Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayalikholwa Yini IThestamente ELidala?

Ye. OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi yonke imibhalo “yaphefumulelwa nguNkulunkulu njalo ilosizo.” (2 KuThimothi 3:16) Imibhalo le igoqela iThestamente eLidala leLitsha njengoba abanengi bekubiza ngaleyo ndlela. Kodwa oFakazi bakaJehova bajayele ukubiza izingxenye lezi ngokuthi yiMibhalo yesiHebheru kanye leMibhalo yesiGiriki. Lokhu kwenza kungakhanyi angani ezinye izingxenye zeBhayibhili sezadlulelwa yisikhathi okokuthi azisasincedi lamuhla.

Kungani amaKhristu kumele asebenzise iThestamente eLidala leLitsha?

Umphostoli uPhawuli waphefumulelwa ukuthi abhale amazwi la: “Konke okwalotshwa kudala kwalotshelwa ukusifundisa.” (KwabaseRoma 15:4) Yikho-ke eMibhalweni yesiHebheru sithola ulwazi oluqakatheke kakhulu. IMibhalo le ilezeluleko ezinhle kanye Iembali esifundisayo lamuhla.

  • Imbali esifundisayo. IMibhalo yesiHebheru isilandisela ngendlela uNkulunkulu adala ngayo zonke izinto lendlela isono esangena ngayo ebantwini. Ngabe kasilalo ulwazi lolu, besingasoze sizithole izimpendulo ezisuthisayo zemibuzo efanana lethi: Savela ngaphi? Kungani abantu besifa? (UGenesisi 2:7, 17) Kanti njalo iMibhalo yesiHebheru isilandisela ngendlela uJehova uNkulunkulu ayephatha ngayo abantu endulo. Abantu laba babefanana lathi ngoba labo babesiba lezikhathi zokuthokoza kanti njalo kwezinye izikhathi babelwisana lezinhlupho ezihambelana lezethu.—UJakhobe 5:17.

  • Iseluleko esihle. IZaga kanye loMtshumayeli ngamabhuku atholakala eMibhalweni yesiHebheru alezeluleko ezilokhu ziluncedo lalamuhla. Alamacebo anceda izimuli ukuthi zithokoze (IZaga 15:17), umbono okufanele sibe lawo ngomsebenzi (IZaga 10:4; UmTshumayeli 4:6), lendlela abasakhulayo okumele baphile ngayo ukuze babe ngabantu abajabulayo (UmTshumayeli 11:9–12:1).

Kanti njalo ukufunda uMthetho kaMosi otholakala kuGenesisi kusiya kuDutheronomi kuyasinceda kakhulu. Lanxa kungadingeki ukuthi amaKhristu alandele uMthetho lo, ukusebenzisa izimiso ezitholakala kuwo kuyawanceda ukuthi athokoze.—ULevi 19:18; uDutheronomi 6:5-7.