Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Babamba Abantu Ngamandla Yini Ukuthi Babe NgoFakazi?

OFakazi BakaJehova Babamba Abantu Ngamandla Yini Ukuthi Babe NgoFakazi?

Hatshi, kasibambi muntu ngamandla. Kumagazini yethu okuthiwa yi-Nqabayokulinda sathi: “Akulunganga ukubamba abantu ngamandla ukuthi batshintshe isonto yabo.” * Izizathu ezenza singabambi abantu ngamandla yilezi ezilandelayo:

  • UJesu kazange abambe abantu ngamandla ukuthi bamukele lokho ayekufundisa. Wayekwazi mhlophe ukuthi balutshwana ababezakwenza lokho ayekufundisa. (UMathewu 7:13, 14) Ngesikhathi abanye abafundi bakhe bekhutshwa yilokho ayekutshilo, kazange ababambe ngamandla kodwa wabayekela bazihambela.—UJohane 6:60-62, 66-68.

  • UJesu wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bangabambi muntu ngenkani ukuthi atshintshe lokho akukholwayo. Kodwa kwakumele badinge abantu ababezakwamukela izindaba ezinhle zoMbuso ngenhliziyo ezimhlophe.—UMathewu 10:7, 11-14.

  • UNkulunkulu wamukela ukukhonza okuvela enhliziyweni kuphela, ngakho akumthokozisi ukuthi umuntu amkhonze ngoba ebanjwe ngamandla.—UDutheronomi 6:4, 5; UMathewu 22:37, 38.

Umsebenzi wethu ngowokwenza abantu batshintshe abakukholwayo yini?

Kuliqiniso ukuthi sitshumayela umlayezo weBhayibhili ‘lasemaphethelweni omhlaba.’ Lokhu sikwenza ngokulalela umlayo weBhayibhili othi sitshumayele ‘endlini ngendlu.’ (ImiSebenzi 1:8; 10:42; 20:20) AmaKhristu okuqala ayesetheswa icala lokudonsela abantu kuNkulunkulu ngezindlela eziphambene lomthetho, lathi setheswa icala elifananayo. (ImiSebenzi 18:12, 13) Kodwa kungamanga ukuthi sisebenzisa izindlela ezinjalo. Kasibambi muntu ngamandla ukuthi amukele lokho thina esikukholwayo. Kodwa sifisa ukuthi loba ngubani aqale abe lolwazi ngento ethile abesezenzela isinqumo.

Kasibambi muntu ngenkani ukuthi atshiye isonto yakhe futhi kasikhulumi ngezombangazwe ngapha sicatshe ngeBhayibhili. Kasihugi bantu ukuthi babe ngoFakazi ngokubapha ukudla loba okuthile. Sitshiyene sibili labanye abazithi bangamaKhristu kodwa behuga abantu ngezinto ezinjalo. *

Umuntu ulelungelo lokutshintsha isonto ayingenayo yini?

Umphrofethi u-Abhrahama watshiya inkolo yezihlobo zakhe

IBhayibhili litshengisa ukuthi abantu balelungelo lokutshintsha inkolo. Likhuluma ngabanye abatshiya inkolo yezihlobo zabo basebekhetha ukukhonza uNkulunkulu weqiniso. Ngokwesibonelo, lisitshela ngo-Abhrahama, uRuthe, abanye abantu base-Athene, kanye lomphostoli uPhawuli. (UJoshuwa 24:2; URuthe 1:14-16; ImiSebenzi 17:22, 30-34; KwabaseGalathiya 1:14, 23) IBhayibhili liphinda litshengise ukuthi umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukutshiya ukukhonza uNkulunkulu.—1 UJohane 2:19.

Ibhuku elithi Universal Declaration of Human Rights liyalisekela ilungelo lokutshintsha inkolo, futhi i-United Nations ithi okulotshwe kulo “kuyisisekelo somthetho wamalungelo abantu bonke.” Ibhuku leli lithi wonke umuntu “ulenkululeko yokutshintsha isonto yakhe loba lokho akukholwayo” futhi ulenkululeko “yokudinga ulwazi, ukulwamukela kumbe ukulutshela abanye.” * Lokhu kugoqela lokwamukela ukuthi abanye balelungelo lokutshintsha abakukholwayo lelokwala lokho abangavumelani lakho.

Ukutshintsha inkolo kwenza umuntu angasananzi imikhuba kumbe amasiko emuli yini?

Hatshi. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sihloniphe bonke abantu kungelani lokuthi bangena yiphi isonto. (1 UPhetro 2:17) Yikho oFakazi bakaJehova bayawulalela umlayo weBhayibhili wokuhlonipha abazali, lanxa bengabenkolo engafanani leyabo.—Kwabase-Efesu 6:2, 3.

Lanxa kunjalo ayisuye wonke umuntu ovumelana lalokho okutshiwo liBhayibhili. Owesifazana othile owakhulela eZambia uthi: “Endaweni engihlala kuyo, kwakusithi nxa umuntu angatshintsha isonto . . . kuthiwe kathembekanga emulini lasemphakathini.” Owesifazana lo wakubona lokhu esakhula ngesikhathi eqalisa ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova langesikhathi esekhetha ukutshiya isonto ayeyingena. Uthi: “Abazali bami babehlala bengitshela ukuthi ngangibadanisile lokuthi ngenze into elihlazo. Kwaba nzima kimi njengoba ngangifuna ukubathokozisa. . . . Kodwa ukukhetha ukuthembeka kuJehova kulokubambelela emasikweni enkolo engikuyo akutsho ukuthi angithembekanga emulini yangakithi.” *

^ indima 6 Ngokwesibonelo, ngomnyaka ka-785 C.E., uCharlemagne wakhipha umlayo othi loba ngubani ebantwini baseSaxony owayengafuni ukubhabhathizwa abe ngumKhristu wayezabulawa. Isivumelwano okuthiwa yi-Peace of Augsburg esasayinwa ngamaqembu ayelwisana eMbusweni wamaRoma ngo-1555 C.E. sasisithi loba ngubani oba ngumbusi kwakumele abe ngumKatolika kumbe angene iLutheran. Sasiphinda sithi bonke abantu kwakumele bangene isonto yombusi wabo. Labo ababesala ukungena inkolo yombusi wabo kwakumele baphume baphele elizweni.

^ indima 8 Amalungelo anjalo akhona ku-African Charter on Human and Peoples’ Rights, ku-American Declaration of the Rights and Duties of Man, ku-Arab Charter on Human Rights eka-2004, ku-ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Human Rights Declaration, ku-European Convention on Human Rights, laku-International Covenant on Civil and Political Rights. Kodwa izizwe ezithi zilamalungelo anjalo ziyatshiyana endleleni ezivumela ngayo ukusetshenziswa kwamalungelo la.

^ indima 10 UJehova libizo likaNkulunkulu weqiniso elitholakala eBhayibhilini.