova Abananza Ngayo ISidlo SeNkosi Itshiyene Leyezinye Izinkolo?

Sibizwa langokuthi yiSikhumbuzo, yisenzakalo esiqakathekileyo kuboFakazi bakaJehova. Zwana ukuthi iBhayibhili lithini ngesenzakalo lesi.

OFakazi BakaJehova Bayadlelana Lamanye Amasonto Yini?

Kuyini okufundiswa liBhayibhili abakusebenzisayo nxa bephendula umbuzo lo?

OFakazi BakaJehova BaleBhayibhili Labo Yini?

Ukusebenzisa amaBhayibhili atshiyeneyo kuzakunceda ukuthi ulizwisise ngcono. Zwana ukuthi ukubala INguqulo Yomhlaba Omutsha kuzakunceda njani.

I-New World Translation Iqondile Yini?

Kungani i-New World Translation itshiyene lamanye amaBhayibhili?

OFakazi BakaJehova Bayalikholwa Yini IThestamente Elidala?

Kulezingxenye zeBhayibhili esezidlulelwe yisikhathi yini? Thola ukuthi imbali kanye lezeluleko eziseMibhalweni yesiHebheru kungawanceda njani amaKhristu lamuhla.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengayi Empini?

Emhlabeni wonke oFakazi bakaJehova baziwa ngokwala ukuya empini. Thola ukuthi kungani singayi empini.

OFakazi BakaJehova Bayabancedisa Yini Abehlelwe Ngumonakalo?

Thola ukuthi sibasiza njani esikhonza labo kanye labanye abayabe behlelwe ngumonakalo.

OFakazi BakaJehova Bayavuma Yini Ukwelatshwa Ngodokotela?

Abanye abantu bacabanga ukuthi oFakazi bakaJehova kabavumi ukwelatshwa ngodokotela. Kuliqiniso yini lokhu?

OFakazi BakaJehova Bayavuma Yini Ukuhlatshwa Ukuze Bazivikele Emikhuhlaneni?

Kulezimiso eziseBhayibhilini esizisebenzisayo nxa sikhetha ukuthi sizahlatshwa yini loba hatshi.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengavumi Ukufakwa Igazi?

Kulezinto ezinengi ezicatshangwa ngabantu eziliphutha mayelana laboFakazi bakaJehova kanye lokungavumi kwabo ukufakwa igazi. Funda ukuthi kuyini esikukholwayo mayelana lendaba le.

OFakazi BakaJehova Bakubona Njani Ukufunda?

Yiziphi izimiso oFakazi bakaJehova abazisebenzisayo nxa bekhetha ukuthi bazafunda bayecina ngaphi?

OFakazi BakaJehova Bababamba Ngamandla Yini Abantwababo Ukuthi Babe NgoFakazi?

OFakazi bakaJehova bayafana labanye abazali, bafuna abantwababo benze okuhle nxa sebekhulile. Bayabafundisa izinto ezizabanceda empilweni.

OFakazi BakaJehova Bayaxabanisa Amalunga Ezimuli Yini Kumbe Bayawamanyanisa?

Ngezinye izikhathi oFakazi bakaJehova bayagconwa kuthiwa badiliza imizi. Kodwa yibo yini ababangela ukungezwani okusezimulini?

OFakazi BakaJehova Bayibona Njani Indaba Yedivosi?

OFakazi bakaJehova bayabasiza yini abatshadileyo abalezinhlupho? Abadala balemvumo yokutshela umuntu ukuthi adivose yini?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi Amaholideyi?

Bala isihloko lesi ubone imibuzo emithathu oFakazi bakaJehova abazibuza yona ngamaholideyi lemikhosi.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi IKhisimusi?

Abantu abanengi bayayinanza iKhisimusi lanxa bekwazi ukuthi yaqalisa njani. Bona ukuthi kungani oFakazi bakaJehova bengayinanzi.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi I-Easter?

Abanengi bakholwa ukuthi i-Easter ngumkhosi okumele unanzwe ngamaKhristu. Kungani oFakazi bakaJehova bengananzi i-Easter?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi Izinsuku Zokuzalwa?

Nanzi izizathu ezine ezenza ukuthi uNkulunkulu angathokoziswa yikunanza izinsuku zokuzalwa.

Kuyini Okwenzakala Emitshadweni YaboFakazi BakaJehova?

Izimo zethu zingatshiyana kodwa okwenzakalayo kuyafanana.

Kungani Indlela OFakazi BakaJehova Abananza Ngayo ISidlo SeNkosi Itshiyene Leyezinye Izinkolo?

Sibizwa langokuthi yiSikhumbuzo, yisenzakalo esiqakathekileyo kuboFakazi bakaJehova. Zwana ukuthi iBhayibhili lithini ngesenzakalo lesi.

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngemingcwabo?

Izinqumo ezenziwa ngoFakazi bakaJehova ngemingcwabo zisekelwe kulokho abakukholwayo mayelana lokufa. Yiziphi izimiso ezibancedayo ekwenzeni izinqumo?

OFakazi BakaJehova BangamaKhristu Yini?

Sicela ubone ukuthi kungani singafanani labanye ababizwa ngokuthi ngamaKhristu.

OFakazi BakaJehova Bangama-Protestants Yini?

Kulemicijo emibili eyehlukanisa oFakazi bakaJehova lamasonto azithi angawesiKhristu kodwa engasiwo maKatolika.

OFakazi BakaJehova Baliqembu Lase-America Elabhazuka Kwenye Inkolo Yini?

Cabanga ngemicijo emine emayelana lenhlanganiso le yomhlaba wonke.

OFakazi BakaJehova Bayinkolo Enza Izinto Ezingazwisisekiyo Yini?

Qathanisa lokho abantu abanengi abakucabangayo lalokho oFakazi bakaJehova abayikho sibili.

Bangaki OFakazi BakaJehova Emhlabeni Wonke?

Bala isihloko lesi ukuze ubone ukuthi silithola njani inani laboFakazi.

Kumele Ngenzeni Nxa Ngifuna Ukuba NguFakazi KaJehova?

UMathewu 28:19, 20 usitshela ngamanyathelo amathathu.

Nxa Ngingafunda Lani IBhayibhili Kuyabe Sekumele Ngibe NguFakazi KaJehova Yini?

OFakazi bakaJehova bafunda iBhayibhili mahala lezigidi zabantu emhlabeni jikelele. Nxa ungafunda lathi kuyabe sekumele ube nguFakazi kaJehova yini?

Umuntu Angatshiya Ukuba NguFakazi KaJehova Yini?

Umuntu angenza izinto ezimbili nxa esefuna ukutshiya inhlanganiso yethu.

OFakazi BakaJehova Bayabazonda Yini Abantu Ababengamalunga Enkolo Yabo?

Kwezinye izikhathi kuyadingakala ukuthi othile asuswe ebandleni ngoba kuyamnceda lowo osusiweyo ukuthi alungise isimo sakhe abesephenduka ebandleni.