Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

IMIBUZO EJAYELE UKUBUZWA NGABANTU

OFakazi BakaJehova BangamaKhristu Yini?

Sicela ubone ukuthi kungani singafanani labanye ababizwa ngokuthi ngamaKhristu.

IMIBUZO EJAYELE UKUBUZWA NGABANTU

OFakazi BakaJehova BangamaKhristu Yini?

Sicela ubone ukuthi kungani singafanani labanye ababizwa ngokuthi ngamaKhristu.

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngesayensi?

Abakukholwayo kuyahambelana lesayensi yini?

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngesayensi?

Abakukholwayo kuyahambelana lesayensi yini?

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngesayensi?

Abakukholwayo kuyahambelana lesayensi yini?

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngesayensi?

Abakukholwayo kuyahambelana lesayensi yini?

Esikukholwayo

OFakazi BakaJehova Bayakholwa Yini KuJesu?

Thola ukuthi kungani ukukholwa kuJesu kuqakathekile kumaKhristu eqiniso.

OFakazi BakaJehova Bakholwa Ukuthi Inkolo Yabo Yiyo Yodwa Eyeqiniso Yini?

UJesu wathi kulezindlela ezinengi eziyisa abantu ekusindisweni yini?

OFakazi BakaJehova Bacabanga Ukuthi Yibo Bodwa Yini Abazasindiswa?

IBhayibhili liyasitshela ukuthi ngobani abazasindiswa.

OFakazi BakaJehova Bayawamukela Amanye Amasonto Yini?

Funda ngokuthi amaKhristu eqiniso abonakala ngokuhlonipha abanye.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengavumi Ukufakwa Igazi?

Kulezinto ezinengi ezicatshangwa ngabantu eziliphutha mayelana laboFakazi bakaJehova kanye lokungavumi kwabo ukufakwa igazi. Funda ukuthi kuyini esikukholwayo mayelana lendaba le.

OFakazi BakaJehova Bakholwa Ukuthi Izinto Zonke Zadalwa Ngamalanga Ayisithupha Alamahola Angu-24 Yini?

Ubukwazi yini ukuthi okunye okutshiwo ngabantu mayelana lokudalwa kwezinto kawuvumelani lalokho okutshiwo liBhayibhili?

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngesayensi?

Abakukholwayo kuyahambelana lesayensi yini?

OFakazi BakaJehova Bayalikholwa Yini IThestamente Elidala?

Kulezingxenye zeBhayibhili esezidlulelwe yisikhathi yini? Thola ukuthi imbali kanye lezeluleko eziseMibhalweni yesiHebheru kungawanceda njani amaKhristu lamuhla.

Kungani OFakazi BakaJehova Bentshintsha Okunye Ababekukholwa?

Akumelanga simangale nxa kusiba lontshintsho endleleni ebesizwisisa ngayo iMibhalo. Kulezinye izinceku zikaJehova zasendulo okwakumele zilungise imibono yazo.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengasebenzisi Isiphambano?

Lanxa singamaKhristu, kasisebenzisi isiphambano. Ngenxa yani?

OFakazi BakaJehova Bayadlelana Lamanye Amasonto Yini?

Kuyini okufundiswa liBhayibhili abakusebenzisayo nxa bephendula umbuzo lo?

Indlela Esihleleke Ngayo

Kungani Lisebenzisa Ibizo Elithi OFakazi BakaJehova?

Cabangisisa ngokuthi ibizo leli lavela ngaphi.

Bangaki OFakazi BakaJehova Emhlabeni Wonke?

Bona ukuthi silithola njani inani laboFakazi bakaJehova ebandleni linye ngalinye.

Ngubani Owasungula Inkolo YaboFakazi BakaJehova?

Bala uzwe ukuthi kungani uCharles Taze Russell engasuye umsunguli wenkolo le.

OFakazi BakaJehova Bayithatha Ngaphi Imali Yokuqhuba Umsebenzi Wabo?

Funda ukuthi umsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke uqhubeka njani ukhula lanxa kungathathwa nkongozelo kumbe okwetshumi.

