Yeqa uye kokuphakathi

Kungani OFakazi BakaJehova Bengavumi Ukufakwa Igazi?

Kungani OFakazi BakaJehova Bengavumi Ukufakwa Igazi?

Okwandise ukucatshangwa ngabantu

Amanga: OFakazi bakaJehova kabakholwa ukuthi odokotela bayelapha sibili yikho bengayi kubo.

Iqiniso: Thina lezimuli zethu siyazama ukuthi sithole ukwelatshwa okungcono kakhulu. Nxa singagula sihamba kubodokotela abenelisa ukuselapha kumbe ukusihlinza bengasifakanga igazi. Siyajabula kakhulu ngentuthuko ebekhona kwezokwelapha. Khathesi ukwelapha kungasetshenziswa igazi okwaqaliswa kusenzelwa izigulane ezingoFakazi sekusetshenziswa lasekwelapheni abanye abantu emphakathini. Emazweni amanengi, izigulane sezisenelisa ukuzikhethela ukwelatshwa zingafakwanga igazi ukuze zivikeleke ezingozini ezingaba khona ezifanana lamaphutha angenziwa ngodokotela kanye lokufakwa igazi elilemikhuhlane.

Amanga: OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi ukholo lungasilisa umuntu ogulayo.

Iqiniso: Aselaphi ngezimangaliso.

Amanga: Ukwelatshwa umuntu engafakwanga igazi kuyadula kakhulu.

Iqiniso: Ukwelatshwa umuntu engafakwanga igazi kakuduli. *

Amanga: OFakazi abanengi asebekhulile labangabantwana bayafa minyaka yonke ngenxa yokwala ukufakwa igazi.

Iqiniso: Lokhu akusilo qiniso.Ukuhlinzwa kwenhliziyo, ukuhlinzwa kulungiswa amathambo, lokufakwa izitho emzimbeni ngokunye ukuhlinza okunzima kakhulu okwenziwa ngodokotela bengasebenzisi igazi. * Zonke izigulane eziyala ukufakwa igazi zandise ukuphila ngcono kulalezo ezivuma ukufakwa igazi. Kodwa iqiniso yikuthi akulamuntu ongatsho sibili ukuthi umuntu angayala ukufakwa igazi uzakufa kumbe angavuma ukulifakwa uzaphila.

Kungani oFakazi bakaJehova bengavumi ukufakwa igazi?

Lokho abakukholwayo yikho okwenza benze njalo. IThestamente eLidala leLitsha lisilaya ukuthi sixwaye igazi. (UGenesisi 9:4; uLevi 17:10; uDutheronomi 12:23; imiSebenzi 15:28, 29) UNkulunkulu uthi igazi limela ukuphila. (ULevi 17:14) Ngakho kasivumi ukufakwa igazi ngenxa yokuthi silalela uNkulunkulu futhi siyamhlonipha ngoba nguye owasipha ukuphila.

Ukuntshintsha kwemibono

 

[AMABALA ACHAZA OKUSEMFANEKISWENI]Ukuhlinza okunzima kakhulu kungaphumelela lanxa kungasetshenziswanga igazi

Kudala abohlangothi lwezokwelapha babecabanga ukuthi izindlela zokwelapha kungafakwanga igazi zazingabangela ukuthi umuntu afe. Kodwa khathesi abohlangothi lolu sebentshintshile imibono yabo. Ngokwesibonelo ngo-2004, elinye ibhuku lezokwelapha lathi “izindlela ezinengi zokwelapha ezenzelwe izigulane ezingaboFakazi bakaJehova yizo ezizabe sezisetshenziswa eminyakeni ezayo.” * Ngo-2010, ibhuku okuthiwa yi-Heart, Lung and Circulation lathi, “‘ukuhlinza kungasetshenziswa igazi’ kakumelanga kwenziwe kuboFakazi bakaJehova kuphela kodwa kumele kwenziwe ngazo zonke izikhathi nxa kuhlinzwa othile.”

Odokotela abanengi emhlabeni jikelele sebesebenzisa izindlela ezenza umuntu angophi kakhulu ngesikhathi ehlinzwa. Izindlela lezi sezisetshenziswa lasemazweni asathuthuka futhi labantu abangayisibo oFakazi bakaJehova sebecela ukuthi belatshwe ngazo.Ukuhlinza okunzima kakhulu kungaphumelela lanxa kungasetshenziswanga igazi

^ ndima 8 Khangela ibhuku elithi Transfusion and Apheresis Science, Volume 33, No. 3, ikhasi 349.

^ ndima 10 Bona i-The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 134, No. 2, amakhasi 287-288; Texas Heart Institute Journal, Volume 38, No. 5, ikhasi 563; Basics of Blood Management, ikhasi 2; lelithi Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, ikhasi 39.

^ ndima 14 Bona i-The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Volume 89, No. 6, ikhasi 918; lelithi Heart, Lung and Circulation, Volume 19, ikhasi 658.

Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, Volume 4, No. 2, ikhasi 39.