Yeqa uye kokuphakathi

Kulamafilimu, Amabhuku Kumbe Izingoma Elikuzondayo Yini?

Kulamafilimu, Amabhuku Kumbe Izingoma Elikuzondayo Yini?

Hatshi. Inhlanganiso yethu kayihloli amafilimu, amabhuku, kumbe izingoma ezithile ijonge ukwalisa amalunga ethu ukuthi azilibazise ngakho. Ngenxa yani?

IBhayibhili likhuthaza umuntu munye ngamunye ukuthi asebenzise “amandla akhe okucabanga” ukuze ehlukanise phakathi kokulungileyo lokungalunganga.—KumaHebheru 5:14.

IMibhalo ilezimiso okumele umKhristu azisebenzise nxa ekhetha okumele azilibazise ngakho. * Kukho konke esikwenzayo empilweni, ‘sidinga okuthokozisa iNkosi.’—Kwabase-Efesu 5:10.

IBhayibhili lifundisa ukuthi obaba bezindlu bayenelisa ukutshela izimuli zazo ukuthi kuyini okuvunyelwa ukubukelwa kumbe ukulalelwa endlini. (1 KwabaseKhorinte 11:3; Kwabase-Efesu 6:1-4) Kodwa akulamuntu okumele atshele abanye ebandleni ukuthi kumele babukeleni, babaleni futhi balaleleni.—KwabaseGalathiya 6:5.

^ ndima 4 Ngokwesibonelo, iBhayibhili lilahla ukusebenzelana lemimoya, ukuxhwala kobufebe, kumbe udlakela.—UDutheronomi 18:10-13; Kwabase-Efesu 5:3; KwabaseKholose 3:8.