OFakazi BakaJehova Bayakhipha Okwetshumi Yini?

Kulemali oFakazi bakaJehova abatshelwa ukuthi bayikhiphe yini?

OFakazi BakaJehova Balabafundisi Abaholiswayo Yini?

Kulomehluko phakathi kwamalunga ebandla lalabo abakhokhelayo ebandleni yini? Ngobani abakhethwe ukuthi bakhokhele ebandleni?

OFakazi BakaJehova Balabatshumayeli Abangabesifazana Yini?

Abesifazana balendima bani emsebenzini owenziwa ngoFakazi bakaJehova?

Ahlelwe Njani Amabandla AboFakazi BakaJehova?

Funda ukuthi sisithola njani isiqondiso kanye lemilayezo kusetshenziswa uhlelo lolu.

Liyini IQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova?

Amalunga alo yiwo akhokhela inhlanganiso yethu yini?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengatshoni Bezihlupha Ngakho Konke Ukumangelelwa Ngabantu?

Nxa oFakazi bakaJehova bemangalelwa loba bephikiswa balandela izimiso zeBhayibhili. Bayazama ukubona ukuthi ‘yisikhathi sokuthula’ yini loba ‘yisikhathi sokukhuluma’​—UmTshumayeli 3:7.

Okuphathelane Lokuba Lilunga

Bangaki OFakazi BakaJehova Emhlabeni Wonke?

Bona ukuthi silithola njani inani laboFakazi bakaJehova ebandleni linye ngalinye.

Ngingenzani Nxa Ngifuna Ukuba NguFakazi KaJehova?

UMathewu 28:19, 20 usitshela ngamanyathelo amathathu.

Nxa Ngingafunda Lani IBhayibhili Kuyabe Sekumele Ngibe NguFakazi KaJehova Yini?

OFakazi bakaJehova bafunda labantu abanengi iBhayibhili mahala emhlabeni jikelele. Nxa ungafunda lathi kuyabe sekumele ube nguFakazi kaJehova yini?

Umuntu Angatshiya Ukuba NguFakazi KaJehova Yini?

Umuntu angenza izinto ezimbili nxa esefuna ukutshiya inhlanganiso yethu.

OFakazi BakaJehova Bayabazonda Yini Abantu Ababengamalunga Enkolo Yabo?

Kwezinye izikhathi ukususa umuntu kuyanceda futhi kungenza ukuthi aphinde aphenduke ebandleni.

Ukutshumayela

Kungani OFakazi BakaJehova Betshumayela Endlini Ngendlu?

Funda lokho uJesu atshela abafundi bakhe ukuthi bakwenze.

Okwenza OFakazi BakaJehova Batshumayele Endlini Ngendlu Yikuthi Bafuna Ukusindiswa Yini?

Funda ukuthi sikholwani ngendaba yokusindiswa lokuthi singenzani ukuze sisindiswe.

Kungani OFakazi BakaJehova Betshumayeza Abantu Abavele Besonta?

Kuyini okwenza sitshumayeze abantu abavele besonta?

OFakazi BakaJehova Bayawenza Umsebenzi Wobunali Yini?

Ngobani abenza umsebenzi wobunali futhi ngani? Bakhona yini abaqeqetshwayo ukuze benze umsebenzi lo?

OFakazi BakaJehova Balabatshumayeli Abangabesifazana Yini?

Abesifazana balendima bani emsebenzini owenziwa ngoFakazi bakaJehova?

Imihlangano Lokukhonza

Kungani OFakazi BakaJehova Bengabizi Izindlu Zabo Zokukhonzela Ngokuthi NgamaTshetshi

Thola ukuthi lavela ngaphi ibizo elithi “iWolu yoMbuso yaboFakazi bakaJehova” lokuthi kungani silisebenzisa.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengasebenzisi Isiphambano?

Lanxa singamaKhristu, kasisebenzisi isiphambano. Ngenxa yani?

Kungani Indlela OFakazi BakaJehova Abananza Ngayo ISidlo SeNkosi Itshiyene Leyezinye Izinkolo?

Sibizwa langokuthi yiSikhumbuzo, yisenzakalo esiqakathekileyo kuboFakazi bakaJehova. Zwana ukuthi iBhayibhili lithini ngesenzakalo lesi.

OFakazi BakaJehova Bayadlelana Lamanye Amasonto Yini?

Kuyini okufundiswa liBhayibhili abakusebenzisayo nxa bephendula umbuzo lo?

Umbono Wethu NgeBhayibhili

OFakazi BakaJehova Bayalikholwa Yini IThestamente Elidala?

Kulezingxenye zeBhayibhili esezidlulelwe yisikhathi yini? Thola ukuthi imbali kanye lezeluleko eziseMibhalweni yesiHebheru kungawanceda njani amaKhristu lamuhla.

Ezomphakathi Lezombusazwe

Kungani OFakazi BakaJehova Bengayi Empini?

Emhlabeni wonke oFakazi bakaJehova baziwa ngokwala ukuya empini. Thola ukuthi kungani singayi empini.

OFakazi BakaJehova Bayabancedisa Yini Abehlelwe Ngumonakalo?

Thola ukuthi sibasiza njani esikhonza labo kanye labanye abayabe behlelwe ngumonakalo.

Ezempilo Lezemuli

OFakazi BakaJehova Bayavuma Yini Ukwelatshwa Ngodokotela?

Abanye abantu bacabanga ukuthi oFakazi bakaJehova kabavumi ukwelatshwa ngodokotela. Kuliqiniso yini lokhu?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengavumi Ukufakwa Igazi?

Kulezinto ezinengi ezicatshangwa ngabantu eziliphutha mayelana laboFakazi bakaJehova kanye lokungavumi kwabo ukufakwa igazi. Funda ukuthi kuyini esikukholwayo mayelana lendaba le.

OFakazi BakaJehova Bayibona Njani Indaba Yedivosi?

OFakazi bakaJehova bayabasiza yini abatshadileyo abalezinhlupho? Abadala balemvumo yokutshela umuntu ukuthi adivose yini?

Amasiko Lemikhosi

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi IKhisimusi?

Abantu abanengi bayayinanza iKhisimusi lanxa bekwazi ukuthi yaqalisa njani. Bona ukuthi kungani oFakazi bakaJehova bengayinanzi.

Kungani OFakazi BakaJehova Bengananzi I-Easter?

Abanengi bakholwa ukuthi i-Easter ngumkhosi okumele unanzwe ngamaKhristu. Kungani oFakazi bakaJehova bengananzi i-Easter?

Kungani Indlela OFakazi BakaJehova Abananza Ngayo ISidlo SeNkosi Itshiyene Leyezinye Izinkolo?

Sibizwa langokuthi yiSikhumbuzo, yisenzakalo esiqakathekileyo kuboFakazi bakaJehova. Zwana ukuthi iBhayibhili lithini ngesenzakalo lesi.

OFakazi BakaJehova Balawuphi Umbono Ngemingcwabo?

Izinqumo ezenziwa ngoFakazi bakaJehova ngemingcwabo zisekelwe kulokho abakukholwayo mayelana lokufa. Yiziphi izimiso ezibancedayo ekwenzeni izinqumo?

Ngobani OFakazi BakaJehova?

OFakazi BakaJehova BangamaKhristu Yini?

Sicela ubone ukuthi kungani singafanani labanye ababizwa ngokuthi ngamaKhristu.

OFakazi BakaJehova Bangama-Protestants Yini?

Kulemicijo emibili eyehlukanisa oFakazi bakaJehova lamasonto azithi angawesiKhristu kodwa engasiwo maKatolika.

OFakazi BakaJehova Baliqembu Lase-America Elabhazuka Kwenye Inkolo Yini?

Cabanga ngemicijo emine emayelana lenhlanganiso le yomhlaba wonke.

OFakazi BakaJehova Bayinkolo Enza Izinto Ezingazwisisekiyo Yini?

Qathanisa lokho abantu abanengi abakucabangayo lalokho oFakazi bakaJehova abayikho sibili.